Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25Важно за всички ЮЛНЦ

Правна
Важно за всички ЮЛНЦ
До 15 февруари 2019 г. ЮЛНЦ трябва да изпратят до ДАНС план за обучения на служителите си в изпълнение на задължението им по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

С приемането на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му за юридическите лица с нестопанска цел възникнаха няколко задължения. Тук можете да видите задълженията за ЮЛНЦ, уредени с приемането на закона. 

Правилникът за прилагане на закона въвежда срок до 15 февруари всяка година да се изпраща до дирекция „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност"план за текущата година относно въвеждащо и продължаващо обучение на служителите с цел запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. Задължително планът следва да включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари. Обученията са насочени към управляващите и служителите на ръководни функции. 

Въпреки че към настоящия момент Държавна агенция „Национална сигурност“ не е публикувала примерни вътрешни правила, критериите за разпознаване на съмнителни сделки и други указания и насоки, които се очакват, всички ЮЛНЦ следва да изпълнят това формално задължение за уведомяване на ДАНС до 15 февруари, макар все още да е трудно да планират съдържателно обученията на служителите си. 


*Уведомлението може да бъде изпратено по пощата с обратна разписка на посочения в него адрес на Държавна агенция "Национална сигурност".


 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

20.06.2019
Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години

Параграф 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари предизвиква доста неясноти и паника сред неп ...

17.06.2019
Краен срок за годишно отчитане в Агенция по вписванията Краен срок за годишно отчитане в Агенция по вписванията

В срок до 1 юли 2019 г. всяко юридическо лице с нестопанска цел (сдружение, фондация, читалище), което ...

10.06.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (29 май – 7 юни 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (29 май – 7 юни 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...