Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.


Акценти в законодателните изменения за периода 11- 22 февруари 2019 г.:

I. В Държавен вестник, Бр.  13 от дата 12.2.2019 г. е обнародван следните актове:

 • Решение № 58 от 8 февруари 2019 г. за признаване на Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за хората с увреждания.

II. В Държавен вестник, Бр.  16 от дата 22.2.2019 г. е обнародван следния акт:

 • Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

С промените се криминализират всички форми на домашно насилие и се увеличават наказанията. Допълват се квалифицираните състави на убийството и телесните повреди с цел инкриминиране на всички форми на домашно насилие, които ескалират до посегателство срещу живота или здравето. Съгласно новите текстове наказание „лишаване от свобода“ до 20 години или доживотен затвор без право на замяна се предвиждат за всеки, извършил убийство в условията на домашно насилие. За упражняване на принуда, която е съпроводена с домашно насилие, се предвижда затвор от 3 до 10 години, а със затвор от 1 до 6 години ще се наказват насилствените бракове. С промените се предвиждат и по-високи глоби за онези родители, които след развод отказват на другия родител да вижда детето, въпреки че за това има съдебно решение.Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.


III. На заседание на Министерски съвет, проведено на 13.2.2019 г.,  бяха взети следните решения:

 • Проект на решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на споразумението за преглед на многостепенно управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройство на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, подписано на 11 декември 2018 г.

Министерството ще си сътрудничи с ОИСР при реформирането на регионалното развитие и децентрализацията на органите за управление на регионално ниво. За целта през месец ноември 2018 г. правителството одобри проект на Споразумението за изпълнение на проект „Преглед на многостепенното управление - как многостепенното управление и децентрализацията да бъдат успешни за регионалното развитие в България“. Споразумението е подписано през месец декември 2018 г. То предвижда през 15-месечния срок на проекта ОИСР да подпомогне министерството да структурира отношенията между различните нива на управление и да укрепи капацитета на поднационалните структури на регионално ниво, с оглед да разработват поднационални публични инвестиции и стратегии и да прилагат ефективни политики за регионално развитие. Резултатите от изпълнението па Споразумението ще допринесат също за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2012-2022 г. и за подготовката на новия национален документ за стратегическо и териториално планиране за периода 2021-2030 г.

 • Проекти на решение за приемане на Оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2019 г. и на решение за приемане на законодателна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2019 г.

Министерският съвет прие оперативната и законодателната си програма за периода 1 януари - 30 юни 2019 г. Законът за нормативните актове предвижда одобряването на проекти на закони и приемането на подзаконови нормативни актове на Министерския съвет да се осъществява въз основа на законодателна и оперативна програма за шестмесечен период. Програмите осигуряват планиране на актовете, които Министерският съвет ще разгледа и приеме през периода, както и планиране на процеса по извършването на оценка на въздействието. Оперативната програма предвижда да бъдат разгледани 29 проекта на подзаконови нормативни актове от компетентността на Министерския съвет. Законодателната програма предвижда да бъдат разгледани общо 30 предложения за законопроекти. За 24 от тях са изготвени частични предварителни оценки на въздействието, а за 6 предложения за нови закони ще бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието. Съгласно разпоредбите на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, програмите ще бъдат публикувани заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието на Портала за обществени консултации www.strategv.bg. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.


 • Проект на постановление за изменение и допълнение на наред­бата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема „Училищен плод" и Схема „Училищ­но мляко", приета с Постановление № 251 на Министерския съвет от 2016 г.

С промените в наредбата се опростява избора на заявител, отпада служебния избор, предоставят се по-големи права на директорите на учебните заведения при избора на доставчици. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.

 • Проект на постановление за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки

С правителственото постановление се правят промени и в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки (УП АОП). Приемането на новата Наредба и направените изменения и допълнения в подзаконовите актове са свързани с промените в Закона за обществените поръчки, обнародвани в ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г. С Наредбата се регламентират изчерпателно условията и реда за включване и заличаване на външните експерти в списъка; определяне на външни експерти за извършване на проверка по конкретна избрана процедура; възлагане и изпълнение на проверката; определяне и изплащане възнагражденията на експертите. Промените в ППЗОП са свързани с поетапното преминаване към изцяло електронно възлагане на обществените поръчки в страната. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет. 

 • Проект на постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). С предложените изменения правомощията на Инспектората към министъра на труда и социалната политика се привеждат в съответствие с Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.

IV.  На заседание на Министерски съвет, проведено на 20.2.2019 г.,  бяха взети следните решения:

 •  Доклад за дейността на Съвета за административната реформа през 2018 г.

Правителството одобри доклада за дейността на Съвета за административната реформа (САР) през 2018 г., съдържащ информация за основните взети решения и за реализираните инициативи.Сред главните дейности на Съвета през изминалата година е подобряването на качеството на административните услуги, като за целта са приети важни документи в областта на административната реформа. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.

 • Решение за определяне на представител на Република България в комисията за опазване на Черно море от замърсяване към Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване и на ръководител на делегацията на Република България в Международната комисия за опазване на река Дунав към Кон­венцията за сътрудничество при опазване и устойчиво изпол­зване на река Дунав.

Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков ще е новият представител на България в Комисията за опазване на Черно море от замърсяване и в Международната комисия за опазване на река Дунав. Комисията за опазване на Черно море от замърсяване е създадена с Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване, по която страни са шестте държави от Черноморския регион - България, Грузия, Румъния, Руската федерация, Турция и Украйна. Международната комисия за опазване на река Дунав е органът, който координира изготвянето и прилагането на Плана за управление на международния район за басейново управление на реката, съгласно изискванията на Рамковата директива за водите.

 • Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на черноморското крайбрежие

Законопроектът предвижда изменения в административно-наказателните разпоредби на ЗУЧК. Административните наказания са определени в съответствие с извършена преценка на степента на засягане на обществения интерес при нарушаването на съответната разпоредба на закона.Предвиждат се санкции за поставяне на преместваем обект върху неохраняем морски плаж в нарушение на закона, за поставяне на плажни принадлежности и преминаване или спиране с пътно превозно средство върху подвижни: (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни. Включени са и санкции за плажни оператори, ако не осигурят равностоен достъп за свободно разполагане на плажни принадлежности от посетителите, както и санкции за субект, който в нарушение на закона ограничава правото на гражданите за свободен и безплатен достъп до морските плажове. Прецизирани са също така нормите, засягащи и органите, които са ангажирани с административното производство при установяването на нарушенията и определянето на наказанията. Предвижда се препращане към правилата за реализиране на административно наказателното производство в съответния закон, в случаите, в които се засяга област на регулиране в компетентността на друг административен орган. Повече информация за самия законопроект и неговото развитие може да намерите на страницата на Народното събрание

 • Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Проектът предвижда въвеждане на задължение на общинския съвет при приемането на бюджета на общината да одобрява разходи по определени показатели на кметствата в рамките на общия бюджет на общината. Изрично се регламентира задължение за кмета на общината в хода на изпълнение на бюджета да осигурява своевременно през годината одобрените разходи по бюджетите на кметствата. Създава се и възможност кметовете на кметства или оправомощени от тях лица да участват в комисиите за подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог при реализиране на обществени поръчки, в комисиите за въвеждане в експлоатация на строежите, както и при съставяне на актове и протоколи по време на строителството, когато обектите са на територията на кметствата. Предлаганите промени ще гарантират по-голяма финансова самостоятелност на кметствата, ще се засили личната отговорност на всеки кмет на кметство по отношение изразходването на одобрените годишни разходи по бюджета на общината, ще се даде възможност кметовете чрез свои представители да участват в цялостния процес по подготовката на офертите, строително-ремонтните работи и приемателните комисии за обекти, които се намират на територията на кметството. Контролът по спазване на новите разпоредби ще бъде изпълняван по общия ред при финансови инспекции - от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция за спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност на общините. Повече информация за самия законопроект и неговото развитие може да намерите на страницата на Народното събрание.

 • Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права.

Основната част от текстовете в проекта произтичат от масовото неразрешено използване на телевизионни програми и необходимостта от по-ефективен контрол върху дейността на кабелните, сателитните и други оператори, както и от негативната тенденция лицата - нарушители по Закона за авторското право и сродните му права, които са предимно юридически лица и еднолични търговци, да избягват административно-наказателна отговорност за извършените от тях нарушения, като се укриват и осуетяват връчването на издадените в хода на производствата документи. Текстовете са инициирани от Съвета за защита на интелектуалната собственост - консултативен орган към министъра на културата. Измененията в Закона за електронните съобщения са включени в проекта на закон по предложение на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, отправено в хода на междуведомственото съгласуване. Проектът включва също и норми, насочени да прецизират формирането и работата на комисиите за утвърждаване на тарифи на организациите за колективно управление на права, начинът на съставяне на списъка на медиаторите към министъра на културата, както и да преодолеят съществуващия законов дефицит по отношение на хипотезите, при които е допустимо да се назначи проверка на лица, регистрирани за дейност по колективно управление на права. Повече информация за самия законопроект и неговото движение може да намерите на страницата на Народното събрание.

 • Решение за приемане на годишен отчет за изпълнението на работната програма за 2018 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз и на работна програма за 2019 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.

Общият бюджет на програмата за 2019 г. възлиза на 900 000 лв., като за изпълнението на Националния и на Международния план са предвидени съответно по 450 000 лв. Във връзка с годината на избори за Европейски парламент един от фокусите в дискусиите ще бъде визията на обществото за бъдещето на ЕС. Акцент ще бъде поставен и върху комуникационни инициативи, свързани с културното многообразие в ЕС: популяризиране на съвременното европейско изкуство и мястото, което българската култура заема на европейската сцена. В Международния план дейностите са насочени към утвърждаване на положителния образ на България като държава - член на ЕС, и изпълнение на дългосрочните приоритети на страната ни в областта на външната политика. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.

V.  На  Портала за обществени консултации (www.strategy.bg)  бяха публикувани следните актове:

 • Проект на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора

С приемане на проекта на Закона за изменение и допълнение на ЗБТХ ще се внесат промени в нормативната уредба по отношение на международната регламентация на срока за възстановяване и размисъл за жертви на трафик на хора, а също така и промени в институционален аспект. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации е 10.03.2019 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републикански консултанти.

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републикански консултанти се регламентират дейността, правата и задълженията на експертните съвети към министъра на здравеопазването. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 10.03.2019 г.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на ИСУН и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН.

С допълнението на Наредбата се увеличава от един на два дни периодът, в който може да се вземе решение за удължаване с 24 часа на срока за подаване на проектни предложения по отворена процедура за кандидатстване, ако в рамките на тези два дни се установи прекъсване в работата или наличността на ИСУН. Успешно е внедрено напълно електронно подаване и отчитане чрез ИСУН на проектни предложения по програмите, съфинансирани със средства от Европейския съюз. Успоредно с това продължава процесът по развиване и усъвършенстване на системата, включително спрямо изискванията към процеса по електронен обмен на документи между администрацията и гражданите. В тази връзка направената промяна цели да гарантира един от основните принципи в управлението на средствата от ЕС за равно третиране на всички кандидати по оперативните програми. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 15.03.2019 г.

 • Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция.

С предложените промени е поставен акцент както върху подобряване на мерките за подкрепа на родителите с цел превенция на изоставянето, така и на интензивната подкрепа, която ще се осъществява непосредствено след настаняване на детето извън семейството, с цел връщането му в семейството. Предлагат се промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето с цел повишаване на ефективността на финансовата подкрепа за превенция на изоставянето и реинтеграция в семейна среда. Предвижда се увеличаване на общия максимален годишен размер на еднократната помощ за превенция и реинтеграция от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД) на 10-кратния размер на ГМД. Предлагат се изменения и допълнения и в Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, свързани с условията и реда за оценка на професионалната правоспособност на работещите в социалните услуги за деца и с конкретизиране на изискванията към доброволците за работа в социалните услуги за деца.Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 15.3.2019 г.

 • Проект на Наредба за реда за подаване на декларациите и публикуване на информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, а. 1 и 2 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.

Декларациите се подават чрез попълване на електронен формуляр на интернет страницата на Министерство на културата. В чл. 10 от Наредбата е посочена информацията от декларациите, която се публикува в публичния регистър от определено от министъра на културата длъжностно лице. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 14.03.2019 г.

 • Проект на Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за административното обслужване.

С проекта се цели: създаване на нормативна възможност за административните услуги на административните органи, лицата, които осъществяват публични функции и организациите, които предоставят обществени услуги, да се разработват стандартизирани образци на заявления, както и нормативно регламентиране на унифицирани образци на заявления за 14 общински услуги, които са  съгласувани с Националното сдружение на общините в Република България. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации,  а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 21.03.2019 г.


 • Проект на Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане.

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане (АСП) се предвиждат промени, свързани с привеждане на осъществяваните от АСП и нейните териториални структури дейности по осигуряване правата на хората с увреждания в съответствие със Закона за хората с увреждания, в т.ч. и изготвяне на индивидуални оценки на техните потребности от дирекциите „Социално подпомагане“.С оглед привеждане на функционалните компетентности на отделните структурни звена в Агенцията за социално подпомагане в съответствие с разпоредбата на § 5, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗХУ и с цел отразяване на новите зони на функционална отговорност на специализираните административни звена в териториалните структури на Агенцията е необходимо да бъде извършено преразпределение на числеността на Главна дирекция „Социално подпомагане“, регионалните дирекции за социално подпомагане и дирекциите „Социално подпомагане“. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации,  а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 20.03.2019 г.

 • Проект на Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Център „Фонд за лечение на деца".

С проекта на постановление се предлага функциите, дейността, активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на ЦФЛД, свързани с организационното и финансово подпомагане на деца да се поемат от НЗОК, а останалите права и задължения - от Министерството на здравеопазването. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации,  а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 21.03.2019 г.

 • Проект на Наредба за финансовото подпомагане на дейности в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

Наредбата регламентира реда за финансово подпомагане на дейности в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейности и реда за отчитане и приемане на отчетите на лицата, които са получили финансово подпомагане за тези дейности.Предвижда се наредбата да не обхваща финансовото подпомагане на дейности, свързани с изграждане, обновяване и управление на спортни обекти – държавна и общинска собственост (чл. 128, ал. 1, т. 6 от ЗФВС), както и с поддръжката и развитието на спортната и материално-техническата база на държавните спортни училища по чл. 128, ал. 1, т. 5 от ЗФВС – това ще бъде уредено в самостоятелна наредба, чийто проект се подготвя. Проектът регламентира утвърждаването на програми за финансово подпомагане от министъра на младежта и спорта; общите изисквания към съдържанието на проектите, с които се кандидатства за финансово подпомагане; редът за определяне на сроковете, в които кандидатите могат да подават проекти и правните последици от неспазването им; редът за назначаване на комисии за разглеждане на проектите; действията на комисиите; редът за одобряване или неодобряване на проектите и сключването на договори за финансово подпомагане. В проекта се регламентират и общите правила относно видовете отчети, които субектите на финансово подпомагане са длъжни да представят в Министерството на младежта и спорта.  Като изключение от общите правила с оглед на спецификите на държавните спортни училища като субект на финансовото подпомагане са предвидени съответните особености в реда за финансовото им подпомагане, респективно отчитането им.  Проектът на наредбата може да намерите на страницата на Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 21.3.2019 г.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.

От 18.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за физическото възпитание и спорта (обн. ДВ, бр. 86/2018 г.). Приемането му е етап от изпълнението цел 215 по Приоритет 60 от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. – „Законодателни промени, регламентиращи цялостна реформа на българския спорт,включително подзаконови нормативни актове въз основа на новия закон“. Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта отразява положенията на новия Закон за физическото възпитание и спорта в сила от 18.01.2019 г.Най-общо с него се урежда следната материя: 1. Процедурите по издаването, отказа, отнемането и прекратяването на спортен лиценз (чл. 26, ал. 1 от ЗФВС), по вписването в съответния регистър и заличаването на националната организация за спортно-туристическа дейност и нейните членове (чл. 33, ал. 3 от ЗФВС), на националната организация за университетски спорт и нейните членове (чл. 39, ал. 3 от ЗФВС) и на обединените спортни клубове (чл. 44, ал. 3 от ЗФВС) - нови правни субекти, предвидени с новия ЗФВС. Обединените спортни клубове са специфичен правен субект – сдружения на спортни клубове с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, които се учредяват с цел ползване и управление на спортни обекти.; 2. Условията за назначаване на директорите на държавните спортни училища, приложими при провеждането на конкурс по реда на Кодекса на труда (чл. 87 от ЗФВС); 3. В областта на регулирането на спортните обекти:3.1. Условията и реда за използване на спортните обекти – държавна собственост в хипотезите на безвъзмездно предоставяне за определено време (чл. 103, ал. 2, т. 1 от ЗФВС);3.2. Минималните рискове, срещу които се застраховат спортните обекти – държавна или общинска собственост, или тези, които са изградени при учредено право на строеж върху имоти – държавна или общинска собственост (чл. 105, ал. 3 от ЗФВС);3.3. Спецификите при процедури по отдаване под наем на спортни обекти или части от тях – държавна собственост (чл. 107, ал. 2 от ЗФВС);3.4. Условия и ред за отдаване под наем на спортни обекти – държавна или общинска собственост без търг или конкурс за срок до една година (чл. 108, ал. 3 от ЗФВС);3.5. Спецификите на процедурата по учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти или имоти – държавна собственост (чл. 116, ал. 2 от ЗФВС). Проектът на Правилника може да намерите на страницата на Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 21.3.2019 г.

 • Проект на ПМС за приемане на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

В проекта на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания са регламентирани: редът за избор на представители на организациите на и за хора с увреждания за членове на Съвета за наблюдение чрез детайлна публична и прозрачна процедура; редът за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания от специализиран отдел в дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане; редът за разработване и финансиране на програми и проекти за насърчаване на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания; редът за изпълнение на квотните задължения на работодателите за наемане на хора с трайни увреждания и установяване на дължимите ежемесечни компенсационни вноски при неправомерно неизпълнение на квотата; видът на алтернативните мерки за заетост и начинът за тяхното прилагане; редът за ползване на преференции по Закона за хората с увреждания от работодатели за възстановяване на внесени осигурителни вноски, съгласно Кодекса за социално осигуряване;  редът за създаване на Центрове за защитена заетост и начинът за упражняване на контрол на дейността им; условията и редът за финансиране на програми и проекти в подкрепа осигуряването на достъпна среда и на лична мобилност за хората с увреждания; редът за отпускане, изплащане и прекратяване на финансовата подкрепа на хората с увреждания; редът за водене, поддържане и ползване на данните в информационната система за хората с увреждания;редът за създаване и поддържане на регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания; редът за извършване на наблюдение и контрол на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, включително на дейностите по изпълнение на целеви проекти и програми; условията и редът за предоставяне на субсидии от държавния бюджет на организациите на и за хора с увреждания с призната национална представителност; редът за извършване на контрол върху целесъобразността и законосъобразността на разходваните средства по реализиране на субсидираните от държавата дейности на национално представителните организации на и за хора с увреждания. Повече повече информация може да намерите на страницата на Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 23.3.2019 г.

 • Проект на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания.

С влизането в сила на Закона за хората с увреждания се регламентира правото на хората с увреждания на индивидуална комплексна оценка, съобразно потребностите, които се идентифицират при изследване на функционалните затруднения, свързани със здравословното състояние и наличието на бариери в изпълнението на ежедневните и други дейности на човека с увреждане. Заключенията и направленията, определени в индивидуалната оценка на потребностите са задължителни за всички компетентни органи и организации, за реализиране на съответните права. Проектът на Методика регламентира реда и условията по изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания, включително оценка за потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон. Проектът на методика се основава на Био-психо-социалния модел при съобразяване на Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето на Световната здравна организация. Повече информация може да намерите на страницата на Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 23.3.2019 г.

Автор: Маргарита Калоянова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...