Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалите седмици (11 март - 22 март 2019 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (11 март - 22 март 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.


Акценти в законодателните изменения за периода 11 март - 22 март 2019 г.:

I. В Държавен вестник, Бр. 21 от дата 12.3.2019 г. са обнародвани следните актове:

 • Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Изменения се правят в реда за обжалване на актовете, издавани в хода на изборния процес. Измененията касаят и начина на гласуване, например относно въвеждането на т.нар. машинно гласуване при провеждане на различните видове избори. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, а конкретните изменения може да намерите на страницата на Държавен вестник.
 • Постановление № 41 от 7 март 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. Повече информация може да намерите  на страницата на ДВ.
 • Споразумение за сътрудничество в областта на спорта между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.
 • Наредба № 2 от 28 февруари 2019 г. за реда за подаване и разглеждане на заявления за отпускане на парични помощи на децата на медалисти, чието право за получаване на пожизнени месечни премии по Закона за физическото възпитание и спорта е прекратено поради смърт. Наредбата урежда реда за подаване и разглеждане на заявления за отпускане на парична помощ на децата на медалисти от олимпийски и паралимпийски игри, чието право за получаване на пожизнени месечни премии по Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) е прекратено поради смърт. Паричните помощи по чл. 1 са месечни и еднократни. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

II.  В Държавен вестник, Бр.  23 от дата 19.3.2019 г. са обнародвани следните актове:

 • Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г.

НС взе решение да бъдат упражнени правомощията по чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, като бъдат подложени на процедурата по парламентарно наблюдение и контрол по глава единадесета от чл. 118 до чл. 121 вкл. от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание проекти на актове на европейските институции, като сред включените нови инициативи на Комисията са: по-ефективно законотворчество в областта на социалната политика: определяне на области, по отношение на които да се премине по-активно към гласуване с квалифицирано мнозинство (незаконодателна инициатива); по-нататъшно укрепване на рамката за принципите на правовата държава за 2014 г. (незаконодателна инициатива); документ за размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г., последващите действия във връзка с целите на ООН за устойчиво развитие, включително по отношение на Парижкото споразумение относно изменението на климата“ (незаконодателна инициатива); препоръка на Комисията за установяване на формàта за европейското електронно здравно досие (незаконодателна инициатива) и други. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

 • Постановление № 44 от 14 март 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища. За нуждите и развитието на чуждестранната българистика Министерството на образованието и науката осъществява дейности за осигуряване на преподаватели по български език и литература, които да преподават в чуждестранни висши училища. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.
 • Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-1 от 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Предвидени са изменения, свързания с приетия Закон за хората с увреждания. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

III. В Държавен вестник, Бр.  24 от дата 22.3.2019 г. са обнародвани следните актове:

 • Закон за социалните услуги

Законът за социалните услуги урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в България. Основните цели са гарантиране на достъпа до услуги, на тяхното качество и ефективност и на правото на живот в домашна среда и в общността, както и насърчаване на интегрирания подход и публично-частното партньорство.

За първи път се създава възможност за ползване на общодостъпни услуги от всички лица, а не само от уязвимите групи. Предвижда се облекчаване на достъпа на хората до социални услуги не само чрез подкрепата за информиран избор на услуга, правото на избор на доставчик и премахването на някои формални изисквания, но и със създаването на национална карта на социалните услуги, която да включва всички социални услуги, които се осигуряват чрез държавно финансиране. Ще бъдат въведени и обективни критерии за анализ на потребностите от услуги.

В закона сериозно внимание се отделя на качеството на социалните услуги, като се предвиждат стандарти за организация и управление, за квалификация и професионално развитие на служителите и стандарти за ефективността на услугата с оглед постигнатите резултати за лицата, които я ползват, в отговор на потребностите им. Предвижда се лицензиране за всички частни доставчици на социални услуги. Заложено е да се създаде нова Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика, която ще извършва лицензирането на доставчиците на услуги, ще контролира спазването на закона и стандартите за качество. Новата структура ще проверява за начина, по който общините и частните доставчици разходват средствата от държавния бюджет, ще проверява за спазване на правата на потребителите на социални услуги и ще извършва мониторинг на ефективността на национално ниво. второстепенните разпоредители с бюджет. Другият важен акцент е регламентацията на интегрирания подход и интегрираните междусекторни услуги, като се прави разграничение между интегрирано предоставяне на подкрепа и интегрирани услуги. В първия случай в основата са координационните механизми и взаимодействието, а при интегрираните услуги водеща е нуждата от обща организация и управление на услугата.

Акцент се поставя и върху професионалистите в сектора. За тях се предвиждат въвеждащи и надграждащи обучения, супервизия и стимули за професионално развитие. Ще се създаде етичен кодекс за служителите, които предоставят социални услуги и стандарти за работно натоварване. Облекчава се режимът за създаване на услуги, които се финансират от държавния бюджет, като те ще се създават с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината, която ще отговаря за управлението и предоставянето на услугата,  след предварително одобрение от Агенцията за социално подпомагане. Регламентират се и възможности за сключване па споразумения между общини за предоставяне на услуги за лица от няколко общини и за лица от цялата област. Създават се и правни възможности за публично-частно партньорство при предоставяне на социални услуги. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

 

IV. На заседание на Министерски съвет, проведено на 13.03.2019 г.,  бяха взети следните решения:

 • Решение за приемане на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.). Основната цел на стратегията е да се създадат условия за активен и достоен живот на възрастните хора чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и социален живот на обществото. Приоритетите на документа са свързани с насърчаване на заетостта, активното участие в обществото, създаването на възможности за самостоятелен живот и на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните на национално и регионално ниво. Като нов акцент в документа може да бъде откроен Индексът на активния живот на възрастните хора. Повече информация може да намерите на страницата на МС.
 • Решение за приемане на Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на тери­торията на Република България. Повече информация може да намерите на страницата на МС.
 • Решение за одобряване на Рамково споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие. Споразумението е рамка, която дава възможност на присъединилите се държави-членки съвместно да провеждат бъдещи тръжни процедури за конкретни мерки за медицинско противодействие при трансгранични заплахи за здравето (противовирусни препарати, ваксини и др.).Повече информация може да намерите на страницата на МС.
 • Постановление за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, приет с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2017 г. Повече информация може да намерите на страницата на МС.
 • Решение за одобряване Проект на меморандум за разбирателство в областта на водните ресурси между прави­телството на Република България и Правителството на Алжирската демократична и народна република. Целта на Меморандума е да установи правна рамка, която да позволи на България и Алжир да развият техническо, научно и икономическо сътрудничество в областта на водните ресурси. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

V.  На заседание на Министерски съвет, проведено на 20.03.2019 г.,  са взети следните решения:

 •  Решение за утвърждаване на Меморандума за разбирателство между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на защитата на окол­ната среда на Република Сърбия за сътрудничество в областта на Опазване на околната среда. В документа е предвидено разработване и приемане на Двугодишна програма, която да съдържа конкретни разработки на дейностите по сътрудничеството. Повече информация може да намерите на страницата на МС.
 • Решение за одобряване проект на Закон за превенция от неблагоприятни климатични събития. В него се предвижда да бъде създадена ефективна система за управление на риска от неблагоприятни климатични събития, която да покрива територията на цялата страна. Повече информация може да намерите на страницата на МС.
 • Постановление за изменение и допълнение на наред­бата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, прие­та с постановление № 316 на Министерския съвет от 2011 г. Предлаганите промени са насочени към облекчаване на участниците в процедурите за възлагане на дейностите и за продажба на дървесина, добита от държавните и общинските горски територии. Повече информация може да намерите на страницата на МС.
 • Доклад за одобряване позицията на Република България относ­но съобщение на Европейската комисия „Чиста планета за всички – Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отно­шение на климата икономика“. Необходимо е създаването на обща, европейска политика за стимулиране на научната и развойна дейност, за създаване на благоприятна среда за иновативни решения чрез осигуряване на публично финансиране, в това число и субсидии за частна изследователска и развойна дейност, демонстрационни проекти и най-вече подпомагане на практическото внедряване на иновациите. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

VI. На  Портала за обществени консултации (www.strategy.bg)  бяха публикувани следните актове:

 • Проект на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Правилникът за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика се приема на основание чл.10 , ал. 1 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. С Правилника се уреждат условията и редът за вписване в и заличаване от Регистъра на социалните предприятия. Регистърът на социалните предприятия се създава, води и поддържа в Министерството на труда и социалната политика  като единен национален административен регистър. Информацията в Регистъра на социалните предприятия се съхранява в информационна система, която поддържа национална база данни. За целите на изпълнение на правилника информационната система се свързва по електронен път, съгласно Закона за електронното управление за автоматичен обмен на данни с Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, регистър БУЛСТАТ и Средата за междурегистров обмен (RegIX). С Правилника се уреждат още  и условията и редът за отпускане на средства за обучение за повишаване на професионалната квалификация на лицата по чл. 7, т. 4 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, наети от социални предприятия клас А+, под формата на схеми за минимална помощ при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.). Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации е 20.04.2019 г.


 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 6.04.2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация. 
Измененията засягат три наредби, издадени от министъра на културата по прилагането на Закона за културното наследство, а именно: Наредба № Н-3 от 6.04.2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация (обн., ДВ, бр. 32 от 2011 г., изм., бр. 33 от 2012 г. и бр. 27 от 2018 г.); Наредба № Н-00-0005 от 08.06.2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение (обн., ДВ, бр. 46 от 2010 г., изм. и доп., бр. 58 от 2010 г., бр. 13 и 95 от 2012 г.,  бр. 46 от .2015 г.); Наредба № 4 от 12.06.2015 г. за условията и реда за осъществяването на дейностите по консервация и реставрация на движими културни ценности (обн., ДВ, бр. 46 от 2015 г.).  Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 7.04.2019 г.
 • Усъвършенстване на административното обслужване в областта на културата

Министерският съвет предвижда мащабна трансформация на модела на административно обслужване. Предвижда се трансформацията в обслужването да се извърши чрез промени в Административнопроцесуалния кодекс. Целта е подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса. С оглед обхвата на промените в основополагащи разпоредби от кодекса, стартира втори кръг от обществени консултации по предложените промени, които са насочени към конкретни заинтересовани страни – както към крайните потребители на административни услуги, така и към лицата и организациите, които осъществяват административно обслужване. Фокусът е върху неинституционалните доставчици на административни услуги – лица, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги.Поради разнородната правна материя, която урежда споменатите обществени отношения, ще се проведат 24 по-фокусирани тематични консултации на предвидените промени. Обществените консултации са структурирани тематично. Настоящата консултация разглежда промените в тематична област "Култура". Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 22.03.2019 г.

 • Усъвършенстване на административното обслужване в областта на здравеопазването. Във връзка с гореописаното, друга публикувана за обществено обсъждане на Портала консултация разглежда промените в тематична област "Здравеопазване". Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 22.3.2019 г.
 • Усъвършенстване на административното обслужване в областта на околната среда. Във връзка с гореописаното, друга публикувана за обществено обсъждане на Портала консултация разглежда промените в тематична област "Околна среда". Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 23.03.2019 г.
 • Проект на Постановление за изменение на Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти. С Постановление № 79 от 13.04.2016 година на Министерския съвет за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти са определени нормативи на средствата за закупуване на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, които са част от учебния комплект. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации,  а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 10.04.2019 г.
 • Проект на РМС за одобряване на проект на Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между МОН на Република България и Министерството на човешките ресурси на Унгария за периода 2019-2021 г. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 10.04.2019 г.
 • Проект на Методика за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). Проектът на Методика има за цел създаването на условия за осигуряване на устойчива и качествена заетост в икономически дейности, приоритетни за развитието на съответния регион; оказване на подкрепа, приоритетно за малките и средните предприятия вкл. с основна дейност в областта на селското, горското и рибното стопанство и прецизиране на условията за допустимост на работодателите кандидатстващи по мерките. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 11.04.2019 г.
 • Проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018 г. и проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г. Проектът на Доклад по изпълнението на НПЗД за 2018 г. отчита реализирането на заложените в програмата дейности, предприети от страна на органите за закрила на детето и партниращите институции и организации. Проектът на НПЗД за 2019 г. обединява ангажиментите на всички държавни институции, международни и неправителствени организации, ангажирани в изпълнението на дейностите за осигуряване и спазване на правата на децата в Република България в съответствие с техния най-добър интерес. Програмата структурира дейностите и мерките за изпълнение на хоризонталните политики за детето в пет стратегически цели, към които са посочени и тематични области на въздействие. За всяка от заложените в програмата ключови мерки са посочени отговорните институции, източниците на финансиране, очакваните резултати, срок за изпълнение, както и индикатори с текущи и целеви стойности. Проектът на Правилника може да намерите на страницата на Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 11.04.2019 г.
 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за опазване на околната среда в морските води, приета с Постановление на Министерския съвет № 273/2010 г. С изменението и допълнението на Наредбата се въвежда по-опростен и по-съпоставим подход за оценка на състоянието на морската околна среда, прилагане на по-обективна и обоснована оценка на състоянието на морската околна среда, включително оценка на степента на постигане на доброто състояние на морската околна среда и изпълнението на мерките от Морската стратегия за постигане на доброто състояние. Повече информация може да намерите на страницата на Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 14.04.2019 г.
 • Проект на НИД на Наредба № 14 от 2005 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвежд. на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане мнението на обществ. в района на повторно въвеждане. Повече информация може да намерите на страницата на Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 14.04.2019 г.
 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза. Прецизирани са текстовете на Наредбата при определяне на крайния процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане при лицата с повече от едно заболяване, всяко едно, водещо до увреждане. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации,  а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 14.04.2019 г.
 • Проект на Закон за стратегическото планиране на Република България

Законопроектът съдържа: Дефиниция на стратегическо планиране; Дефиниция на Националната стратегическа рамка; Йерархия на стратегическите документи, като се посочва изрично кои стратегии се одобряват/приемат от Народното събрание; Регламентация на единен документ, представящ дългосрочната визия за развитие на държавата – Национална програма за развитие България 2030; Ограничаване на броя на стратегически документи – изчерпателно изброяване на секторни национални стратегии, със запазване на опция за приемане на други документи (национални програми) при спазване на стандартите, заложени в закона;Регламентация във връзка с документите, чието приемане произтича от европейски актове; Правила за разработването на стратегически документи;Стандарти за структура и съдържание, вкл. индикатори за изпълнение; Процедура за обществени консултации на проекта на документ, не по-къса от 2 месеца, включваща задължително обществено обсъждане на присъствен форум със заинтересованите страни;Задължителна оценка на въздействието на стратегиите преди приемането им; Осигуряване на прозрачност – провеждане на консултациите и публикуване на приетите стратегии на Портала за обществени консултации; Норми за отчетност – ежегодни прегледи или междинни отчети, както и заключителен отчет на изпълнението;Координация и контрол – чрез функции на нарочно звено в администрацията на Министерския съвет, както и посредством информационна система за текущ контрол, съдържаща всички стратегически документи, заедно с индикаторите за изпълнението им и правила за актуализиране на стратегическите документи. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации,  а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 18.04.2019 г.

 • Проект на План за действие за 2019 -2020 и Доклад, отчитащ изпълнението на НППНЗД за 2018 г.

Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020) е приета с Решение № 115 от 09.02.2017 г. на Министерския съвет. Програмата представлява национална рамка за координация относно насилието срещу деца, която създава механизъм за комуникация между държавните органи, представителите на гражданското общество и неправителствения сектор във връзка с необходимите мерки за превенция на насилието във всичките му форми. Основният фокус на Плана за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020), в контекста на водещите цели и приоритети, е насочен към мерки, свързани с по-широката информираност на децата и подобряване взаимодействието между институциите/организациите в работата по случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие. Особено внимание е обърнато на мерките за позитивно родителство, защита на децата от насилие в дигиталната среда и превенция на наркоманиите. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации,  а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 18.04.2019 г.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.

С предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца се премахва изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Агенцията за социално подпомагане ще установява служебно обстоятелството за наличието на трайно увреждане на дете. С проекта на Постановление се предлагат и промени в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации,  а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 18.04.2019 г.

 • Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2019 - 2020 година. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации,  а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 22.04.2019 г.
 • Проект на Наредба за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации,  а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 04.04.2019 г.

VII.  На Портал за обществени консултации на Столична община е публикуван следният документ:

 • Приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община.

Информация за програмата може да намерите в приложената документация на страницата на СО, а становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани до 07.04.2019 г.

Автор: Маргарита Калоянова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...