Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалите седмици (25 март - 5 април 2019 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (25 март - 5 април 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.


Акценти в законодателните изменения за периода 25 март - 5 април 2019 г.:

I.  В Държавен вестник, Бр.  25 от дата 26.3.2019 г. са обнародвани следните актове:

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за водите. Измененията касаят водоползвателите – титуляри на разрешителни за водовземане по чл. 44 за аквакултури и свързаните с тях дейности, както и самите дейности по водовземане. А повече информация за конкретните изменения може да намерите на страницата на Държавен вестник.
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите. Измененията касаят процедурите по оповестяване на обявленията, по извършване на поправка в обявлението, както и по провеждане на повторна процедура за определяне на концесионер.  Също така, съдебното разрешаване на спорове по сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на концесионен договор, както и правилата, касаещи държавни такси и разноски. Повече информация може да намерите  на страницата на Държавен вестник.
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти

Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.

II.   В Държавен вестник, Бр. Бр.  26 от дата 29.3.2019 г.  са обнародвани следните актове:

 •  Постановление № 54 от 28 март 2019 г. за закриване на Център „Фонд за лечение на деца“

МС закрива Център „Фонд за лечение на деца“ считано от 1 април 2019 г.

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изиск­вания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Предвидени са редица изменения, свързани с предмета на регулиране на наредбата, вкл. се въвеждат специфични функционални изисквания към фискални устройства за отчитане на продажби и чрез електронен магазин, както и изменения в образците на видовете фискални бонове, които се издават. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.

 • Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Измененията касаят одобрените познавателни книжки  и възможността да се използват за предучилищната подготовка до влизането в сила на нов или изменение на държавния образователен стандарт за предучилищното образование, или до промяна в съдържанието, графичния им дизайн, полиграфическото или електронното им изпълнение. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.
 • Наредба за отменяне на Наредба № 9 от 2015 г. за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии. Наредбата влиза в сила от 1.04.2019 г.
 • Наредба № 2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане. Предмет на тази наредба са медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето, за които българските граждани имат право на заплащане извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и извън медицинските услуги по чл. 82, ал. 1 от Закона за здравето. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.
 • Постановление № 56 от 28 март 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Предвиждат се изменения в следните актове: В Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, в Устройствения правилник на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата администрация. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.
 • Постановление № 53 от 27 март 2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор". С правилника се определят дейността, структурата и организацията на работа на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“,в която се вливат Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и Изпълнителна агенция по трансплантация. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.
 • Наредба № 1 от 26 март 2019 г. за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор". В наредбата е регламентирано, че изпълнителната агенция ще извършва проверки във всички лечебни заведения на територията на Република България, като проверки могат да се извършват и в лечебни заведения на територията на други държави, когато се извършват съвместни дейности по трансплантация и внос на органи, тъкани и клетки или асистирана репродукция. Представителните организации за защита правата на пациентите също ще могат да участват със свои представители като наблюдатели в извършваните проверки. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.

III.  В Държавен вестник, Бр.  27 от дата 2.4.2019 г.са обнародвани следните актове:

 • Постановление № 65 от 29 март 2019 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания.

С нормативния акт се регламентира редът за избор на представители на всички организации на и за хора с увреждания за членове на Съвета за наблюдение, който ще осъществява функциите по насърчаване, защита и наблюдение на прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания. С нормативния акт се определя редът, по който ще се извършва индивидуална оценка на техните потребностите.

В правилника са регламентирани и условията за отпускане, изплащане и прекратяване на финансовата подкрепа за хората с увреждания въз основа на изготвената индивидуална оценка. В нормативния акт се определя и редът за разработване и финансиране на програми и проекти за насърчаване на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания, както и начинът за финансиране на работодатели за осигуряване на достъп до работното място за хората с трайни увреждания. Правилникът урежда реда за финансиране на проекти за осигуряване на заетост на хората с увреждания в специализирана работна среда и за стартиране на самостоятелен бизнес.В правилника са определени условията и редът за финансиране на създаването и функционирането на Центрове за защитена заетост като механизъм в подкрепа трудовата интеграция на хора с множество трайни увреждания. Регламентира се и редът за създаване й поддържане на информационната система, в която ще има профил за всеки човек с увреждане. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.

 

 • Постановление № 64 от 29 март 2019 г. за приемане на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

Методиката регламентира реда и условията по изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания, включително оценка за потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон. Заключенията и направленията, определени в индивидуалната оценка на потребностите, са задължителни за всички компетентни органи и организации, за реализиране на съответните права. Повече информация може да намерите на страницата на Държавен вестник.

 •  Постановление № 63 от 29 март 2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2003 г.
Измененията имат за цел да приведат дейностите, осъществявани от Агенцията и нейните териториални структури в съответствие със Закона за хората с увреждания, който влезе в сила от 1 януари 2019 г. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

 

IV.   В Държавен вестник, Бр.  28 от дата 5.4.2019 г. са обнародвани следните актове:

 • Постановление № 67 от 2 април 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2001 г. Измененията засягат реда и правилата за провеждане на конкурс за сключване на договори между „Държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите“ (които заменят досегашните „Държавните ловни стопанства“) и ЮЛ за съвместно извършване на дейности по чл. 9, ал. 9, т. 1 - 6 от Закона за лова и опазване на дивеча. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.
 • Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗО. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

V. На заседание на Министерски съвет, проведено на 27.03.2019 г.,  бяха взети следните решения:

 •  Проект на решение за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Правителството одобри 17 национални програми за развитие на образованието през 2019 година, които ще осигурят допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование. За изпълнение на програмите в държавния бюджет са осигурени 76 000 000 лева. Четири от програмите са изцяло нови: „Заедно в грижата за ученика“, „Мотивирани учители“, „ИТ бизнесът преподава“, „Иновации в действие“. В други програми модулите са разширени и насочени към финансиране и на нови дейности – НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и НП „Успяваме заедно“. Повече информация може да намерите на страницата на Министерски съвет.

 • Проект на решение за приемане на списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Министерският съвет взе решение за определяне на две нови защитени зони в Рила – за опазване на дивите птици - с код BG BG0002129 Рила буфер и за природните местообитания и дивата флора и фауна - с код BG0000636 Ниска Рила. 
 • Доклад за одобряване на годишен отчет по чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за концесиите за 2017 г. относно изпълнението на Концесионен договор за добив на природно богатство, представляващо биологичен ресурс - уязвим растителен вид - блат­но кокиче (leucojum aestivum l.), при условията на опазване и регулирано ползване от защитена местност „блатото“, разпо­ложена в землището на с. Палаузово, община Стралджа, област Ямбол, по който Министърът на земеделието, храните и горите е страна. Повече информация може да намерите на страницата на МС.
 • Проект на решение за изменение и допълнение на решението по т. 12 от протокол № 40 от заседанието на Министерския съвет на 17 октомври 2018 г. за одобряване на конвенцията на Съвета на Европа за кинематографична копродукция (ревизирана), Ротер­дам. Повече информация може да намерите на страницата на МС.
 • Проект на решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Заявленията за обявяване на декларация, чрез която предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, се освобождават от задължението за публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишния доклад за дейността си, ще се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления. По същия ред ще се разглеждат и заявленията за вписване на действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Законът предвижда кратки срокове за разглеждане на заявленията за вписване, заличаване и обявяване, като длъжностните лица по регистрация се произнасят незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им. При първоначална регистрация на търговец произнасяното е до края на следващия работен ден от постъпването на заявлението. Целта на законопроекта е подобряване на организацията и ефективността в работата на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, преодоляване на забавянето при обработването и разглеждането на всички категории заявления за вписване, заличаване и обявяване, чрез което се съобразява принципът на бързина и процесуална икономия на дейността по регистрацията.

 • Проект на постановление за изменение и допълнение на наред­бата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чужд­естранни висши училища, приета с постановление № 168 на министерския съвет от 2000 година. Повече информация може да намерите на страницата на МС.
 • Проект на решение за даване на съгласие за сключване на споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекти в Република сърбия, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина, Косово, Република Албания, Република Молдова, Украйна, Република Армения и Грузия.

България отпуска 3 485 028 млн. лв. безвъзмездна помощ на страни от Западните Балкани, Източна Европа и Кавказ за финансиране на проекти за развитие на образованието, науката, културата, социалната интеграция и гражданското общество. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Проект на постановление за изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с постановление № 151 на Министерския съвет от 2001 г.

С проекта се предвижда да бъде премахнато противоречие, свързано с цялостната процедура по провеждането на конкурси и сключване на договори от държавните предприятия с юридически лица по Закона за горите. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

VI.  На заседание на Министерски съвет, проведено на 3.04.2019 г.,  са взети следните решения:

 • Постановление за одобряване на допълнителни тран­сфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2019 г. Повече информация може да намерите на страницата на МС.
 • Доклад за одобряване на отчет за изпълнението на мерките от плана за действие 2014-2020 г. на JASPERS (Съвместна помощ за подготовка на проекти за европейските региони) в Република България през 2018 г.

В рамките на миналата година 23 проекта са получили експертна помощ, целяща повишаване качеството на подготвяната документация по приоритетни национални проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Решение за одобряване позицията на Република Бъл­гария за прекратяване на дейността на Регионалния екологи­чен център за Централна и Източна Европа. Повече информация може да намерите на страницата на МС.
 • Решение за одобряване позицията на Република Бъл­гария за участие в неформалното заседание на министрите по заетостта и социалната политика на Европейския съюз, което ще се проведе на 10 и 11 април 2019 г. в Букурещ. Форумът е посветен на политиките за равнопоставеност на половете. Министрите на държавите-членки ще обменят мнения по въпросите, свързани с преодоляването на неравенството в заплащането между жените и мъжете и ще обсъдят мерки за насърчаване на заетостта на жените.
 • Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги. Повече информация може да намерите на страницата на МС.
 • Постановление за изменение и допълнение на наред­бата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г.

Предвижда се изменение в досега действащия ред за предоставяне на средствата за изплащане на възнаграждения на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия. Предложението е тези средства да се предоставят от държавния бюджет чрез бюджетите на общините, съгласно приети от Министерския съвет стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през съответната година.С промяната се облекчава процедурата за получаване на средствата за възнаграждения на доброволците.

 • Постановление за изменение и допълнение на норма­тивни актове на Министерския съвет

Правителството прие изменения и допълнения в нормативни актове на Министерство на околната среда и водите, които водят до намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, в следните нормативни актове: Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредба за КР) и наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване па последствията от тях (Наредба за Севезо). Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Постановление за приемане на правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта

Правилникът урежда процедурите, свързани с получаване или отнемане на спортен лиценз на спортни федерации, както и процедурите по вписването в и заличаването от регистъра по ЗФВС на националната организация за спортно-туристическа дейност и нейните членове, на националната организация за университетски спорт и нейните членове и на обединените спортни клубове. Регламентират се също така спецификите при процедурите по отдаване под наем на спортни обекти или части от тях - държавна собственост и по учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти или имоти - държавна собственост. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. В Закона за българските лични документи се въвеждат изменения в процедурите по издаване или подмяна на лични карти, паспорти и заместващи ги документи. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

VII.  На  Портала за обществени консултации (www.strategy.bg)  бяха публикувани следните актове:

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертизи.

Измененията са свързани с необходимостта от допълнително прецизиране на текстовете на Наредбата при определяне на крайния процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане при лицата с повече от едно заболяване, всяко едно, водещо до увреждане. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации е 21.04.2019 г.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 27.04.2019 г.
 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки.

С проекта на ПМС се детайлизират нормативните изисквания, във връзка с реда за разделно събиране на отпадъци от опаковки (от пластмаса, хартия, картон, стъкло и др.), към ползвателите на търговски обекти, в частност на морските плажове при сключени концесионни договори и договори за наем. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 10.04.2019 г.

 • Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-2 от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS). Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 26.4.2019 г.
 •  Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Предложените изменения и допълнения на Закона за чистотата на атмосферния въздух имат за цел изпълнение на одобрени мерки в законодателството по опазване чистотата на атмосферния въздух. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 2.05.2019 г.

 • Проект на Методика за оценка на социалната добавена стойност по § 7 от Заключителните разпоредби на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика.

С методиката се урежда начина за определяне на социалната добавена стойност, произвеждана от дейността на социалните предприятия по чл. 7 и чл. 8 от ЗПССИ. Определянето на социалната добавена стойност е задължително условие за предприятията, които подават заявление за вписване в Регистъра на социалните предприятия, в съответствие с изискванията на ЗПССИ и правилника за неговото прилагане, включително в случаите по чл. 10, ал. 11 и 12 от ЗПССИ. Методиката представлява общ за всички социални предприятия подход, чрез който се идентифицират моделните специфики, социалните цели, икономическата и социалната среда, заинтересованите страни, ефективното използване на вложените ресурси, преките и косвените ефекти от дейността в подкрепа на целева група и/или за постигане на социална цел. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации,  а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 1.05.2019 г.

 • Проект на Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защитените територии.

Основната цел на настоящия законопроект е да бъдат нормативно разпознати и посочени в специалното законодателство – Закон за защитените територии (ЗЗТ) актовете за промяна в границите и площите на резерват „Калиакра“ и защитена местност „Степите“. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 3.05.2019 г.

 • Предложение за протоколно РМС за приемане на Отчет на Плана за действие за 2018 г. и проект на План за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 - 2020 г.

Планът за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия включва изпълнението на 35 стратегически цели, като 11 от тях са специално насочени към интеграцията на лицата с международна закрила в Република България. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 4.05.2019 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Повече информация може да намерите на страницата на Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 4.05.2019 г.
 • Проект на Проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2019-2022 г.

Политиката в областта на електронните съобщения цели да осигури предоставянето на съвременни и качествени електронни съобщителни услуги на населението и бизнеса, чрез създаване на условия за развитие на пазар на електронните съобщителни мрежи и услуги като част от вътрешния пазар в ЕС, водещ до разгръщането и използването на мрежи с много голям капацитет, предоставяне на услуги от пето поколение, които ще дадат тласък на автоматизирането на процесите, достъпност, избор, сигурност на мрежите и услугите, и предимства за крайните ползватели, включително равностоен достъп до услугите на хората с увреждания. Повече информация може да намерите на страницата на Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 7.05.2019 г.

VIII.  На Портал за обществени консултации на Столична община е публикуван следният документ:

 • Доклад и проект на Решение на СОС с рег. № СОА19-ВК66-2582/27.03.2019 г. относно приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за социална политика при Столична община (ОССП) и отмяна на действащия правилник, приет с Решение № 431 от 25.06.2009 г. на СОС с вносител Албена Атанасова, заместник-кмет направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“.

С промените се цели: привличане на по-голям експертен капацитет от представители на външни доставчици на социални услуги и експерти в социалната сфера към Обществения съвет за по-добро идентифициране на потребностите на уязвимите лица, планиране и осъществяване социалните дейности и услуги за удовлетворяването им и други. Заинтересовани страни по настоящия проект са всички ръководители на социални услуги, както и всички организации, които имат отношение към дейностите в областта на социалните помощи и услуги.  Повече информация може да намерите на страницата на СО. Периодът на консултацията е до 30.04.2019 г. вкл.


Автор: Маргарита Калоянова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 10 април 2019

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...