Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалите седмици (8 - 19 април 2019 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (8 - 19 април 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.


Акценти в законодателните изменения за периода 8 - 19 април 2019 г.:

I. В Държавен вестник, бр. 29 от дата 8.4.2019 г. (извънреден) са обнародвани следните актове:

 • Закон за изменение на Изборния кодекс

Промените в Изборния кодекс връщат досегашните прагове за преференциалния вот – 7% от подадените гласове за парламентарни и местни избори и 5 на сто за евродепутати. Повече информация за конкретните изменения може да намерите на страницата на ДВ.

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията

Промените в Закона за вероизповеданията касаят възможността за предоставяне на държавна субсидия на задграничните епархии на Българската православна църква – Българска патриаршия, и за българските православни църковни общини в чужбина, а не само на епархиите и митрополиите в диосцеза и юрисдикцията на Българската православна църква. Като е предвидено изрично, че разходването на средствата от държавната субсидия за целите извън текущите разходи може да се използва само след изплащане на всички заплати и възнаграждения на свещенослужителите и служителите на религиозните институции. Повече информация може да намерите  на страницата на ДВ.

 • Решение № 177 от 3 април 2019 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Окончателните площи на защитените зони се определят в заповедите им за обявяване след предоставяне от Министерството на земеделието, храните и горите и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Агенцията по геодезия, картография и кадастър на опис на имотите с техните площи и координатен регистър на границите на защитените зони. В границите на защитените зони се включват цели имоти с изключение на имоти, които представляват водни обекти, пътища и имоти от Държавния горски фонд и Държавния поземлен фонд. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

II. В Държавен вестник, бр. 30 от дата 9.4.2019 г. е обнародван следния акт:

 • Наредба № 3 от 28 март 2019 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, и семена, предназначени за демонстративни и/или производствени опити, разрешените за целта количества в зависимост от растителните видове, опаковката и етикетирането на семената. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

III. В Държавен вестник, бр. 31 от 12.4.2019 г. са обнародвани следните актове:

 • Постановление № 73 от 5 април 2019 г. за изменение на Постановление № 315 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.

С измененията са одобрени допълнителни разходи по бюджетите на следните общини: Горна Оряховица, Тетевен, Раковски, Борово – 307 610 лв. за основен ремонт на покривна конструкция над сцена на зрителна зала към „НЧ Искра-1898“ – гр. Борово, обновяване на залата и адаптиране на санитарен възел за хора с увреждания, УПИ I-626, кв. 35 по плана на гр. Борово, област Русе; Община Златоград, Община Свиленград, Община Враца, Община Силистра. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

 

 • Постановление № 75 от 8 април 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

С министерското постановление се правят изменения и допълнения в следните актове: Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда; Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми; Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях; както и в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. Повече информация може да намерите на

страницата на ДВ.


 • Постановление № 76 от 9 април 2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2017 г.

Измененията са свързани с допълване с функции, свързани с осъществяване общото ръководство и организация на дейността по морското пространствено планиране и разработването и поддържането на Морския пространствен план на Република България (МППРБ). Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

 • Постановление № 77 от 9 април 2019 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.

С постановлението се отменят: Правилникът за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2003 г., както и  Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали, приета с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2000 г.  С правилника се урежда прилагането на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) в следните предметни области: 1. в областта на спортните организации и другите организации в областта на спорта: а) процедурата по издаването, отказа, отнемането и прекратяването на спортен лиценз на спортни федерации; б) процедурата по вписване и заличаване на националната организация за спортно-туристическа дейност и нейните членове в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС; в) процедурата по вписване и заличаване на националната организация за университетски спорт и нейните членове в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС; г) процедурата по вписване и заличаване на обединени спортни клубове в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС;  2. условията за провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда за назначаване на директори на държавните спортни училища; 3. в областта на спортните обекти: а) условията и редът за използването на спортните обекти – държавна собственост, предоставяни безвъзмездно за дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС; б) минималните рискове, срещу които се застраховат спортните обекти – държавна или общинска собственост, и спортните обекти, които са изградени при учредено право на строеж върху имоти – държавна или общинска собственост; в) специфики на процедурите по отдаване под наем на спортни обекти – държавна собственост; г) специфики на процедурите по учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти или имоти – държавна собственост. Финансовото подпомагане с публични средства по реда на глава единадесета и глава дванадесета от ЗФВС се извършва при спазване на приложимите правила в областта на държавните помощи. Условията и редът за финансовото подпомагане се определят с наредбите по чл. 128, ал. 3 от ЗФВС и програми, утвърдени от министъра на младежта и спорта. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

 • Постановление № 78 от 10 април 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.

МС одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. в размер до 50 000 000 лв. с цел осигуряване на равнопоставен достъп на гражданите до медицинска помощ. Със сумата следва да се увеличат разходите по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации.

Измененията са свързани с издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване чрез подаване на заявление до министъра на правосъдието и  предвиждат чуждестранното юридическо лице, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, да представя и разрешение, издадено от компетентния орган на съответната държава, за посредническа дейност при осиновяване на деца с обичайно местопребиваване в Република България. Предвидени са и други изменения във връзка с процедурата по издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието.

Измененията са свързани с предвидена възможност за служебно установяване на определени данни. Предвидени са също промени и в редица процедурни срокове, както и изменения в процедурата, касаеща действията и комуникацията между съответната дирекция за социално подпомагане и Министерството на правосъдието  във връзка с техните правомощия. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

 • Решение № 10187 от 26 юли 2018 г. по административно дело № 11057 от 2017 г.

Решението е постановено по жалбата на Румяна Димчева Петрова от София срещу Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет. Жалбоподателката оспорва тарифата в нейната цялост, като твърди, че същата противоречи на чл. 60, ал. 1 и чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 6, ал. 1 от КРБ, чл. 1, ал. 1 и 2 от Закона за социално подпомагане (ЗСП), чл. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ). Според жалбоподателката незаконосъобразно в даденото в § 1 от ДР на Тарифата определение на понятието „доход“, включващ всички доходи на лицето, с уредените в 10 точки изключения, не е предвидено изключение и на лицата с доходи под определената от държавата линия на бедност съгласно Методологията за определяне и актуализиране на линията на бедността в страната. Жалбоподателката твърди, че порокът на Тарифата се изразява не в наличието, а в липсата на регулация на случаите, в които нуждаещи се от социалните услуги лица имат единствен доход, който е под линията на бедност в страната. С решението си ВАС обявява нищожността на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет в частта на чл. 1 по отношение на „лицата, които заплащат такси, и редът за събирането им“, на чл. 2, ал. 2 – 5, чл. 3, чл. 4, § 1 и § 1а от допълнителните разпоредби. Решението на ВАС може да видите на страницата на ДВ.

IV. В Държавен вестник, Бр.  32 от  16.4.2019 г.  е обнародван следният акт:

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Измененията са свързани с планирането, осъществяване на училищния прием, съоветно условията за преместване в държавните и в общинските училища на места, определени с училищния, с държавния или с допълнителния държавен план-прием. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

 

V.  В Държавен вестник, бр.  33 от 19.4.2019 г. е обнародван следният акт:

 • Постановление № 79 от 15 април 2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 2004 г.

Чрез измененията функционалната отговорност на административните звена на агенцията се привеждат в съответствие със Закона за хората с увреждания от 1 януари 2019 г. Разпоредбите на закона регламентират нови функции и дейности на АХУ. Те са свързани с участието на агенцията в механизма по координация в областта на политиката за правата на хората с увреждания, както и с разработването на програми и финансиране на мерки за стимулиране на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания и осъществяване на контролна дейност. Сред новите функции на АХУ е и изготвянето на 6-месечни и годишни отчети за изпълнението на политиката за правата на хората с увреждания, както и финансирането на създаването центрове за защитена заетост за хора с множество трайни увреждания на проектен принцип. Новите законови разпоредби предполагат надграждане на поддържаната информационна система за хората с увреждания с данни за тяхното здравословно състояние, квалификация, образователна степен, лични възможности за социално приобщаване, професионална реализация, социално-икономически статус. Предвидени са конкретни изменения и във функциите и дейностите на Дирекция „Административно-правно, финансово и информационно обслужване“ и на Дирекция „Пълноправно включване на хората с увреждания“. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.


VI.  На заседание на Министерски съвет, проведено на 10.04.2019 г.,  бяха взети следните решения:

 • Решение за одобряване на Анализ на социално-икономическо развитие на България 2007-2017 г. за определяне на националните приоритети за периода 2021-2027 г., списък с цели­те на политиката, които да бъдат подкрепени през програмен период 2021-2027 и списък с програми и водещо ведомство за разработването им.

Приоритетните политики, откроени в анализа, са наука и иновации за конкурентоспособност, образование и обучение за високо квалифицирана работна сила, подобряване на свързаността и цифровизация на икономиката, насърчаване на заетостта, социалното включване, намаляване на бедността и оползотворяване на местния потенциал. Приетото решение е основна стъпка в процеса на подготовката за следващия програмен период и предпоставка за стартиране разработването на необходимите документи, сред които е Споразумението за партньорство 2021- 2027 г. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Решение за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.

Стандартите са съобразени с размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините според основните допускания за бюджетната прогноза за периода 2020-2022 година. В прогнозата за 2020 г. средствата за дейностите в сектор образование са с най-голям ръст спрямо 2019 г. Стандартите за делегираните от държавата социални дейности са увеличени диференцирано, като с най-голям ръст е стандартът за центровете за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. Стандартите са съгласувани с Националното сдружение на общините в Република България.  Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Решение за одобряване проект на споразумение за вноска между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка за Фонда на инициативата за икономическа устойчивост.

България отпуска хуманитарна помощ на стойност 200 000 евро за намаляване на миграционните потоци към Европа. Така България се включва в Инициативата за икономическа устойчивост, която осигурява подкрепа включително за финансирането на проекти в страните от Западните Балкани за преодоляване на причините за засилената миграция към Европа. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.

С предоставянето на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. в размер до 50 000 000 лв. ще се осигури равнопоставен достъп до медицинска помощ на гражданите и ще се даде възможност на лечебните заведения да осъществяват медицинска дейност в съответствие с потребностите на населението и съобразно правилата за добра медицинска практика. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

VII. На заседание на Министерски съвет, проведено на 17.04.2019 г., са взети следните решения:

 • Проект на постановление за изменение на постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъз­мездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.

Предвижда се да се актуализират средствата за учебници и учебни комплекти за III клас и за IV клас. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Проект на постановление за допълнение на наредбата за опре­деляне на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фон­дове (исун) и за провеждане на производства пред управлява­щите органи посредством исун, приета с постановление № 243 на Министерския съвет от 2016 г.

С изменението на Наредбата се увеличава от един на два дни периодът, в който може да се вземе решение за удължаване с 24 часа на срока за подаване на проектни предложения по отворена процедура за кандидатстване, ако в рамките на тези два дни се установи прекъсване в работата или наличността на ИСУН. В допълнение, същата възможност за удължаване се създава и за останалите производства по ЗУСЕСИФ в случай, че се провеждат посредством ИСУН.Успешно е внедрено напълно електронно подаване и отчитане чрез ИСУН на проектни предложения по програмите, съфинансирани със средства от Европейския съюз. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

VIII. На  Портала за обществени консултации (www.strategy.bg)  бяха публикувани следните актове:

 • Проект на Наредба за отменяне на Наредба № 6 от 10.05.2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България (обн. ДВ, бр. 42 от 2018 г.)

В раздел III от глава трета на действащия Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) е уреден режимът по лицензиране на спортните организации (спортни федерации). Съгласно законовата делегация в чл. 26, ал. 1 от ЗФВС процедурата по издаването, отказа, отнемането и прекратяването на спортен лиценз се определя с правилника за прилагане на закона. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации е 8.05.2019 г.

 • Проект на Наредба за условията и реда за използването на незадължителния термин за качество „планински продукт" и за осъществяването на контрол върху неговата употреба.

Целта на проекта на наредба е изготвянето на подробни правила за употребата на  незадължителния термин за качество „планински продукт“, за осъществяването на контрол върху неговата употреба и за воденето на регистър на производителите на такива земеделски продукти и храни. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 10.05.2019 г.

 • Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2020 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Предложеният проект на акт има за цел да осигури държавна гаранция за кредитите, които ще се отпускат през 2020 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД) в общ размер до 50 млн. лв. С приемането на акта се очаква да се увеличи дела на 30-40-годишните със завършено висше образование, което е национална цел, заложена в Националната програма за реформи на Република България (2012-2020), в изпълнение на Стратегията на Европейския съюз „Европа 2020“. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации,  а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 13.5.2019 г.

 • Проект на Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за реализацията им.

Приемането на Концепцията за промени в политиката на интеграцията на циганския (ромския) етнос и мерките за реализацията им изразява политическата воля за запазването на етническата толерантност и разрешаването на реално съществуващи проблеми, които несоциализираната част от българските граждани от циганския (ромския) етнос създават. Предвидени са конкретни мерки в следните насоките: приобщаване на несоциализираните лица от циганския етнос към традиционните за българското общество ценности и насочване на усилията за осигуряване спазването на принципите на правовата държава чрез еднакво третиране на всички български граждани.Съдържанието на Концепцията е структурирано при отчитане на значението на съответните области за постигането на успешна интеграция – образование, социална политика, здравеопазване, регионална политика. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 26.04.2019 г.

 • Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Сътрудник социални дейности“.

Професията „Сътрудник социални дейности“ е регламентирана в професионално направление 762 „Социална работа и консултиране“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионално образование и обучение. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации,  а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 15.05.2019 г.

 • Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет.

С промените се определят лицата, които заплащат такса за ползваните от тях услуги в непълен размер и лицата, които заплащат такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, когато ползват социални услуги в специализирана институция или социални услуги в общността от резидентен тип. С предлаганите промени ще се запазят облекченията при заплащане на таксите и ще се гарантира непрекъснатост в прилагането на въведените правила в Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 28.04.2019 г.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 - 2027 г.

С приемането на постановлението ще се създаде необходимата нормативна база за изготвяне на стратегическите и програмни документи на Република България за участие в Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство на Европейския съюз през програмния период 2021-2027 г. С постановлението се урежда дейността на Съвета за координация по разработването на стратегическите и програмни документи, приоритетите, които да се финансират през програмния период, създаването на работна група за разработване на Споразумение за партньорство, в който влизат освен представители на различни държавни органи и институции и различни групи ЮЛНЦ за общественополезна дейност, като подробно са разписани и критериите, на които трябва да отговарят те, както и създаването на тематични работни групи за разработване на програмите, финансирани от съответните фондове.  Регламентирани са и процедурите за избор на тези ЮЛНЦ, чиито представители да участват в състава на съответните работни групи. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 7.05.2019 г.

 • Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 25.02.2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследств.

Заявителите по процедурата разписана в чл. 6 от наредбата няма да  представят документи, които са създадени и се съхраняват в Министерството на културата и могат да се  предоставят  по служебен път. Повече информация може да намерите на страницата на Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 17.05.2019 г.

 • Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти.

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ изпълнява програма за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания.  Кандидатстването по тази програма се разписва в Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти. С предложения проект на Методика се определят общите условия на които трябва да отговарят кандидатите за да получат финансиране. Определя се също предназначението на отпуснатите средства за финансиране, процедурата за оценявани и класиране на конкурсните предложения; начина на наблюдение и отчетност на финансираните предложения; отчетността по реализацията на конкурсното предложение, получило финансиране, съгласно действащото  законодателство, като се изготвят отчети за изпълнението и приключването на дейностите. Повече информация може да намерите на страницата на Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 17.05.2019 г.

 • Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл.49 от Закона за хората с увреждания.

Основната цел на Методиката е да осигурява заетост на хората с увреждания в специализирана работна среда. С предложения проект на Методика се определят: общите условия, на които трябва да отговарят специализираните предприятия и кооперации за да кандидатстват за финансиране; предвидени са ограничения относно исканата сума на проектното предложение, за специализирани предприятия със списъчен състав до 10 души; определят се дейностите, които се изпълняват в рамките на конкурсното предложение. Предвидени са поощрителни механизми за назначаване на безработни лица с трайни увреждания. Разписан е механизъм за  оценяване и класиране на конкурсните предложения, както и начина на отпускане на договорените с кандидатите финансови средства  в зависимост от фазите на проекта. Разписан е начин, за отпускане на договорените финансови средства, с кандидатите, които извършват процедура по Закона за обществените поръчки. Цялостната отчетност по реализацията на конкурсното предложение, получило финансиране, се осъществява съгласно съществуващото национално законодателство, за което се изготвят отчети за изпълнението и приключването на дейностите. Повече информация може да намерите на страницата на Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 17.05.2019 г.

 • Методика за финансиране на проекти за рехабилитация на хората с увреждания.

С Проекта на Методика се урежда редът и условията за изготвяне, структурата и съдържанието на конкурсни предложения, предлагани от неправителствени организации с нестопанска цел на и за хора с увреждания. Регламентира се предназначението и структурата на отпусканите средства за финансиране на конкурсните предложения; определя се процедурата на оценяване и класиране на конкурсните предложения, включително оценяване на тяхната целесъобразност и изпълнимост, като се използват специфични показатели и критерии, определяне на финансовата ефективност на конкурсните предложения, както и тяхното класиране и финансиране; извършва се наблюдение и отчетност на финансираните предложения; определят се необходимите документи за кандидатстване. Повече информация може да намерите на страницата на Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 17.05.2019 г.

 • Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.

С предложения проект на Методика се определят общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране. Размерът на исканото финансиране за  едно конкурсно предложение не може да превишава сумата от 20 000 лв. Определят се дейностите, които се изпълняват в рамките на конкурсното предложение.  Определени са и еднократни и допустими разходи, които са групирани  по компоненти. Разписан е механизъм за  оценяване и класиране на конкурсните предложения, както и начина на отпускане на договорените с кандидатите финансови средства  в зависимост от  фазите на проекта. Повече информация може да намерите на страницата на Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 17.05.2019 г.Автор: Маргарита Калоянова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 23 април 2019

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...