Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалите седмици (22 април – 10 май 2019 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (22 април – 10 май 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.


Акценти в законодателните изменения за периода 22 април – 10 май 2019 г.:

I. В Държавен вестник, Бр.  34 от дата 23.4.2019 г. са обнародвани следните актове:

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

Част от разпоредбите касаят оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение. Друга част от промените са свързани с уреждане на статута и пребиваването в България на непридружените деца-чужденци, а именно чрез издаване на разрешение за продължително пребиваване в страната до навършване на пълнолетие. Повече информация за конкретните изменения може да намерите на страницата на ДВ.

 • Решение № 11999 от 9 октомври 2018 г. по административно дело № 12089 от 2016 г.

ВАС обявява нищожност на Методиката за определяне на индивидуалните потребности на хората с увреждания, при които се отпуска месечната добавка за социална интеграция съгласно чл. 42, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания, утвърдена със Заповед № РД-01-230 от 14.03.2011 г. на министъра на труда и социалната политика. Мотивите са съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като оспорената методика не е публикувана в интернет преди внасянето й за разглеждане и приемане от министъра на труда и социалната политика. Повече информация може да намерите  на страницата на ДВ.

 • Решение за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

НС освобождава Красимир Митков Събев и Запрян Василев Янков като членове на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите и избира Анна Василева Александрова за член на Комисията.

II.  В Държавен вестник, Бр.  35 от дата 30.4.2019 г.  са обнародвани следните актове:

 • Закон за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта

Допълват се правила в преходните и заключителни разпоредби на закона относно сметката за чужди средства за постъпленията от ДП „Български спортен тотализатор“ и разпореждането с нея. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане

Измененията са свързани с обвързване на получаването на месечни социални помощи с полагането на общественополезен труд от безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, и участието им в обучение за ограмотяване и/или повишаване на квалификацията, както и с редовното посещаване на детска градина или училище от детето или ученика. Дава се легална дефиниция на „недобросъвестно получени средства от социални помощи“, а в заключителните разпоредби се правят изменения и в Закона за семейни помощи за деца. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация

Изменят се образците на заявления, които се подават за вписане в публичния регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация, както и адаптация на културни ценности, както и в заявлението, което се подава съгласно Наредба № Н-00-0005 от 2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.


III.  В Държавен вестник, Бр.  36 от дата 3.5.2019 г.са обнародвани следните актове:

 • Постановление № 100 от 30 април 2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, приет с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2008 г.

Създава се специален раздел, уреждащ длъжностното лице по защита на данните. Правят се изменения и в редица разпоредби, касаещи компетентността и функциите на определени дирекции, като Дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“,Дирекция „Социална дейност и адаптация“,Дирекция „Международна дейност“, както и на други структури в агенцията. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

 

 • Постановление № 98 от 30 април 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г.

С измененията се създава възможност Общинските съвети в общините, където не достигат места в детските градини, да могат да завишават над максимално определения брой деца в групите на целодневните и полудневните детски градини. Друга промяна предвижда възможност броят на учениците в паралелките да се завишава над максималния при формирането на паралелките, както и в случаите на преместване на ученици. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

 • Постановление № 97 от 25 април 2019 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.

Освен приемането на Програмата с постановлението се правят някои изменения и допълнения и в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.


 • Постановление № 89 от 25 април 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.

МС одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. в размер 20 770 000 лв. за държавната субсидия за 2019 г. по чл. 28, ал. 2, т. 2 от Закона за вероизповеданията за източноправославното вероизповедание и за мюсюлманското вероизповедание. Със сумата следва да се увеличат разходите по „Политика в областта на правото на вероизповедание“, бюджетна програма „Вероизповедания“, по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

 • Решение № 5 от 19 април 2019 г. по конституционно дело № 12 от 2018 г.

КС се произнася по искане за установяване на противоконституционност и за произнасяне за съответствие с общопризнатите норми на международното право и с международни договори, по които България е страна, на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г.) (ЗИДАПК). Сред оспорените законови разпоредби са и такива, които касаят повишаването на размера на простите държавни такси за гражданите, едноличните търговци, държавните и общинските органи и за други лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги – от една страна, и организациите – от друга страна. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

IV.  В Държавен вестник, Бр.  32 от  16.4.2019 г.  е обнародван следният акт:

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Измененията са свързани с планирането, осъществяване на училищния прием, съоветно условията за преместване в държавните и в общинските училища на места, определени с училищния, с държавния или с допълнителния държавен план-прием. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

 

V. В Държавен вестник, Бр.  37 от дата 7.5.2019 г. са обнародвани следните актове:

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

С § 71 се правят изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари, като се променя кръгът на лицата, задължени да подават декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП в търговския регистър. С изменения в ЗМИП срокът за приемане/актуализиране на Вътрешните правила е 6 месеца след публикуване на резултатите от Националната оценка на риска от ДАНС (§6, т. 1 и 2 от ПЗР на ЗМИП). Важна промяна е също, че след приемането на вътрешните правила не е необходимо те да бъдат изпращани до ДАНС. Конкретните изменения може да видите на страницата на ДВ.

 • Постановление № 104 от 2 май 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция, приета с Постановление № 181 на Министерския съвет от 2003 г.

Съгласно промените дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) ще трябва да предприемат спешни мерки за предотвратяване на изоставянето на непотърсено дете, прието в лечебно заведение до 24 часа от деня, в който детето е трябвало да бъде изписано. Преди изменението, срокът за предприемане на такива действия е 7 дни. С измененията се подобряват и мерките за подкрепа на родителите за реинтеграция на детето в семейството му. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

 • Постановление № 102 от 2 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

МС одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. в общ размер 2 800 000 лв. за изпълнение на следните национални научни програми:1. Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ) – 1 300 000 лв.; 2. Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитието на европейска наука“ (ВИХРЕН) – 1 500 000 лв.  Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

 • Наредба № 3 от 2 април 2019 г. за реда за финансово подпомагане на дейности в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.
С Наредбата се определят: 1. редът за финансово подпомагане със средства от бюджета на Министерството на младежта и спорта на дейности и лица по чл. 128, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС); 2. редът за отчитане пред министъра на младежта и спорта на лицата, получили финансово подпомагане, и за приемане на отчетите. Министърът на младежта и спорта утвърждава програми за финансово подпомагане на дейности и лица по чл. 128, ал. 1 от ЗФВС в областите на: 1. спорт за всички; 2. спорт за високи постижения. Във всяка от тези програма се определят: дейностите, които подлежат на финансово подпомагане по конкретната програма, лицата, които могат да кандидатстват по нея, както и специфични изисквания към лицата; срокът, в който лицата могат да кандидатстват.  Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“, а пълният й текст може да намерите на страницата на ДВ.


VI. В Държавен вестник, Бр.   38 от дата 10.5.2019 г. е обнародван следният акт:

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

С промяната заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и доклади, когато това се изисква по закон, заявленията за обявяване на декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, както и заявленията за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици ще се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

 

VII. На заседание на Министерски съвет, проведено на 24.04.2019 г., бяха взети следните решения:

 • Решение за одобряване проект на меморандум за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Иновационния фонд на Република Сърбия.

В Меморандума се предвижда Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Иновационният Фонд на Република Сърбия да бъдат партньори в областта на развитието на малките и средните предприятия, като предоставят реални възможности за разширяване на бизнес контактите между предприятията от България и Сърбия. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Постановление за изменение и допълнение на устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, приет с Постановление № 59 на Минис­терския съвет от 2008 г.

Предвид, че при производството по предоставяне на международна закрила се обработват голям обем от лични данни и с цел тяхната защита, в ДАБ при МС се създава длъжност „служител по защита на данните“. Прецизират се някои задачи и дейности на териториалните структури на агенцията и на административните звена от общата и специализираната администрация, с което ще се повиши ефективността и ефикасността на администрацията на ДАБ при МС. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Постановление за приемане на програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.

С приемането на Програмата се постига необходимото конкретизиране на мерките и уточняване на списъка на националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които са осигурени финансови средства за 2019 година, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Решение за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научни­те организации на Република България през учебната 2019-2020 г.

Обучението на 43 413 студенти в 37 държавни висши училища ще бъде субсидирано, реши правителството като утвърди броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации в България през учебната 2019- 2020 година. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

VIII. На заседание на Министерски съвет, проведено на 30.04.2019 г., са взети следните решения:

 • Постановление за изменение и допълнение на Пра­вилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца, приет с постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г.

При кандидатстване за семейни помощи за деца родителите ще представят по-малко документи. Повече информация може да намерите на страницата на МС.


 • Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за допълнителни стипендии на докторантите от държавните висши училища и научни организация за 2019 г.

Правителството одобри допълнителни средства в размер на 3,3 млн. лева за 2019 г. за допълнителни стипендии на докторантите в държавните висши училища и научни организации. Предвижда се допълнителните стипендии да се предоставят на положително атестираните редовни докторанти, които са български граждани и граждани на държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, приети в държавни висши училища и научни организации в страната. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

IX.   На заседание на Министерски съвет, проведено на 8.05.2019 г., са взети следните решения:

 • Постановление за изменение и допълнение на тари­фата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, приета с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2003 г.

Чрез промените се гарантира запазването на досегашния облекчен режим за заплащане на такси в непълен размер от определени групи потребители на социални услуги. Измененията се наложиха заради решение на Върховния административен съд, с което част от текстовете на тарифата бяха обявени за нищожни поради липса на законова делегация. Промените в документа станаха възможни благодарение на промени в Закона за социално подпомагане в сила от 22 март, които уредиха правомощията на Министерския съвет по отношение на таксите.

 • Постановление за приемане на правилник за прилага¬не на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

С нормативния акт се регламентират условията и редът за вписване и заличаване от регистъра на социалните предприятия, който се води и поддържа в Министерството на труда и социалната политика.Чрез правилника се уреждат още условията и редът за насърчаване на социалните предприятия клас А+, както и за отпускане на средства за обучения за повишаване на професионалната квалификация на наетите от тях хора от уязвимите групи. Средствата ще се предоставят под формата на схеми за минимална помощ при спазване на изискванията на регламентите на ЕС. Целта е да се подобри конкурентоспособността на социалните предприятия, за да участват пълноценно в рамките на единния европейски пазар и да генерират икономическа и социална добавена стойност. По този начин ще се създадат и условия за повишаване на жизнения стандарт на работещите в тях представители на уязвимите групи и ще се намали социалното неравенство. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Постановление за изменение на устройствения пра­вилник на Министерството на земеделието, храните и горите

Министерския съвет прие промени в Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите, с които се увеличава броят на заместник-министрите от четирима на петима. Новият заместник-министър ще отговаря за ефективното изпълнение на държавната политика в растениевъдството, биологичното земеделие и политиката на качество.

 • Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магис­тър-фармацевти.

Целта на промените е подобряване и гарантиране пълноценното изпълнение па функциите на органите па Български фармацевтичен съюз (БФС). Повече информация може да намерите на страницата на МС.

X.  На  Портала за обществени консултации (www.strategy.bg)  бяха публикувани следните актове:

 • Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за действие за 2019 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година

В Плана са включени дейности и задачи, насочени към всички области на образованието, обучението и ученето и обхващат различни етапи от развитието на личността: предучилищното образование, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование и ученето на възрастни. Планът за действие за 2019 година в изпълнение на НСУЦЖ е документ, който обединява усилията на заинтересованите страни, представени в състава на Националната координационна група за учене през целия живот. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации е 20.05.2019 г.

 • Проект на Стратегия за възпитателната работа в образователните институции /2019 -2030 г./

Проектът на Стратегия за възпитателната работа в образователните институции е първият стратегически документ, който структурира политиките и мерките, свързани с възпитателната работа в образователните институции. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 22.05.2019 г.


 • Проект на Национална програма за заетост на хората с увреждания

Считано от 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а от 01.04.2019 г. влезе в сила Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ). В тази връзка е разработен проект на Национална програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗХУ, ведно с Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по национална програма за заетост на хората с увреждания и приложенията към нея. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации,  а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 22.5.2019 г.

 • Проект на Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания

Основната цел, която се постига с проекта на Правилник, е чрез участието на представил на всяко отраслово ведомство в съвета да се задълбочи сътрудничеството при разработване и провеждане на политиката за правата на хората с увреждания и да се изгради координационния подход с оглед запознаване с проблематиката в отделните области и предприетите действия за нейното преодоляване. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 23.05.2019 г.


 • Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът на Постановление е изготвен с оглед необходимостта от предприемане на действия за актуализиране на всички актове, регламентиращи дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) във връзка с констатация на Изпълнителна агенция „Одит на средствата на Европейския съюз“, действаща като независим одитен орган по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, съгласно т. 30 от Регламент (ЕС) № 1288/2013 и т. 19 от Регламент (ЕС) № 2018/1475. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации,  а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 27.05.2019 г.

 • НАРЕДБА за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 25.05.2019 г.
 • Проект на Методически указания за разработване и прилагане на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2021-2027 г.

Настоящият проект на Методически указания е изготвен на основание чл. 17, т. 9 от ЗРР. Методическите указания ще допринасят за разработването на документите за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално развитие на районите от ниво 2. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 25.05.2019 г.

 • Проект на Наредба за реда за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по назначаване, специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и .... Повече информация може да намерите на страницата на Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 24.05.2019 г.
 • Проект на Наръчник за гражданско участие

Във връзка с усилията на администрацията на Министерския съвет за повишаване информираността на обществото за начините за участие в процесите по обществени консултации и други форми на взаимодействие и повишаване качеството на консултативния процес e подготвен „Наръчник за гражданско участие“. Предназначението на наръчника е да ориентира и подпомага гражданите и техните сдружения и организации в диалога им с публичните власти. Повече информация може да намерите на страницата на Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 14.05.2019 г.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването

С проекта на постановление се предлага преобразуване на Националния център по наркомании (НЦН) чрез вливане в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). Повече информация може да намерите на страницата на Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 1.06.2019 г.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията

Със ЗИД на ЗТ (обн. ДВ, бр. 37 от 04.05.2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) са въведени редица мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса в режима на категоризацията на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, чрез които отпадат изискванията за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Повече информация може да намерите на страницата на Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 10.06.2019 г.

 • Обществени консултации по разработването на Национален план за действие относно жените, мира и сигурността.

На заседание на Националния координационен механизъм по правата на човека на 13 декември 2018 г. бе взето решение през първата половина на 2019 г. да бъде финализиран и внесен в Министерския съвет проект на Национален план за действие, който да определи осъществяваните от страната ни дейности по прилагане на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН по дневния ред „Жени, мир и сигурност“. Разработването на Национален план за действие се ръководи и координира от дирекция „Права на човека“ в Министерството на външните работи. Повече информация може да намерите на страницата на Портала, а датата на приключване на обществените консултации е 9.06.2019 г.

 • Усъвършенстване на административното обслужване в областта на туризма, физическото възпитание и спорта

Министерският съвет предвижда мащабна трансформация на модела на административно обслужване. Целта е подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса. Поради разнородната правна материя, която урежда споменатите обществени отношения, ще се проведат 24 по-фокусирани тематични консултации на предвидените промени, като темите може да намерите на страницата на Портала. За всяка от консултациите е предвиден срок от 14 дни, в рамките на който заинтересованите страни могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения за усъвършенстване на модела на административно обслужване, в контекста на целите на правителствената политика в тази област. Настоящата консултация разглежда промените в тематична област "Туризъм, физическо възпитание и спорт", а датата на приключване е 23.05.2019 г.

XI. Народно събрание – законопроекти:

 • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари 954-01-30 от 24.03.2019 г.

Една от основните цели на законопроекта е предприемане на действия за намаляване на административната тежест за задължените по закона субекти, чрез отпадане на режима за утвърждаване на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма от дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” след приемането им. Задължителното утвърждаване на вътрешните правила се заменя с възможността контролните органи на агенцията да извършват проверки по документи за спазване изискванията на чл. 101-105 от закона. Повече за конкретните предложения, както и самият проект може да видите на страницата на НС.

Автор: Маргарита Калоянова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 14 май 2019

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...