Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалите седмици (13 – 28 май 2019 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (13 – 28 май 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.


Акценти в законодателните изменения за периода 13 – 28 май 2019 г.:

I. В Държавен вестник, Бр.  39 от дата 14.5.2019 г. са обнародвани следните актове:

 • Постановление № 108 от 9 май 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, утвърдена с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2003 г.

Чрез промените се гарантира запазването на досегашния облекчен режим за заплащане на такси в непълен размер от определени групи потребители на социални услуги. По този начин ще продължи да се прилага многогодишната добра практика за осигуряване на облекчен достъп до услугите за по-уязвимите групи. Предвидени са изменения и в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Измененията се наложиха заради решение на Върховния административен съд, с което част от текстовете на тарифата бяха обявени за нищожни поради липса на законова делегация. Промените в документа станаха възможни благодарение на промени в Закона за социално подпомагане в сила от 22 март, които уредиха правомощията на Министерския съвет по отношение на таксите. Постановлението влиза в сила от 12 април 2019 г., с изключение на предвиденото изменение в ППЗСП, който влиза в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник". Повече информация за конкретните изменения може да намерите на страницата на ДВ.

 • Постановление № 110 от 9 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

МС одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. в размер 20 000 000 лв. за закупуване на училищни автобуси. Със сумата ще се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. Повече информация може да намерите  на страницата на ДВ.

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване.

Измененията касаят правила във връзка с установяването на определени обстоятелства по служебен път от дирекция „Социално подпомагане“, както и други процедурни изисквания, свързани с воденето на регистри за пълно осиновяване. Повече информация за конкретните изменения може да намерите на страницата на ДВ.

II.  В Държавен вестник, бр. 40 от дата 17.5.2019 г. са обнародвани следните актове:

 • Постановление № 115 от 13 май 2019 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика.

С нормативния акт се регламентират условията и редът за вписване и заличаване от регистъра на социалните предприятия, който се води и поддържа в Министерството на труда и социалната политика. Чрез правилника се уреждат още условията и редът за насърчаване на социалните предприятия клас А+, както и за отпускане на средства за обучения за повишаване на професионалната квалификация на наетите от тях хора от уязвимите групи. Средствата ще се предоставят под формата на схеми за минимална помощ при спазване на изискванията на регламентите на ЕС относно прилагането на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Целта е да се подобри конкурентоспособността на социалните предприятия, за да участват пълноценно в рамките на единния европейски пазар и да генерират икономическа и социална добавена стойност. По този начин ще се създадат и условия за повишаване на жизнения стандарт на работещите в тях представители на уязвимите групи и ще се намали социалното неравенство. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

 • Меморандум за разбирателство между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на защитата на околната среда на Република Сърбия за сътрудничество в областта на опазване на околната среда.

Страните си сътрудничат по точките, изложени в Меморандума, чрез: 1. Организиране на съвместни срещи на ниво експерти и длъжностни лица на страните по точките, включени в този Меморандум.; 2. Организиране на симпозиуми, конференции, семинари, консултации и обучения по теми от взаимен интерес на Страните.; 3. Разработване и изпълнение на съвместни проекти.; 4. Обмен на информация.; 5. Сключване на споразумения/декларации за сътрудничество в конкретна област съгласно Меморандума. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

III. В Държавен вестник, бр. 41 от дата 21.5.2019 г. са обнародвани следните актове:

 • Постановление № 121 от 16 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.

МС одобрява допълнителни разходи в общ размер до 3 450 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г., както следва: 1. разходи в размер до 1 250 000 лв. – за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на детското здравеопазване в страната; 2. разходи в размер до 2 200 000 лв. – за дейности по Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 – 2020 г. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.


 • Наредба № 1 от 8 май 2019 г. за реда за обявяване и публикуване на информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.

С наредбата се определя редът за: 1. обявяване на информация за доставчиците на медийни услуги и разпространителите на периодични печатни произведения; 2. публикуване на информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги. Доставчик на медийна услуга ежегодно до 30 юни подава в Министерството на културата декларация по образец, утвърден от министъра на културата, която идентифицира действителния му собственик и съдържа информация дали действителният собственик заема публична длъжност, както и за всяко получено финансиране през предходната календарна година, неговия размер и основание, включително данни за лицето, извършило финансирането. Разпространителят на периодични печатни произведения ежегодно до 30 юни подава в Министерството на културата декларация по образец, утвърден от министъра на културата, която идентифицира действителния му собственик, както и броя обекти за продажба на дребно на периодични печатни произведения, които използва в търговската си дейност. Подадените декларации от доставчиците на медийни услуги и разпространителите на периодични печатни произведения се регистрират с отделен регистрационен индекс в автоматизираната информационна система на Министерството на културата. Министерството на културата създава и поддържа публичен регистър, който съдържа информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги. Регистърът се поддържа в електронен вид, като достъпът до него е свободен и безплатен и се осигурява чрез интернет страницата на Министерството на културата. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.


IV. В Държавен вестник, Бр.   42 от дата 28.5.2019 г. са обнародвани следните актове:


 • Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

С цел да намали административната тежест за ЮЛНЦ (така както е за фирмите) във връзка с вписването на лицата, които се считат за техни действителни собственици, БЦНП подготви и представи пред работната група, сформирана между първо и второ четене на измененията в закона, предложение за промени, което беше подкрепено и официално внесено от народните представители. Промяната, която бе приета и обнародвана, е че ако физическите лица, които се явяват действителни собственици на ЮЛНЦ, вече са вписани по партидата на организацията в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, те няма да се заявяват отделно за вписване. Конкретно се създава на нова ал. 6 на чл. 63 от ЗМИП със следния текст: „(6) Данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица с нестопанска цел в съответния регистър като физически лица. Когато лицата – действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби, данните за тях се заявяват за вписване.“. За да направи тази преценка, ЮЛНЦ най-напред трябва да определи кои са  лицата, които се явяват негови действителни собственици - съобразно дефиницията в §2 от ПРЗ на ЗМИП и съобразно публикуваните от ДАНС указания за определяне на действителен собственик от ЮЛНЦ. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.


 • Наредба за отменяне на Наредба № 6 от 2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република Българи.

Наредбата влиза в сила от датата на обнародването ù в „Държавен вестник“.

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“. Конкретните изменения може да видите на страницата на ДВ.

 •  Правилник за изменение и допълнение на Правилника на Фонд „Научни изследвания“.

Изменения се правят в минимални изисквания за членовете на изпълнителния съвет на Фонда, за членовете на научно-експертните комисии и супероценители и за оценители, както и в редица процедурни правила, като конкретните изменения може да видите на страницата на ДВ.  Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

V.  На заседание на Министерски съвет, проведено на 15.05.2019 г., бяха взети следните решения:

 • Решение за одобряване на хуманитарна помощ за Сирия и региона в размер на 195 583 лв. (100 000 евро) и за хуманитарната криза в Йемен в размер на 97 792 лв. (50 000 евро)

България ще предостави хуманитарна помощ за справяне с хуманитарните кризи в Сирия и Йемен в размер на 293 375 лв. Предоставената от българската страна хуманитарна помощ е част от усилията на международната общност за подпомагане на региона и подобряване на условията на живот на населението. Средствата ще бъдат използвани от Службата на ООН за координация на хуманитарните дейности и Световната продоволствена програма. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Решение за одобряване Проект на меморандум за раз­бирателство между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на околната среда на Румъния за сътрудничество по определени аспекти от опазва­не на водите, качеството на въздуха и биоразнообразието

Меморандумът определя областите на сътрудничество между министерствата на двете държави с цел намаляване на замърсяването и гарантиране на екологична устойчивост. Тези области включват: координиране изпълнението на трансгранични мерки от Морските стратегии на двете страни по отношение на морските отпадъци с цел постигане на добро състояние на морската околна среда; контрол на замърсяването на водите с пластмаси/микропластмаси; планиране на управлението на риска от наводнения в трансграничен аспект. Също така двете страни ще си сътрудничат за намаляване на замърсяването на въздуха, свързано с вноса на употребявани автомобили; съвместно координирано опазване и управление на влажните зони; опазване и възстановяване на жизнеспособна споделената популация от есетрови риби в долното течение на р. Дунав и Северозападно Черно море. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Решение за одобряване Проект на меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министъра на иконо­миката, Република България, и Агенцията за развитие на малки­те и средните предприятия, Ислямска Република Пакистан.

С документа се поемат задължения за обмен на бизнес-информация, свързана с търговията, възможностите за инвестиране, политиката и мерките, предприети от всяко от двете правителства за насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Решение за утвърждаване на споразумението между Министерството на околната среда и водите на Република България и министерството на околната среда и пространст­веното планиране на Република Северна Македония за сътруд­ничество в областта на опазване на околната среда и водите.

Чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването и опазване на природата и природните ресурси са част от областите на сътрудничество между двете страни. Споразумението е сключено за период от 5 години с възможност за еднократно продължаване за още един период от 5 години, като предвижда и създаването на Смесена комисия за сътрудничество в областта на опазването на околната среда. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.

Част от средствата ще бъдат насочени за закупуване на медицинска апаратура (апарати за дихателна реанимация и кувьози) на стойност до 1 250 хил. лв. за нуждите на педиатричната болнична помощ, чрез провеждане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки от Министерството на здравеопазването. Закупената медицинска апаратура ще бъде предоставена на лечебни заведения за болнична помощ и на общини. Закупуването на съвременна апаратура ще даде възможност за подобряване качеството на медицинските грижи в неонаталните отделения в страната, съответно значително подобряване на неонаталната дейност и намаляване на болничния престой на децата в тези отделения. Останалите средства са предназначени за дейности по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2014 -2020 г.). Целта е да се осигури устойчивост на финансирането на дейността на Здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве, разкрити в изпълнение на програмата на функционален принцип във всички областни болници в страната, както и в някои университетски и специализирани болници АГ и педиатрични болници в София, Пловдив, Варна и Плевен. Това ще допринесе за намаляване на броя на децата с вродени заболявания и намаляване на детската смъртност в страната, както и за подобряване на качеството на пренаталната диагностика и неонаталните грижи чрез модернизация на отделенията по неонатология. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

VI. На заседание на Министерски съвет, проведено на 22.05.2019 г. са взети следните решения:

 • Доклад за одобряване на резултатите от участието на Републи­ка България в неформалното заседание на съвета на Европей­ския съюз по образование, младеж, култура и спорт, формат „Култура", проведено на 16 април 2019 г. в Букурещ.

Основна тема на дискусията беше финансирането и иновациите в културните и творчески сектори. „Да се учим от миналото, да изграждаме бъдещето: Европейското културно наследство в светлината на прожекторите“ бе втората тема в дневния ред на заседанието, предложена от Румънското председателство. Министрите приеха и Декларация от Букурещ относно ролята на културата в изграждането на бъдещето на Европа. Повече информация може да намерите на страницата на МС.
 

 • Решение за одобряване Проект на двугодишен застъпващ се работен план 2019-2020 г. за изпълнение на плана за действие по програмата за страната 2018-2022 г. между правителството на Република България и Фонда за децата на организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

Планираните в документа мерки и дейности са насочени към оказване на подкрепа на институциите в страната за повишаване на ефективността на политиките за деца и укрепване на капацитета на системите за закрила на детето, социално подпомагане и предоставяне на индивидуализирана подкрепа на уязвими деца и семейства. Застъпените в документа дейности са от важно значение за изпълняваните национални политики с фокус върху ранното детско развитие, процеса на деинституционализация и гарантиране на правото на детето да живее в сигурна и подкрепяща семейна среда, приобщаващо образование, превенция на насилието над деца и закрила на жертвите, достъп до правосъдие/детско правосъдие, гарантиране правата на децата. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Решение за одобряване на максималния размер на новите държавни гаранции за 2020 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

До 50 милиона лева е максималният размер на новите държавни гаранции, които Министерският съвет утвърди по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД). Кредити се отпускат на български граждани, граждани на страните от ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария и са само за обучение във висши училища в България. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Решение за одобряване Проект на протокол за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония в областта на борбата с трафика на хора.

Проектът ще послужи като основа за преговори между двете страни с цел подписване на окончателен документ. Протоколът ще допринесе за по-успешно противопоставяне на престъплението трафик на хора в региона, обмен на добри практики и най-вече за по-ефективна подкрепа и грижа за потенциалните жертви на трафик. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

VII.  На  Портала за обществени консултации (www.strategy.bg)  бяха публикувани следните актове:

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика.

На основание чл. 12, ал. 4 от Закона за социално подпомагане е разработен проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5/2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление. Той предвижда промени, които целят осигуряване на по-добра социална закрила на най-уязвимите групи чрез усъвършенстване на механизма за подпомагане, който включва както разширяване на обхвата на подпомаганите лица и семейства, така и увеличаване на размера на помощта. Очакваните резултати са да се осигури по-ефикасна социална подкрепа на повече лица и семейства от уязвимите групи, които се нуждаят от помощта на държавата, да се стимулира отговорното родителство по отношение на образованието на децата и да се осигури по-добра целенасоченост и ефективно разходване на публичните финансови средства, както и да се отговори на специфичната препоръка 3 отправена към България от ЕК Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации е 10.06.2019 г.

 • Проект на Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 г.

Проектът на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г.  отразява развитието на политиката в областта на равнопоставеността между жените и мъжете в Република България. Държавната политика в областта на равнопоставеността на жените и мъжете и недискриминацията по признак „пол” е хоризонтална и обединява действията на изпълнителната власт на всички нива. Целта на Доклада е да представи развитието на политиката в областта на равнопоставеността между жените и мъжете през 2018 г. в страната ни и да отрази постигнатите резултати. В Доклада е поставен фокус върху петте приоритетни области на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г.: повишаване на участието на жените на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и  доходите; насърчаване на равенство между жените и мъжете в процесите на вземане на решения; борба с насилието, основано на пола и защита и подкрепа за жертвите и промяна на съществуващите в обществото стереотипи по пол в различни сфери на обществения живот.Докладът представя дейностите в изпълнение на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, който регламентира институционалната рамка, стратегическите и оперативни документи за по-ефективно управление на политикатa по равнопоставеност на жените и мъжете и представянето на темата по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 15.06.2019 г.

 • Проект на Методика за оценка на проекти на програми по чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта.

Ежегодно на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта  и след писмена покана от министъра на труда и социалната политика, съгласно чл. 24, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ), в Министерството на труда и социалната политика постъпват проектни предложения за обучение и заетост на групи в неравностойно положение на пазара на труда. Представените проектни предложения се разглеждат и оценяват от комисия, назначена със заповед на министъра на труда и социалната политика.  Съгласно чл. 24, ал. 11 от ППЗНЗ оценката следва да се извършва по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, след съгласуване с Националния съвет за насърчаване на заетостта. Методиката включва критерии за допустимост и оценка на проектите на програми и описва последователността на стъпките от процедурата по оценяване на проектите от комисията. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 18.06.2019 г.

 • Проект на Наредба № … от …. 2019 г. за финансовото подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост.

Новият Закона за физическото възпитание и спорта е регламентирал дейностите, които могат да бъдат обект на финансово подпомагане със средства от бюджета на Министерството на младежта и спорта, както и лицата, които имат право да получат финансово подпомагане. Съгласно посочената по-горе законова делегация с представения проект се регламентира редът за финансово подпомагане на: дейности в областта на изграждане и обновяване на спортни обекти – държавна и общинска собственост; поддръжката и развитието на спортната и материално-техническа база на държавните спортни училища, които включват строителство, преустройство, реконструкция и всички видове ремонт на държавните спортни училища и ползваните от тях спортни обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост. Проектът регламентира субектите, имащи право да кандидатстват с проекти за финансово подпомагане на гореописаните дейности, изискванията към съдържанието на проектите, сроковете и начина на подаването им, тяхното разглеждане и начин на финансово подпомагане на дейностите за изпълнението им,  условията за тяхното отчитане и приемане, включително санкциите за неизпълнението им. С оглед спецификите на държавните спортни училища като субект на финансовото подпомагане са предвидени съответните особености в реда за финансовото им подпомагане, респективно отчитането им. Предвижда се отмяна на издадената на основание на чл. 63, ал. 3 и чл. 64 от отменения ЗФВС Наредба № 2 от 8. 05. 2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. и доп., бр. 51 и 72 от 2015 г.). Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 19.06.2019 г.


Автор: Маргарита Калоянова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 28 май 2019

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...