Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалите седмици (29 май – 7 юни 2019 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (29 май – 7 юни 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.


Акценти в законодателните изменения за периода 29 май – 7 юни 2019 г.:

I. В Държавен вестник, Бр. 43 от дата 31.5.2019 г. е обнародван следният акт:

 • Постановление № 130 от 27 май 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

МС одобрява допълнителни трансфери в размер 21 807 594 лв. за 2019 г., разпределени по общини съгласно приложение, за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Повече информация за конкретните изменения може да намерите на страницата на ДВ.


II. В Държавен вестник, Бр.  45 от дата 7.06.2019 г.. са обнародвани следните актове:

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги

Въвеждат се нови правила във връзка със защитата от дискриминация, а именно, че доставчиците на услуги не могат да дискриминират пряко или непряко получателя на услугата по причини, свързани с гражданство, местопребиваване или място на установяване. С този закон се предвиждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2018 г. за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО. Въвеждат се и съответни изменения в Закона за защита на потребителите.Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

 • Решение за попълване състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. НС избира Ралица Трилкова Добрева за член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.
 • Наредба № 4 от 28 май 2019 г. за условията и реда за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“ и за осъществяването на контрол върху неговата употреба

С тази наредба се определят: условията и редът за: а) използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“, наричан по-нататък „термин за качество „планински продукт“; б) осъществяване на контрол върху употребата на термина за качество „планински продукт“; както и редът за водене на регистъра на производителите на земеделски продукти и храни, за които се използва незадължителният термин за качество „планински продукт“. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ.

III.  На заседание на Министерски съвет, проведено на 29.05.2019 г., бяха взети следните решения:


 • Решение за създаване на постоянно действаща междуведомствена работна група за целите на националната оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризмa.

Министерският съвет прие Решение за създаване на междуведомствена работна група с участието на представители на Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Агенция „Митници“, Прокуратурата на Република България, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, компетентни специализирани дирекции на ДАНС, органите за надзор и други държавни органи и институции с отделни правомощия в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и такива, които разполагат с данни и информация, необходими за изготвянето и актуализирането на националната оценка на риска. Решението за създаване на междуведомствена работна група е прието на основание чл. 24 от Устройствения правилник на Министерския съвет и в изпълнение на чл. 96 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Постановление за одобряване на допълнителни тран­сфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, дос­тъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2019 г.

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 22 643 942 лв., разпределени по общини, за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2019 година.  Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Решение за участие на Република България в глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“

Министерският съвет възложи на заместник министър-председателя Томислав Дончев да отговаря за координацията и участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление”. Към момента тази длъжност бе изпълнявана от началника на кабинета на министър-председателя Румяна Бъчварова. „Партньорство за открито управление“ е многостранна инициатива, която има за цел осигуряване на конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяване на гражданите, борба с корупцията и да бъдат използвани новите технологии за укрепване на управлението. Република България се присъединява към инициативата през април 2012 г. и до момента е разработила и изпълнила три национални плана за действие. Документите, свързани с ангажиментите по инициативата се публикуват на Портала за обществени консултации www.strategy.bg. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Решение за одобряване проект на Закон за марките и географските означения

Правителството одобри проект на Закон за марките и географските означения. Чрез предложените изменения в действащата към момента правна уредба в областта на марките и географските означения ще се постигане съответствие между българското и европейското право в областта на защитата на търговските марки и географските означения и изпълнение на задълженията на България, като държава-членка на ЕС. Едни от ангажиментите, които ще бъдат постигнати с приемането на Законопроекта е уеднаквяване на националното ни законодателство с това на другите държави-членки, повишаване на ефективността на работа и постигане на по-висока правната сигурност за бизнеса и потребителите. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Постановление за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г.

Постановлението предвижда създаване на работни групи, които да бъдат отговорни за разработването на Споразумението за партньорство и програмните документи в областта на Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство. В работните групи ще вземат участие представители на централната администрация, на регионалните и местни власти, социални партньори, структури на гражданското общество, академичната общност и др. За осигуряване на максимална публичност и прозрачност на процеса и за гарантиране на възможност за участие в него на всички заинтересовани страни, се предвиждат обществени обсъждания на всеки от стратегическите и програмните документи на територията на страната. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

Регламентират се документите, удостоверяващи наличието на изискванията на Закона за културното наследство за извършване на музейна дейност от частни музеи и се намалява срока за издаване на разрешението от министъра на културата. Регламентират се изискванията, при които се извършва съгласуването на планове за опазване и управление, устройствени планове и специфичните правила и нормативи към тях, заданията за тяхното изготвяне, както и на инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство. Създава се законова уредба на изискванията за издаване на разрешения за изработка на копие и реплика на културни ценности със световно и национално значение или национално богатство и за извършване на консервация и реставрация на движими културни ценности национално богатство, които до момента се съдържат в подзаконови нормативни актове. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

IV.  На заседание на Министерски съвет, проведено на 5.06.2019 г. са взети следните решения:

 • Постановление за одобряване на допълнителни разходи/ трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с постанов­ление № 97 на Министерския съвет от 2019 г.

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери в размер на 315 360 лева за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г. Средствата са предназначени за стипендии на ученици от училищата по изкуствата към Министерството на културата и от общинските училища, които са придобили право на стипендия през 2018 година. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Постановление за определяне на нов размер на со­циалната пенсия за старост

Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 125,58 лв. на 132,74 лв. от 1 юли. Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите - за чужда помощ и за ветерани от войните. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Решение за одобряване на индикативно финансово разпределение на средствата от Европейския социален фонд+, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд за програмен период 2021-2027 г. по цели на политиката и прог­рами.

Правителството одобри индикативно разпределение на средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+ и Кохезионния фонд като основа за изготвяне на програмите и провеждане на преговори с Европейската комисия.Най-сериозно е увеличението в програмите, насочени към развитие на човешкия ресурс, образование, иновации и наука.Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Решение за одобряване на декларацията за сътрудничество в сферата на дигитализацията на културното наслед­ство, на декларацията относно интелигентното и устойчиво дигитално бъдеще на европейското земеделие и селските райони и на декларацията относно насърчаване на по-голямото участие на жените в дигитализацията.

С подписването на Декларацията за сътрудничество в сферата на дигитализацията на културното наследство ще се насърчава европейското сътрудничество за опазване на културното минало с помощта на цифровите технологии. Декларацията за насърчаване по-голямото участие на жените в дигитализацията си поставя за цел разработване на стратегия за подкрепа на момичетата и жените в дигиталния сектор, за засилване на връзката между образованието по математика, природни и технически науки и реалните възможности за професионална реализация в тази сфера. Декларацията за интелигентното и устойчиво дигитално бъдеще на европейското земеделие и селските райони подкрепя научните изследвания и иновациите с приложение в земеделието и храните. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Решение за приемане на национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г.

Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Постановление за приемане на наредба за намалява­не на националните емисии на определени атмосферни замърсители.

В правителственото постановление се залагат основните изисквания за съдържанието на Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха, в която ще бъдат заложени мерки за постигане на определените за страната цели за намаляване на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици (ФПЧ2.5) от 2020 г. до 2029 г. и от 2030 г. нататък (в сравнение с приетата за базова 2005 г.). Намаляването на емисиите на вредни вещества в атмосферата ще допринесе за намаляване на рисковете за здравето на човека и околната среда. Със Заключителните разпоредби на правителственото постановление се изменя Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации, съобразно изменения и допълнения на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата във връзка с промяна на статута на Националния институт по метрология и хидрология. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Постановление за приемане на наредба за антидопинговата дейност

Целта е да се създаде актуална нормативна рамка за ефективното извършване на антидопинговата дейност в България, която ще доведе до подобряване на антидопинговата програма на Антидопинговия център и постигане на повече целесъобразност, ефективност и ефикасност при осъществяването на антидопинговите дейности. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

 • Постановление за изменение и допълнение на Наред­бата за медицинската експертиза, приета с постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.

Промяната е обусловена от резултатите от направения анализ на въздействието на действащата наредба. Резултатите от анализа доказват необходимостта от допълнително прецизиране на текстовете при определяне на крайния процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане при лицата с повече от едно заболяване, всяко едно, водещо до увреждане. Друг проблем, който се решава с промяната, е липсата на проследимост и прозрачност, а от там и на ефективен контрол по отношение на вписаните в експертното решение заболявания. Повече информация може да намерите на страницата на МС.

V. На  Портала за обществени консултации (www.strategy.bg)  бяха публикувани следните актове:

 • Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации  се дава възможност на висшите училища да заплащат стипендии на студентите при провеждане на студентска практика, извън предвидената по учебен план практическа подготовка. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации е 24.06.2019 г.

 • Проект на Наредба по чл. 17 от Закона за личната помощ

На основание чл. 17 от Закона за личната помощ (ЗЛП) е разработен проект на Наредба за включване в механизма лична помощ  (Наредба). Съгласно § 6, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЛП, Наредбата по чл. 17 от ЗЛП, относно прилагане на разпоредбите, касаещи включването в механизма лична помощ се издава от министърът на труда и социалната политика в 6-месечен срок от влизането в сила на закона. С проекта на Наредба се уреждат редът за включване в механизма лична помощ, както и начинът за прилагане на процедурите по сключване, изменение и прекратяване на договорните отношения, отчитане, изплащане и контрол върху изразходването на средствата в изпълнение на заложените дейности, свързани с предоставянето и ползването на механизма лична помощ. С разработването и приемането на Наредбата по чл. 17 от ЗЛП се доизгражда новата правна рамка, която ясно постави фокуса върху защитата и гарантирането на правата на хората с увреждания. Представеният нормативен акт е част  от действащата от началото на 2019 г. нормативна уредба, която урежда областите и средствата за оказване на подкрепа. Прави се следващата стъпка към дефинирането на процедурите за прилагане на механизма лична помощ, което способства за изпълнение на държавната политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждания, осъществявана от Министерството на труда и социалната политика. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 26.06.2019 г.

 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

С предложените в настоящия законопроект изменения и допълнения на Закона за висшето образование се отговаря на динамично развиващите се обществени и икономически отношения и се осигурява съответствие със заложените в приетата от Народното събрание Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 - 2020 г. цели и мерки.  В стратегията е предвидено оптимизиране на институционалната мрежа за висше образование и усъвършенстване на системата за управление на висшите училища чрез въвеждане на модел на управление, базиран на прозрачност, отчетност и ясни отговорности. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации,  а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 26.06.2019 г.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Проектът предвижда промени, които целят облекчаване на административните процедури и намаляване на административната тежест при реализиране на правото на хората на социално подпомагане от една страна. От друга страна, разпоредбите на Правилника се привеждат в съответствие с новите моменти в Закона за социално подпомагане, които бяха приети през април т. г. и влизат в сила от 1 август 2019 година. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 27.06.2019 г.

 • Проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2019 г.

Очакваните резултати от прилагането на наредбата са свързани с целесъобразното и ефективно преразпределение на допълнително предоставените средства по бюджета на Министерството на здравеопазванено за субсидирани дейности, чрез актуализиране на стойността, която се заплаща на лечебните заведения за преминал и отчетен пациент за някои субсидирани дейности поради тенденция за формиране на разлика между субсидията и реално извършените разходи от лечебните заведения по тяхното предоставяне. Очакваният резултат в крайна сметка е и подобряване на достъпа до медицински услуги на уязвими групи от населението и решаване на здравни проблеми извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, както и създаване на възможност за лечебните заведения за подобряване на ефективността на здравното обслужване. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 12.06.2019 г.

 • Трансформация в модела на административното обслужване – общи правила

Министерският съвет предвижда мащабна трансформация на модела на административно обслужване. Предвижда се трансформацията в обслужването да се извърши чрез промени в Административнопроцесуалния кодекс. Целта е подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса. Мащабът на предлаганите промени има отражение, на практика върху цялото законодателство – в преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предвидени промени в общо 142 закона. С оглед обхвата на промените в основополагащи разпоредби от кодекса, стартира втори кръг от обществени консултации по предложените промени, които са насочени към конкретни заинтересовани страни – както към крайните потребители на административни услуги, така и към лицата и организациите, които осъществяват административно обслужване. Фокусът е върху неинституционалните доставчици на административни услуги – лица, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги. Поради разнородната правна материя, която урежда споменатите обществени отношения, ще се проведат 24 по-фокусирани тематични консултации на предвидените промени. Настоящата консултация разглежда промените в тематична област "Трансформация в модела на административното обслужване – общи правила". Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 13.06.2019 г.

 • Усъвършенстване на административното обслужване в областта на социалната политика

В продължение на описаното по-горе, настоящата консултация разглежда промените в тематична област „Социална политика". Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 13.06.2019 г.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилник за организацията и дейността на Национална комисия за борба с трафика на хора, приет с ПМС №49/2004

Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 6.07.2019 г.

 • Проект на Наредба за водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите

Целта на наредбата е насочена към определяне на съдържанието и редът за водене на регистрите на: 1. издадените разрешителни за стопански риболов; 2. издадените билети за любителски риболов; 3. лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми; 4. риболовните кораби; 5. центровете за първа продажба на продукти от риболов; 6. регистрираните по чл. 46д, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите купувачи; 7. разрешителните по чл. 40, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите; 8. лицата по чл. 14, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите; 9. констативните протоколи, актовете за установяване на административни нарушения и наказателните постановления, издавани от оправомощените служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 8.07.2019 г.

 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

На 30 май 2018 г. беше приета Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 Май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (текст от значение за ЕИП), която съдържа нови изисквания, голяма част от които не са въведени в българското законодателство. Срокът за въвеждане на изискванията на Директивата в националните законодателства е 10 януари 2020 г. В изпълнение на мярка 5 „Рамка за борба с изпирането на пари”, заложена в одобрения с Решение № 611 на Министерския съвет на Република България План за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм ІІ (ERM ІІ) и към Банковия съюз, създадена със съвместна заповед на министъра на вътрешните работи и на председателя на ДАНС междуведомствена работна група, изработи проект на текстове за изменение и допълнение на ЗМИП и на други относими нормативни актове, чрез които в българското превантивно законодателство се въвеждат изисквания на Директива (ЕС) 2018/843. В чл. 4 от сега действащия ЗМИП ще бъдат включени нови категории задължени лица - лица, които съхраняват, търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, когато това се извършва в свободни зони и когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 ЕЦК тяхната равностойност в друга валута; лица, които търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, включително когато това се извършва от художествени галерии и аукционни къщи, когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 ЕЦК или тяхната равностойност в друга валута; лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие; доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги. Ще бъде създаден нов чл. 36а, отнасящ се до съставянето на списък с длъжностите, заемани от видни политически личности, и уведомяване на ЕК за същия. За тази цел, ще се предвиди задължение за държавните и местни органи, както и за институциите и ведомствата, при които се заемат такива длъжности, да предоставят в предвидения в Преходните и заключителните разпоредби срок на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ необходимата информация за включването й в списъка. Аналогично задължение ще бъде въведено и по отношение на международните организации със седалище на територията на Република България, при които се заемат длъжности, попадащи в обхвата на чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. Чрез създаването на нови ал. 7 и 8 в чл. 63 от сега действащия ЗМИП се въвежда изискването на Директивата за формулиране на изрично задължение за действителните собственици - физически лица да предоставят на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и на физическите лица за контакт цялата информация, която е необходима, за изпълнение на задълженията им по заявяване на вписване. Въвеждането на подобно задължение е насочено към създаване на допълнителни гаранции за способността на юридическите лица и други правни образувания да изпълнят задълженията си за заявяване за висване в предвидените в ЗМИП случаи на информация за своите действителни собственици. За въвеждане на изричното изискване на Директивата чрез създаването на чл. 35 в Закона за регистър БУЛСТАТ се въвежда изискване за осигуряване оперативна съвместимост на регистрите, съдържащи данни за действителните собственици на юридическите лица и други правни образувания. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 19.06.2019 г.

 • План за 2019 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

 Планът за 2019 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) представя изчерпателна рамка за предприемане на комплексни действия и мерки в отговор на демографските промени и предизвикателства. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 7.07.2019 г.

 • Проект на Решение за приемане на Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2019-2021 г.

Проектът на Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) за периода 2019-2021 г. е разработен на основание чл. 8 от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2005 г. и чл. 4, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работата на ЦОИДУЕМ, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 08.05.2006 г. Със Заповед № РД 09-794/12.06.2015 г. на министъра на образованието и науката е утвърдена Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.) с изрично определени стратегически цели. Подробности на Портала за обществени консултации.
Автор: Маргарита Калоянова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 10 юни 2019

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...