Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
24Краен срок за годишно отчитане в Агенция по вписванията

Правна
Краен срок за годишно отчитане в Агенция по вписванията

В срок до 1 юли 2019 г. всяко юридическо лице с нестопанска цел (сдружение, фондация, читалище), което се е пререгистрирало в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията до 31 май 2019 г., е длъжно да обяви:

>> Годишния си финансов отчет за 2018 г. (ГФО);

>> Годишния доклад за дейността си (ГДД) - само за ЮЛНЦ в обществена полза.

ВАЖНО!

ЮЛНЦ, които са се пререгистрирали до 31 май 2019 г. следва да публикуват в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията ГФО и ГДД (ако са в обществена полза) за 2018 и за 2017 г. Комплектите документи за всяка от двете години се подават с едно заявление Г2 и с една държавна такса, съгласно указанията по-долу. Задължение да публикуват ГФО за 2018 и за 2017 г. имат само тези ЮЛНЦ, които до настоящия момент не са публикували ГФО за 2017 г.

Документи, които се подават в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията?

 1. Заявление по образец Г2 за обявяване на годишен финансов отчет;
 2. Годишен доклад за дейността (ГДД) по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ – само за ЮЛНЦ в обществена полза;
 3. Годишен финансов отчет (ГФО), съставен от лицата по чл. 17 и 18 от Закона за счетоводството (ЗСч.);
 4. Заверени копия („Вярно с оригинала“, подпис и печат на представляващия) на ГДД и ГФО, в които личните данни са заличени;
 5. Документи, удостоверяващи приемането на ГФО и ГДД от компетентния за това орган на ЮЛНЦ по надлежния ред съгласно неговите устройствени документи (покани за свикване на съответния орган, доказателства за получаване на поканите, протокол от заседание, списък на присъстващите, като за сдруженията се прилага и актуален списък на всички членове към датата на обявяване на поканата);
 6. Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ (по образец), подписана от заявителя;
 7. Документ за платена държавна такса (40 лв. – на хартиен носител, и 20 лв. – по електронен път).

Предварителни указания:

 1. В Агенция по вписванията не се подават оригиналите на прилаганите документи!
 2. Към Заявление по образец Г2 се прилагат 2 копия на оригиналните документи: един пълен пакет от копия на документите и един пакет документи със заличени лични данни.
 3. Лични данни представляват трите имена, ЕГН, подпис, както и всички лични данни от документ за самоличност на едно лице.
 4. В документите могат да присъстват трите имена на законните представляващи, тъй като те са публично видими по партидата на ЮЛНЦ в регистъра. Ако по партидата на ЮЛНЦ са посочени имената и на членовете на други органи на ЮЛНЦ, те също могат да присъстват в документите.

Образци на заявлението Г2 и декларацията за истинност по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ

Банкова сметка на Регистъра на ЮЛНЦ

Кой може да бъде заявител по Заявление Г2?

Заявление Г2 може да се подаде от:

 1. Законно представляващият организацията;
 2. Адвокат – в този случай към документите се подават и изричното писмено пълномощно за адвоката, както и декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя;
 3. Съставителят на финансовия отчет – счетоводителят – като в този случай Заявление Г2 следва да се завери нотариално и да се приложат изричното писмено пълномощно за счетоводителя, както и декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.

Как се подава Заявление Г2?

 1. По електронен път (чрез електронните услуги на Регистъра на ЮЛНЦ) – с електронния подпис на заявителя;
 2. На хартиен носител (на гише във всеки териториален офис на АВ в страната) – лично от заявителя или от упълномощено от него лице.

САНКЦИИ

Неизпълнението на задълженията за подаване на ГДД и ГФО от ЮЛНЦ в обществена и в частна полза, се санкционира с парична санкция от 2000 лв. до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в двоен размер (чл. 72 от ЗСч).

ВАЖНО ЗА НЕПРЕРЕГИСТРИРАНИТЕ ЮЛНЦ!

Ако юридическото лице с нестопанска цел - независимо дали е в частна или в обществена полза - не се е пререгистрирало в Регистъра на ЮЛНЦ до 31 май 2019 г., то това ЮЛНЦ  е задължено да обяви Годишния си финансов отчет за 2018 г., съответно и Годишния доклад за дейността (ако е в обществена полза) за 2018 г. в икономическо издание или в интернет в срок до 1 юли 2019 г.! В този случай организацията е задължена и да осигури свободен безплатен достъп до публикувания отчет и доклад и при поискване - да посочи мястото, където те са публикувани.
Източник: Български център за нестопанско право, 17 юни 2019

 

 

 

Сходни публикации

23.09.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (14 –18 септември 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (14 –18 септември 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

15.09.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (7 –11 август 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (7 –11 август 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

08.09.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (31 август – 4 септември 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (31 август – 4 септември 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...