Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалите седмици (10 – 21 юни 2019 г.)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.


Акценти в законодателните изменения за периода 10 – 21 юни 2019 г.:

I. В Държавен вестник, бр.  46 от дата 11.06.2019 г. е обнародван следният акт:

 • Постановление № 135 от 6 юни 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 25 април 2019 г. Повече информация за конкретните изменения може да намерите на страницата на ДВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=E32B0278A089D9788561C141BC50749B?idMat=138425
 • Постановление № 137 от 6 юни 2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. Измененията са свързани с изискването вносителите да изпращат всеки законопроект за съгласуване от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество относно наличието на корупционен риск. Повече информация за конкретните изменения може да намерите на страницата на ДВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=E32B0278A089D9788561C141BC50749B?idMat=138427.
 • Постановление № 142 от 7 юни 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. Изготвянето на Споразумението за партньорство на Република България и преговорите с Европейската комисия по него, както и изготвянето на програмните документи в областта на Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. се ръководят от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Оперативната координация при изготвянето на тези документи се осъществява от Централното координационно звено по смисъла на чл. 10 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Съветът за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, създаден с Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и за създаване на Съвет за координация при управ-лението на средствата от Европейския съюз, подпомага заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация при вземането на решения, свързани с цялостния процес по разработване на стратегическите и програмните документи.  Създава се работна група за разработване на Споразумението за партньорство, в която участват и представители на следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност: а) организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности; б) организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи; в) екологични организации; г) организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата; д) организации на местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи за изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“. Регламентирани са и общите критерии, на които трябва да отговарят ЮЛНЦ в обществена полза, които могат да бъдат включени в работната група.  В съответствие с решението на Министерския съвет по чл. 2, ал. 4 се създават тематични работни групи за разработване на всяка от програмите, финансирани от фондовете за програмния период 2021 – 2027 г. Регламентирани са и общите критерии, на които трябва да отговарят ЮЛНЦ е обществена полза, които могат да бъдат включени в тематични работни групи за разработване на всяка от програмите, финансирани от фондовете за програмния период 2021 – 2027 г. Повече информация за конкретните изменения може да намерите на страницата на ДВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=E32B0278A089D9788561C141BC50749B?idMat=138460.

II. В Държавен вестник, Бр.  47 от дата 14.06.2019 г. са обнародвани следните актове:

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. Измененията касаят правила, свързани с регистрацията на колективното управление на права, както и правилата, уреждащи реда за разрешаване на спорове. С преходните и заключителни разпоредби се правят изменения и допълнения и в Закона за електронните съобщения, както и в Закона за закрила и развитие на културата. Повече информация може да намерите на страницата на ДВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=138436.

III. В Държавен вестник, Бр.  49 от дата 21.06.2019 г. са обнародвани следните актове:

 • Постановление № 151 от 14 юни 2019 г. за приемане на Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, редa за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност. С Правилника се уреждат както дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, така условията и редът за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания, и контролът за спазването на регламентираните в Закона за хората с увреждания критерии. Повече информация за конкретните изменения може да намерите на страницата на ДВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=914DCA1EBBB66CB3AEBFA566B0B1D18D?idMat=138619.

IV. На заседание на Министерски съвет, проведено на 12.06 .2019 г., бяха взети следните решения:

 • Решение за приемане на План за действие за 2019 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.

Разширяването на обхвата на децата в предучилищното образование и тяхното задържане в системата ще се осъществява чрез три основни финансови инструмента: проекта „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ към ОП НОИР, Националната програма „Заедно за всяко дете“ и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). В областта на предучилищното образование ще продължи модернизирането и изграждането на материалната база на детски градини, както и подобряването на достъпа до качествени предучилищни образователни дейности за децата в неравностойно положение. В училищното образование ще се прилага комплексен подход за повишаване на образователните постижения и намаляване дела на преждевременно напусналите училище с дейности, насочени към преодоляване на затрудненията в обучението и пропуски в учебното съдържание, и с използване на музеите и галериите като образователна среда. В областта на професионалното образование и обучение основен фокус ще бъде обучението в реална работна среда. Неформалното и самостоятелното учене ще бъде насърчавано чрез дейности за развитие на доброволчеството. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-12-06-2019-g.
 • Доклад за приемане на отчет на Плана за действие за 2018 г. за изпълнението на Националната стратегия в областта на мигра­цията, убежището и интеграцията 2015-2020 г. и проект на План за действие за 2019 г. за изпълнението на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г.

Предвижда се изпълнението на 35 стратегически цели, като 11 от тях са специално насочени към интеграцията на лицата с международна закрила в Република България. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-12-06-2019-g.
 • Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм (СОТ) към Организацията на обединените нации за провеж­дането на втори Международен конгрес на световните цивили­зации и историческите маршрути на СОТ.

Вторият „Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути“ разгледа възможните начини, по които биха могли да се възобновят традициите, свързани с древните цивилизации и туризма. Конгресът анализира ролята на туризма и античните маршрути в създаването на нови социално-икономически възможности за развитие на местно ниво, насърчавайки материалното и нематериалното древно наследство. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-12-06-2019-g.
 • Решение за одобряване на резултатите от участието на Републи­ка България в неформалната среща на министрите на околната среда на Европейския съюз, проведена на 20 и 21 май 2019 г. в Букурещ.

Министрите по околна среда на ЕС обсъдиха потенциала на иновациите и ролята на гражданите за прехода към климатична неутралност. В рамките на дискусията относно резултатите от Глобалната оценка за биоразнообразието и екосистемните услуги на Междуправителствената платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги министрите се обединиха около необходимостта от целенасочени усилия на глобално ниво за опазването и предотвратяването на загубата на биологично разнообразие. Бяха обменени мнения и по темата за контрола на замърсяването на водите с пластмаса и микропластмаси от реките до моретата. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-12-06-2019-g.
 • Доклад за одобряване на резултатите от участието на Републи­ка България в заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на Европейския съюз, проведено на 22 и 23 май 2019 г. в Брюксел.
Съветът прие Препоръка относно всеобхватния подход към преподаването и изучаването на езици, Препоръка за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст и Заключения относно пътища за подобряване на уменията: нови възможности за възрастни. Във формат „Спорт“ се прие Резолюция относно представителството на държавите-членки на ЕС и координацията между тях в рамките на Световната антидопингова агенция (WADА) и Заключения относно достъпа на лицата с увреждания до спортна дейност. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-12-06-2019-g.
 • Постановление за приемане на Правилник за дей­ността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална предста­вителност.
Правилникът е съществена част от действащата от началото на 2019 г. нормативна уредба, която урежда сътрудничеството в областта на политиката за правата на хората с увреждания. С Правилника се уреждат както дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, така условията и редът за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания, и контролът за спазването на регламентираните в Закона за хората с увреждания критерии. С приемането на Правилника се прави следващата стъпка към съобразяване с изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, относно институционализиране на национален координационен механизъм за улесняване провеждането на свързани дейности в различни сектори и на различни равнища по отношение на областите и средствата за подкрепа за социално приобщаване на хората с увреждания. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-12-06-2019-g.
 • Решение за одобряване проект на допълнително споразумение към Споразумението за предоставяне на доброволна целева вноска между Министерството на външните рабо­ти на Република България и УНИЦЕФ
Удължаването на срока ще позволи на УНИЦЕФ да завърши успешно всички предвидени дейности и да постигне поставените цели в Споразумението, като ще бъде продължена дейността на малкия дом от семеен тип във Ванадзор, създаден по проекта. В пилотния за Армения проект този дом от семеен тип приютява до 10 деца, лишени от родителски грижи. Допълнителното споразумение ще даде възможност на Министерството на труда и социалната политика на Армения да включи от 2020 г. издръжката на дома в бюджета си. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-12-06-2019-g.
 • Решение за приемане на отчет за изпълнението на общински програми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България за периода януари - декември 2018 г.

През миналата година са заловени 21 721 кучета, от които 3 872 са осиновени. Най-голям е процентът на осиновени кучета в областите Бургас, Добрич, София град, Стара Загора и Русе. Това става ясно от приетия от Правителството отчет за изпълнение на общински програми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на България за периода януари-декември 2018 г. Регистрираните приюти са 52, с 5 повече от 2017 г. Общият брой на преброените бездомни кучета е 26 199. Само 10 от 265 общини в страната нямат приети общински програми за овладяване популацията на кучетата. Съгласно Закона за защита на животните, съответната Областна дирекция по безопасност на храните налага административна глоба или издава предписание. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-12-06-2019-g.
 • Решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за без­възмездното му прехвърляне в собственост на Община Смолян, област Смолян.

Министерският съвет обяви имот - публична държавна собственост за частна държавна собственост и го предостави на община Смолян. Досега е бил управляван от Министерството на образованието и науката за нуждите на Професионалната гимназия по техника и технологии „Христо Ботев” - гр. Смолян, но е с отпаднала необходимост. В зданието общината ще предоставя образователни услуги на децата и учениците в община Смолян чрез провеждане на занимания за развитие на интересите и компетентностите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-12-06-2019-g.

V. На заседание на Министерски съвет, проведено на 19.06.2019 г. са взети следните решения:

 • Решение за одобряване на списък с действия, отго­ворни институции и срокове за изпълнение на хоризонталните и тематичните отключващи условия за средствата от Европей­ския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Фонд „Убежище и миграция“, Фонд „Вътрешна сигур­ност” и Инструмента за управление на границите и визите за програмен период 2021-2027 г.

Навременното изпълнение на изискванията, е предпоставка за получаване на междинните плащания по програмите, финансирани от фондовете на Европейския съюз, като по-голяма част от тях има вероятност да бъдат изпълнени до края на 2020 г. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-19-06-2019-g.

 • Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите

Министерският съвет одобри Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите, който създава режим процедурите за концесиониране на морски плажове да се извършват по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Обстоятелството, че от 1 януари 2019 г. морските плажове се отдават по Закона за концесиите, затруднява процедурата и създава риск голяма част от морските ивици да останат неохраняеми. Държавният интерес е морските плажове да бъдат отдадени на концесия, за да се гарантират водно спасяване, медицинско обслужване и почистване на ивиците. Очаква се предлаганата промяна в нормативната уредба да създаде трайна бизнес среда и да е предпоставка за увеличаване на инвестициите в туризма. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-19-06-2019-g.

 • Постановление за изменение и допълнение на норма­тивни актове на Министерския съвет

Правителството прие промени в ПМС № 277 от 2013 г. за създаване на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) и Правилник за устройството и дейността му. С Регламент на ЕС от октомври 2018 г. официално беше създадена Програма „Европейски корпус за солидарност“. Дейностите на новата програма подкрепят целите на настоящата Младежка стратегия на ЕС, която насърчава трансграничното доброволчество сред младите хора, както и предложението на Комисията за нова стратегия на ЕС за младежта за 2019-2027 г., която има за цел да насърчи младите хора да станат активни граждани. В тази връзка за периода 2018-2020 г. Програмата „Европейски корпус за солидарност“ следва да се администрира от националните агенции в сектор „Младеж“ на Програма „Еразъм+“. В България това е Центърът за развитие на човешките ресурси и затова са предприети действия за актуализиране на всички актове за устройството и дейността му.  Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-19-06-2019-g

 • Решение за обявяване на 29 юни за Ден на безопасността на движението по пътищата

С решение на Министерски съвет, 2019 година бе определена за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението под мотото „Пази семейството си на пътя“. В продължение на тази практика, обявяването на 29 юни за ден на безопасността на движението по пътищата ще създаде възможност за ежегодно отчитане на постигнатите резултати, за споделяне на опита на различните ведомства и организации, работещи в тази област, както и за вземане на нови решения за предприемане на превантивни мерки, насочени към безопасност на транспортните системи. Повече информация може да намерите на страницата на МС: http://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-19-06-2019-g.

VI. На  Портала за обществени консултации (www.strategy.bg)  бяха публикувани следните актове:

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи

Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4424, а датата на приключване на обществените консултации е 10.07.2019 г.

 • Проект на Решение за приемане на актуализиран План за 2018 – 2020 година за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

Актуализирано е съдържанието на една от най-важните мерки при дейностите за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, а именно за Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Решение № 373 на Министерския съвет на 05.07.2017 г. (Механизъм) за определен срок. Специално внимание е отделено при реализирането на мерките, свързани с децата и учениците със специални образователни потребности, където основната водеща институция е МОН.  В оставащия двегодишен период на действие на актуализирания План се очаква засилване на сътрудничеството между всички заинтересовани страни и координиране на мерките им, което да доведе до изграждане на устойчив молел на обвързани усилия на различните институции за реинтеграция на отпадналите и преждевременно напусналите училище и за включване в системата на образованието на тези, които никога не са посещавали училище. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4426, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 10.07.2019 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения

Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4427 ,  а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 10.07.2019 г.

 • Проект на Закон за допълнение на Закон за ограничаване изменението на климата

Във връзка с решение на Националния икономически съвет от 11.01.2019 г., междуведомствена работна група разработи проект на Закон за допълнение на Закон за ограничаване изменението на климата. С него се създава хармонизирана правна рамка за въвеждане на механизъм за подпомагане на предприятията от индустриалните отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от “изтичане на въглерод”, поради индиректните разходи за емисии на парникови газове в крайните цени на електрическата енергия.  Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4435, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 26.06.2019 г.

 • Проект на Проект на Решение за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година

Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование, неспециализираните училища могат да бъдат обявени за иновативни училища с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката, при спазване на изискванията, определени в чл. 38, ал. 7 и в държавните образователни стандарти. С проекта на решение се предлагат да бъдат одобрени за иновативни 395 училища от 133 населени места – от 111 общини в 28 области, които са одобрени от Комисията за иновативните училища и които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4442, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 15.07.2019 г.

 • Проект на РМС за одобряване на проект на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Р България и Министерството на образованието на Китайската народна република за периода 2020-2023 г.

Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4444, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 17.07.2019 г.

 • Проект на Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация

Проектът на Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и на нейната администрация е изготвен на основание чл. 9, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има за цел да уреди структурата и организацията на работа на институцията.  Предвижда се в структурно отношение администрацията на КЗЛД да бъде обособена в четири дирекции с обща численост 83 щатни бройки. Освен функционалните задължения на отделните дирекции от общата и специализираната администрация на КЗЛД, проектът подробно разписва правилата, по които ще се развиват производствата пред Комисията по Регламент (ЕС) 2016/679 и по ЗЗЛД. Предвидени са и правила относно организирането и провеждането на обучение в областта на защитата на личните данни. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4445, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 17.07.2019 г.

 • Проект на Наредба за условията и редът за осъществяването и контрола на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, на основание чл. 89, ал. 8 от ЗХУ

С проекта на Наредба се определят условията и реда за осъществяване на контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, и на медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, посочени в списъците по чл. 61, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4449, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 19.07.2019 г.

 • Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на Висш експертен екологичен съвет

Проектът на Правилникът за изменение и допълнение (ПИД) на Правилника за функциите, задачите и състава на Висш експертен екологичен съвет (Правилник на ВЕЕС) към министъра на околната среда и водите е разработен във връзка с приемането на нов Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), обн ДВ, бр.3 от 08.01.2019 г.  С проекта на ПИД се цели съобразяване на Правилника на ВЕЕС с новата устройствена структура на МОСВ, както и подобряване прилагането на Правилника на ВЕЕС и прецизиране на процедурите по избор на експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми в състава на Междуведомствена комисия (МК) – специализиран състав на ВЕЕС и представители на Неправителствени организации (НПО) в основния състав на ВЕЕС, без да се променя същността на самите процедури. Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4453, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 22.07.2019 г.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредбата за предотвратяване на големи аварии е опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Наредба за Севезо). Повече информация може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4454, а датата на приключване на обществените консултации по проекта е 22.07.2019 г.

VII. На  Портала за обществени консултации на Столична община (https://www.sofia.bg/public-consultations) е публикуван следният акт:

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот" (НПСУАНЖ)

Въз връзка с приетите нови нормативни актове в социалната сфера (Закон за хората с увреждания, Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания, Закон за социалните услуги, Закон за личната помощ) възниква и необходимостта те да бъдат отразени в Наредбата. На следващо място, промените в нормативната рамка на социалната сфера обуславят задължението посредством НПСУАНЖ да се регламентират дейностите, които се приемат за сходни. Целта на приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги , Асистенти за независим живот” е насочена към това да се защити обществения интерес в насока към подобряване подкрепата на лицата/децата с увреждания, които са кандидати и ползватели на социалните услуги. Друга цел, която се поставя е избягване на двойното финансиране на дейности, които са вече осигурени чрез националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма за задоволяване на същите потребности и/или на сходни социални услуги в домашна среда: личен асистент, социален асистент, домашен помощник, по-голяма обективност при оценяването и класирането за предстоящият прием за 2019 г., адаптиране към конкретните нужди, прозрачност, социална справедливост, отчетност и контрол при предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”. Повече информация може да намерите на страницата на Портала на СО: https://www.sofia.bg/public-consultations, а дата на приключване на консултациите е 12.07.2019 г.
Автор: Маргарита Калоянова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 24 юни 2019

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...