Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалата седмица (15-19 юли 2019 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (15-19 юли 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 15-19 юли 2019 г.: 

 

I.  На заседание на Министерски съвет, проведено на 17.07.2019 г., бяха взети следните решения:

 

  • План за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия  за демографско развитие на населението на България

Сред приоритетите в документа са забавянето на негативните демографски процеси и намаляването на броя на населението, преодоляването на негативните последици от неговото застаряване, както и ограничаването на диспропорциите в териториалното му разпределение.

В плана са предвидени мерки и дейности за подобряване на репродуктивното здраве на населението, осигуряване на заетост и намаляване на бедността сред младите хора и за осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование. Всички мерки са насочени към благоприятно повлияване върху основните демографски показатели - раждаемост, смъртност и миграции, развитието на качеството на човешките ресурси и адаптиране на секторните политики към демографските промени.

Повече информация можете да видите ТУК.

 

  • Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МТСП за хората с увреждания

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г. в изпълнение на Закона за хората с увреждания.

С удължаване срока за предоставяне на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ с 4 месеца (до 31.12.2019 г.) се осигури продължаване предоставяне на услугите за над 12 000 потребители и се осигури грижа в домашна среда сред едни от най-уязвимите групи в обществото - деца и лица с увреждания, които не попадат в обхвата на механизма „лична помощ“ по Закона за личната помощ, както и възрастни в невъзможност за самообслужване.

Повече информация.


  • България денонсира Европейската Конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност футболни срещи и ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия

Основната цел на новата Конвенция  е отчитане на влиянието на обществените промени (икономически, миграционни, политически, социални и технологични), върху футбола и гарантирането на безопасността по време на спортни мероприятия, постигане на ефективно взаимодействие между всички участници, ангажирани с осигуряването на безопасността.

Конвенцията формулира нови и по-ясни цели, насочени към осигуряване на безопасна, гостоприемна и сигурна среда при провеждане на футболни срещи, а не единствено и само към контрол на насилието и лошото поведение на зрители на футболни срещи, каквито са целите на сега действащата Конвенция.

 

II. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:

 

  • Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество

С правилника се уреждат структурата, организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество. Съветът е консултативен орган към Министерския съвет, чиято основна цел е разработването и провеждането на политики за подкрепа развитието на гражданското общество.

Юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които желаят да участват в процедурата за избор на членове на Съвета ще трябва да се регистрират за участие в срок от 15 работни дни от публикуване на поканата.

Регистрацията ще се извършва  чрез подаване на електронно генерирано от платформата заявление, което ще се подава от законния представител на юридическото лице с нестопанска цел.

  • Юридическите лица, които не са вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, ще е необходимо да прилагат към заявлението удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд.

В заявлението за регистрация в процедурата за избор юридическото лице с нестопанска цел ще може да заяви волята си да се кандидатира за член на Съвета. В този случай в заявлението ще се включва и описание на опита на организацията в осъществяването на дейности в обществена полза в подкрепа на развитието на гражданското общество и гражданското участие.


Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации, а коментари и  мнения можете да изпращате до 30.07.2019 г. включително.

Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 22 юли 2019

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...