Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Законопроект за изменение на Закона за народните читалища

Правна
Законопроект за изменение на Закона за народните читалища

На 25.07.2019 г. в Народно събрание постъпи Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народните читалища. В законопроекта се предвиждат редица промени, сред които:

 • Конкретизирана е ролята на министъра на културата по анализиране и обобщаване на информацията за дейността на народните читалища и спазването на правилата за разходването и отчитането на държавната субсидия на годишна база. В тази връзка се предвижда правомощие за министъра да приеме наредба в срок 3-месеца от влизане в сила на измененията, в която да бъдат формулирани условията по предоставяне, разходване и отчитане на средствата по държавната субсидия. Наредбата ще урежда дейностите, които се финансират от държавния бюджет, стандартите, при които се извършва финансирането, начина на определяне на индивидуални за читалищата размер на средствата и реда за отчитане на получените средства;
 • Определя се и ролята на Националния съвет по читалищно дело всяка година до края на месец май да взема отношение по анализа, направен от министъра на културата за състоянието на народните читалища, като прави изводи и предложения за подобряване и развитие на условията за читалищна дейност в страната;
 • Въвежда се изискване поне половината от учредителите на народно читалище да имат постоянен или настоящ адрес в седалището на читалището;
 • Въвежда се изрично правомощието на ОС да приема „годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на читалището“ – чл. 14, ал. 1, т. 8;
 • Предвижда се да отпадне изискването решението за откриване на клонове на читалището да се съгласува с общината;
 • Предложени са промени в предвидения в закона ред за свикване на заседание на ОС, в това число по отношение на изискванията за връчване на покани по чл. 15, ал. 2 – тя трябва да бъде връчена на членовете на ОС 10 дни преди провеждане на заседанието, в случай че не е предвидено друго в Устава;
 • Предвижда се промяна в кворума за провеждане на законно заседание на ОС в условията на отлагане на заседанието с 1 час поради липса на кворум, независимо дали при редовно или извънредно заседание  – след отлагането събранието се провежда ако са налице най-малко половината от имащите право на глас членове;
 • В задължение на Настоятелството се вменява подготовката и внасянето в ОС на годишния финансов отчет и годишния доклад при спазване на срока от 30 март на всяка календарна година;
 • Предлага се 3-месечен срок, в който органите на читалището да могат да продължат работата си след изтичането на мандата им, ако няма избрани нови;
 • За органите на НЧ се предвижда задължение за отчитане пред ОС веднъж годишно за изминалата календарна година, като проверителната комисия се отчита и регулярно пред ОС, а председателят и секретарят (ако уставът предвижда секретар) следва освен веднъж годишно пред ОС, да се отчитат и текущо през годината пред настоятелството;
 • Предвижда се секретарят да е фигура само ако Уставът е предвидил назначаването на секретар, както и представителните му функции да се възлагат и определят от настоятелството (а не както досега да представлява заедно и поотделно с председателя на читалището). За Секретарят също се предвижда забрана да е член на Настоятелството;
 • Въвежда се допълнително ограничение за заемане на длъжност като секретар или член на настоятелството или проверителната комисия от лице, което в едно от тези качества е извършило или допуснало да бъде извършено нарушение при разходването или отчитането на държавна или общинска субсидия;
 • Правото за получаване на финансиране се предвижда да възниква след изтичане на една година от вписването на читалището в регистъра, воден от Министерство на културата. Предвидени са обстоятелства (чл. 22а, ал. 2 – нов), при които читалище няма да има право да получи държавна субсидия, а именно: липсата на дейност пред предходната година; нарушение на правилата за използване на отпусната му държавна или общинска субсидия; било е повече от три месеца с непопълнен състав и/или изтекъл мандат на настоятелството, председателя или проверителната комисия; или годишният финансов отчет или годишният доклад за дейността на читалището не е приет в срок.

Официална информация за Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народните читалища можете да откриете на този линк: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157112. Между първо и второ четене на предложените изменения е възможно да се правят промени. Това означава, че становища и коментари по законопроекта могат да бъдат изпращани към водещата комисия (Комисията и културата и медиите) преди разглеждането му на второ четене. Наред с това заинтересованите страни могат да вземат участие в заседанията на комисиите, в които ще се разглежда законопроекта, чийто дневен ред се обявява предварително на страницата на Народното събрание.
 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...