Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалата седмица (29 юли - 2 август 2019 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (29 юли - 2 август 2019 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 29 юли - 2 август 2019 г.:

I.  В Държавен вестник бр. 61 от 2 август 2019 г. беше обнародвана:

  • НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г.за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование. Наредбата обхваща и частните училища и детски градини, които могат да бъдат управлявани от ЮЛНЦ. Можете да се запознаете подробно с изискванията на наредбата тук.

 

 II. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) беше публикуван следният проект:

  • Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт - повторна консултация.

С проекта на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между властите се цели създаването на механизъм за национален мониторинг за отчитане цялостното изпълнение на мерките, предприети в областта на независимостта, отчетността и реформата в съдебната власт, борбата с корупцията и организираната престъпност.

Националният механизъм за мониторинг има за цел запазване на  постигнатия напредък,  проследяване изпълнението на мерки и  дейности и докладване пред обществеността по  показателите  независимост на съдебната власт,  съдебна реформа,  борба с корупцията по високите етажи на властта и са престъпност.

Към Съвета се предлага създаването на  Граждански съвет. Гражданският съвет ще осъществява гражданско наблюдение върху постигнатия напредък и изпълнението на мерките и дейностите по посочените показатели, като дава становища и прави предложения пред Съвета за повишаване на ефективността.

Предложението е като членове на Гражданския съвет да бъдат  представители на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, които най-малко 5 години са работили активно и имат доказан опит в областта на превенцията и противодействието на корупцията или съдебната реформа и представители на организации на работодателите, признати на национално равнище.

Подробности за проекта за създаване на Съвета и Гражданския съвет към него можете да намерите на страницата на Портала за обществени консултации.
Коментари и предложения по проекта за изменения можете да изпращате до 29.08.2019 г.

III. На портала на Столична Община беше публикувано следното решение:

  • Изменение и допълнение в Решение № 69 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г. на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

Променят се критериите при подаване на документи за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община. Внесено  е предложение да се уеднаквят текстовете отнасящи се за необходимите документи за самоосигоряващи се лица и дефиницията за домакинство.

Подробности за измененията на Наредбата може да намерите на страницата на Портала за обществени консултации на Столична Община.

Коментари и предложения по проекта за изменения можете да изпращате до 31.08.2019 г.

 

IV. В 44 НС са внесени за разглеждане и гласуване следните законопроекти:

  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (сигнатура: 954-01-58, дата на постъпване: 31/07/2019)

Проектът на Законопроекта е изготвен с цел да се засили личната отговорност на всеки кмет на община или район по отношение на най-висшата мисия на кмета, а именно отношението към гражданите.

Предложените промени включват:

  • Изрично задължение на кметовете да приемат и изслушват гражданите  в определени дни.
  • Условията и реда за приемането и изслушването на гражданите да се утвърждават със заповед, като информацията ще се публикува на страницата на общината.

Подробности и информация за Законопроекта

 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 05 август 2019

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...