Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Из българското законодателство през изминалите седмици (5–16 август 2019 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалите седмици (5–16 август 2019 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 5  Август - 16 Август 2019 г.:  

I. В Държавен вестник бр. 63 от 9 Август 2019 г. беше обнародван:

  • ПРАВИЛНИК за дейността на Националния консултативен съвет за младежта.
С правилника се урежда дейността на Националния консултативен съвет за младежта към министъра на младежта и спорта. Националният консултативен съвет за младежта се състои от председател, секретар и членове, както и по един представител от всяка една национално представителна младежка организация, вписана по Закона за младежта в списък на национално представителните младежки организации.

Функцията на Националният консултативен съвет за младежта е да:
1. дава становища по проекти на нормативни актове и стратегически документи, които се отнасят до политиката за младежта; 
2. предлага мерки за постигане на целите на държавната политика за младежта;
3. обсъжда и други въпроси, свързани с провеждането на политиката за младежта.

II. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) беше публикуван следният проект:

  • Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция.
С проекта на ПМС на мястото на Националния съвет по миграция и интеграция се създава Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция (Национален съвет), който да отговаря за формулирането и мониторинга на изпълнението на политиките по миграция, граници, убежище и интеграция и политиките по връщане. 

Съветът ще започне работа през месец септември. В рамките на Съвета е предвидено да бъде изготвена национална стратегия за интегрирано гранично управление, която, съгласно изискванията на ЕС, следва да бъде изготвена до края на м. септември 2019 г.

Съветът ще координира дейността на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, неправителствените и международните организации на територията на страната при определяне и провеждане на политиката в областта  на миграцията, границите, убежището и интеграцията и при прилагането на съответните стратегически документи.

Към Съвета  ще функционират постоянно действащи стратегически работни групи, които ще отговарят за изпълнението на стратегическите приоритети в областите миграция, граници, убежище и интеграция.Към стратегическите работни групи ще могат да се създават експертни работни групи, в които да участват експерти от министерствата и агенциите, както и представители на други ведомства и организации.
  • На заседанията на Съвета могат да бъдат канени и представители на неправителствени и международни организации, имащи отношение към политиките по миграция, граници, убежище и интеграция, без право да участват във вземането на решения.
  • За осигуряване работата на Съвета ще  може да бъде изисквана информация и/или становища от компетентни държавни органи, органи на местното самоуправление и местната администрация, синдикални и работодателски организации, неправителствени организации, професионални организации или от отделни експерти, които имат отношение по въпросите, които се обсъждат


Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право