Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
15Из българското законодателство през изминалата седмица (19 - 23 Август 2019 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (19 - 23 Август 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 19  Август - 23 Август 2019 г.: 

 

I. В Държавен вестник бр. 67 от 23 Август 2019 г. бяха обнародвани следните актове:

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 за изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление № 57 на Министерския съвет от 2017 г.

Измененията в Наредбата предвиждат случаите на нередности, съставляващи нарушения на правилата за определяне на изпълнител по глава четвърта от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), извършени чрез действия или бездействия от бенефициента, които имат или биха имали за последица нанасянето на вреда на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и които представляват основания за извършване на финансова корекция.

В Наредбата е заложено създаването на работна група за разработване на Споразумението за партньорство за новия програмен период 2021-2027, както и на тематични работни групи, които да бъдат отговорни за разработването на отделните програми. С обнародваните изменения изрично се предвижда включването на национално представителните организации на и за хора с увреждания, които следва да определят един общ представител за основен член и двама резервни членове в състава на всяка от работните групи.

Редът за включване на ЮЛНЦ в работните групи за разработване на Споразумението за партньорство и на отделните програми остава без съществени промени – както е предвидено в Приложение 1 и 2 на Наредбата. Ръководителят на съответното ведомство публикува на Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на ЕСИФ (www.eufunds.bg) и на електронната страница на съответното ведомство покана за участие в избора на представители на ЮЛНЦ в съответната работна група. В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице  подава писмено заявление за участие в избора до ръководителя на водещото ведомство или до оправомощено от него лице, или до ръководителя на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство.

Като допустими участници в съответните работни групи са посочени ЮЛНЦ в обществена полза, които са:

а) организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;

б) организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;

в) екологични организации;

г) организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;

д) организации на местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи за изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие",

както и други групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, имащи отношение към мерките, които ще се финансират по съответната програма.

Всички изменения можете да видите на: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=140716


  • Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет

С Правилника  се определят функциите, задачите и съставът на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС/Съвета).

Измененията включват промени в процедурата за избор  на предствители на  неправителстения сектор към състава на ВЕЕС съгласно чл. 8 и 9 от Правилника. Сред конкретните промени са:

1. Изискване предметът на дейност на ЮЛНЦ в областта на опазване на околната среда следва да е уреден в устава/учредителния акт на организацията

2. Копието на устава/учредителния акт, което се прилага към заявлението за включване в Съвета, следва да е подписано и подпечатано от представляващия организацията

3. Вместо досегашното копие от вписване в Централния регистър на ЮЛНЦ към МП, се изисква предоставяне на документ, удостоверяващ вписване в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията или документ за вписване в съответния окръжен съд, в случай че ЮЛНЦ все още не е пререгистрирано, както и удостоверение за актуално състояние

4. Изисква се прилагането на доказателства за извършената дейност в областта на опазване на околната среда през последните 3 години от организацията, както и доказателства за опита на представителя на организацията в Съвета

5. Допълване на обстоятелствата, при които може да се прекрати участието на представителя на ЮЛНЦ в Съвета, а именно:

- при отказ да попълни декларацията по приложение № 1 или при деклариране на невярна информация;

- при установено наличие на интерес, който води или би могъл да доведе до извличане на облага от материален или нематериален характер, свързан с изпълнение на функциите и задълженията на допълнителен член на ВЕЕС;

- при наличието на влязла в сила присъда за извършено престъпление по смисъла на Наказателния кодекс;

- при състояние на трайна нетрудоспособност, което продължава повече от шест месеца;

- в случай на смърт.

6. Прецизиран е редът, по който се провежда избора на представители на НПО в Съвета: при липса на представители на НПО, които отговарят на критериите за избор, или при незапълване на квотата от 4-ма представители и след провеждане повторно на процедурата за избор, то в състава на Съвета, съответно, няма да има представители на НПО или те ще бъдат по-малко от предвидените 4-ма; при наличието на повече от 4-ма представители, които отговарят на критериите за включване

С всички изменения в Правилника можете да се запознаете ТУК.

  • НАРЕДБА № 5 от 13 август 2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица

С Наредбата се уреждат съставът и функциите на Постоянната междуведомствена консултативна комисия по географски означения и храни с традиционно специфичен характер.

Съставът на комисията включва представители на Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Патентното ведомство и Българската агенция по безопасност на храните.

За участие в заседанията на комисията могат да се канят представители на неправителствени организации, които дават становище по отделни точки от дневния ред.

С Наредбата е уреден и редът за подаване на искания за включване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания и в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер. Заявления за вписвания в тези регистри могат да се подават и от група от производители на земеделските продукти и храни, които могат да бъдат регистрирани като сдружения по ЗЮЛНЦ.

 

II. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) беше публикуван следният проект:

  • Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати

Докато реформата в областта на правосъдието за детето стане факт (Проектът на Закон за възпитателните мерки спрямо лицата, извършили като непълнолетни престъпление или административно нарушение, е на етап междуведомствено съгласуване и предстои внасянето му в НС), в трите възпитателни училища-интерната (ВУИ) и в социално-педагогическия интернат (СПИ) в страната ще продължи настаняването на ученици с девиантно поведение по реда на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Това налага да бъдат направени промени в правилника на ВУИ и СПИ в контекста на Закона за предучилищното и училищното образование.


Конкретно, предложените изменения в Правилника включват:

1. Изменения в дефинициите за ВУИ и СПИ, както следва:

„Възпитателните училища-интернати са държавни специални училища за обучение на ученици, извършили противообществени прояви, в които се настаняват:“

„Социално-педагогическите интернати са държавни специални училища за обучение на ученици, които нямат подходящи условия за живот в семейството си, лишени са от родителски грижи и надзор или са извършили противообществени прояви.“.

2. Предоставяне на средства на учениците във ВУИ и СПИ за покриване на лични нужди

3. Изясняване възможността чрез производствени дейности в рамките на училищата да могат да се генерират допълнителни приходи

4. Извършване на оценка на потребностите на учениците от екипите за психолого-педагогическа оценка и подкрепа, като се създават условия за достъп до услуги в общността, които да помогнат за преодоляване на причините, довели до противообществените им прояви, както и за подкрепа за личностното им развитие

5. Към документите, които председателят на съответната комисия за противообществени прояви изпраща до МОН за целите на разпределение във ВУИ/СПИ, изрично се предвижда включването на доклад от социален работник относно семейната среда и възможностите за работа с родителите; за риск от противозаконна експлоатация на детето, информация за вид, брой и причини за извършените противообществени прояви, както и данни за предишна работа с детето – корекционно-възпитателна, терапевтична, социална.

6. И други.

Консултацията е отворена до 19.09.2019, като можете да изпращате становища и коментари чрез страницата:  http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4594К


III. На заседание на Министерски съвет от 21 август 2019 г. бяха взети следните решения:

  • Постановление за приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество към МС

Правителството прие Правилника за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество към МС.

Създаването на консултативния орган има за цел да подобри взаимодействието между държавата и гражданското общество, както и да осигури възможност за съвместно вземане на решения и изпълнение на политики, свързани с развитието на гражданското общество.

В него ще вземат участие 14 представители на юридически лица с нестопанска цел, които трябва да имат минимум пет години опит в осъществяването на общественополезни дейности в подкрепа на развитието на гражданското общество и гражданското участие.

Сред ангажиментите на Съвета са изготвяне на становища по проекти на нормативни актове и стратегии, отнасящи се до дейността на гражданските организации; координация на изпълнението на Стратегията за подкрепа на гражданския сектор; разработка на правила и процедури, чрез които ще се разпределят средства за финансова подкрепа на обществено-значими проекти на юридически лица с нестопанска цел.

 

 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 26 август 2019

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...