Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалата седмица (26 - 30 август 2019 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (26 - 30 август 2019 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 
Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 26 август - 30 август 2019 г.:
 


I.  На заседание на Министерски съвет, проведено на 28.08.2019 г., бяха взети следните решения:

  • Решение за приемане на програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2019-2021 г.

Министерският съвет прие Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2019-2021 г.

Програмата отразява политиките за образователна интеграция, като подпомага тяхното реализиране. Тя е в синхрон със Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.), сред чиито цели са пълноценната социализация и гарантирането на равен достъп до качествено образование.

В периода 2019-2021 г. Центърът ще реализира мерки, свързани със Стратегията. Предвижда се да се извършват мониторинг и оценка на въздействието на мерките за образователна интеграция чрез аналитично-прогнозни дейности. С привлечените средства от външни донорски организации и средствата от държавния бюджет Центърът ще финансира проекти в съответствие с приоритетите, залегнали в неговата програма.

Повече информация.


  • Решение за изменение на Решение 314 на Министерски съвет от 2019 Г. за създаване на постоянно действаща междуведомствена работна група за целите на Националната оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма

Правителството измени своето Решение № 314/2019 г. за създаване на постоянно действаща междуведомствена работна група за целите на националната оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма.

С промяната се цели постигането на по-гъвкав и ефективен подход при определянето на състава на постоянно действащата междуведомствена работна група - чрез посочване единствено на броя на представителите на всяка от институциите и ведомствата по чл. 96, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, но не и на съответните длъжности и структурни звена, какъвто беше досегашният подход при определяне състава на работната група.

Повече информация.

 

  • Решение за приемане на стратегия за Корпоративна социална отговорност 2019-2023, на Плана за изпълнение на Стратегията за корпоративна социална отговорност 2019 г. и на плана за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност за периода 2020-2021 г.

Правителството прие Стратегия за корпоративна социална отговорност за периода 2019 - 2023 г. Сред целите на документа са да насърчи устойчивото прилагане на прозрачни, социално отговорни управленски и бизнес практики, както и да стимулира развитието на политика на социално отговорно управление на предприятията с държавно и общинско участие и в структурите на публичната администрация.

Стратегията се основава на доброволния характер на корпоративната социална отговорност, разбирана като ангажимент от страна на ръководството на компаниите, публичните структури и гражданските организации. Документът адресира политическата ангажираност на правителството за подобряване качеството на живот на населението чрез прозрачни, социално отговорни бизнес практики.

Изпълнението на стратегията ще се координира и с мерки от други стратегически документи в областта на развитие на човешките ресурси, заетостта, демографската политика, опазване на околната среда, образованието и др. Повече информация.

II.  На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) беше публикуван следният проект:

  • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България.

Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България произтичат от промените на Закона за чужденците в Република България, обнародвани в ДВ, бр. 34 от 2019 г., от промените в Закона за закрила на детето, обнародвани в ДВ, бр. 24 от 2019 г., прието Решение № 704/03.10.2018 г. на Министерския съвет, както и от установена необходимост да бъдат облекчени процедурите при кандидатстване за получаване право на пребиваване спрямо чужденци от български произход - граждани на трети страни, което от своя страна да доведе до повишаване на възможностите за достъп на квалифицирана работна сила на българския пазар на труда. Необходимо е да бъдат прецизирани и отделни разпоредби, свързани с тяхното практическо прилагане.

Консултацията е отворена до 26.09.2019, като можете да изпращате становища и коментари  на Портала за обществени консултации.

 

  • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

Предложенията за промени включват редакции в изискуемите документи за определяне на сдружение на потребителите за представителна организация. Промените са свързани с регистърната реформа на ЮЛНЦ, с оглед на която се намаляват видовете изискувми документи, които трябва сдружението да представи (като актулано състояние, съдебно решение за регистрация и др.), когато е посочен ЕИК номер на организацията.

 

Друга промяна, която засяга сдруженията на потребителите е с оглед прилагането на Регламент (ЕС) 2017/2394. Предложените промени предвиждат предоставяне на възможността сдруженията на потребителите, на Европейските потребителски центрове и когато е необходимо на сдруженията на търговците да отправят външни предупреждения и сигнали към компетентните органи за предполагаеми нарушения на законодателството. Тези промени са отразени чрез създаване на нова „Глава девета „а": „Сътрудничество между националните органи, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на потребителите". Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.

Консултацията е отворена до 27.09.2019.


 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 02 септември 2019

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...