Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалата седмица (2 – 13 септември 2019 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (2 – 13 септември 2019 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 2 – 13 септември 2019 г.: 

 

I. В Държавен вестник бр. 71 от 10 септември 2019 г. беше обнародвано:

  • Постановление № 214 от 2 септември 2019 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество

Създаването на Съвета за развитие на гражданското общество има за цел да подобри взаимодействието между държавата и гражданското общество, както и да осигури възможност за съвместно вземане на решения и изпълнение на политики, свързани с развитието на гражданското общество.

В него ще вземат участие 14 представители на юридически лица с нестопанска цел, които трябва да имат минимум пет години опит в осъществяването на общественополезни дейности в подкрепа на развитието на гражданското общество и гражданското участие.

Сред ангажиментите на Съвета са изготвяне на становища по проекти на нормативни актове и стратегии, отнасящи се до дейността на гражданските организации; координация на изпълнението на Стратегията за подкрепа на гражданския сектор; разработка на правила и процедури, чрез които ще се разпределят средства за финансова подкрепа на обществено-значими проекти на юридически лица с нестопанска цел.

В следващите два месеца предстои разработване на уеб-базираната платформа, чрез която ще се осъществи избора на членовете на Съвета.

Целия Правилник за организацията и дейността на Съвета


II. В Държавен вестник, бр. 72 от 13 септември 2019 г. беше обнародвано:

  • Постановление № 226 от 10 септември 2019 г. за създаване на Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция и приемане на Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция.

С Постановлението на мястото на досегашния Национален съвет по миграция и интеграция се създава Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция.

Участието на ЮЛНЦ, които работят по въпросите на миграцията, в дейността на Националния съвет е предвидено в следните случаи:

- Като част от експертни работни групи към постоянно действащите стратегически работни групи, които отговарят които отговарят за изпълнението на стратегическите приоритети в областите миграция, граници, убежище и интеграция;

-  При покана за участие в заседание на Съвета на неправителствени и международни организации, които имат отношение към политиките по миграция, граници, убежище и интеграция, без право да участват във вземането на решения;

- При изискване на информация и/или становища неправителствени организации и професионални организации или от отделни експерти, които имат отношение по въпросите, които се обсъждат.

С Правилника за дейността на Националния съвет можете да се запознаете тук.

III. В 44-то Народно събрание беше внесен за разглеждане:

  • Законопроект за защита на правата и интересите на възрастните хора

Със Законопроекта се предвижда приемането на стандарти в отношението към възрастните хора при предоставяне на услуги и подкрепа с цел зачитане правата, интересите и достойнството на възрастните хора (над 65 г.). Предвижда се приемане на Наредба от Министерски съвет по предложение на министъра на труда и социална политика относно критериите, стандартите, изискванията и процедурите за предоставяне на услуги на възрастните хора. Предлага се по инициатива на възрастните хора да се създават клубове на старейшините на общинско ниво и съвет на старейшините (от представители на клубовете). Представители на клубовете, съответно Съвета, е предвидено да участват при разработването на общински програми и планове, целящи защита правата и интересите на възрастните хора.

Контрола по спазване на стандартите и предвидено да се осъществява от инспектората към МТСП на национално и от кмета на местно ниво.

Можете да се запознаете с целия законопроект, както и да следите движението.

Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 17 септември 2019

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...