Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
19Из българското законодателство през изминалата седмица (2 – 13 септември 2019 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (2 – 13 септември 2019 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 2 – 13 септември 2019 г.: 

 

I. В Държавен вестник бр. 71 от 10 септември 2019 г. беше обнародвано:

  • Постановление № 214 от 2 септември 2019 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество

Създаването на Съвета за развитие на гражданското общество има за цел да подобри взаимодействието между държавата и гражданското общество, както и да осигури възможност за съвместно вземане на решения и изпълнение на политики, свързани с развитието на гражданското общество.

В него ще вземат участие 14 представители на юридически лица с нестопанска цел, които трябва да имат минимум пет години опит в осъществяването на общественополезни дейности в подкрепа на развитието на гражданското общество и гражданското участие.

Сред ангажиментите на Съвета са изготвяне на становища по проекти на нормативни актове и стратегии, отнасящи се до дейността на гражданските организации; координация на изпълнението на Стратегията за подкрепа на гражданския сектор; разработка на правила и процедури, чрез които ще се разпределят средства за финансова подкрепа на обществено-значими проекти на юридически лица с нестопанска цел.

В следващите два месеца предстои разработване на уеб-базираната платформа, чрез която ще се осъществи избора на членовете на Съвета.

Целия Правилник за организацията и дейността на Съвета


II. В Държавен вестник, бр. 72 от 13 септември 2019 г. беше обнародвано:

  • Постановление № 226 от 10 септември 2019 г. за създаване на Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция и приемане на Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция.

С Постановлението на мястото на досегашния Национален съвет по миграция и интеграция се създава Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция.

Участието на ЮЛНЦ, които работят по въпросите на миграцията, в дейността на Националния съвет е предвидено в следните случаи:

- Като част от експертни работни групи към постоянно действащите стратегически работни групи, които отговарят които отговарят за изпълнението на стратегическите приоритети в областите миграция, граници, убежище и интеграция;

-  При покана за участие в заседание на Съвета на неправителствени и международни организации, които имат отношение към политиките по миграция, граници, убежище и интеграция, без право да участват във вземането на решения;

- При изискване на информация и/или становища неправителствени организации и професионални организации или от отделни експерти, които имат отношение по въпросите, които се обсъждат.

С Правилника за дейността на Националния съвет можете да се запознаете тук.

III. В 44-то Народно събрание беше внесен за разглеждане:

  • Законопроект за защита на правата и интересите на възрастните хора

Със Законопроекта се предвижда приемането на стандарти в отношението към възрастните хора при предоставяне на услуги и подкрепа с цел зачитане правата, интересите и достойнството на възрастните хора (над 65 г.). Предвижда се приемане на Наредба от Министерски съвет по предложение на министъра на труда и социална политика относно критериите, стандартите, изискванията и процедурите за предоставяне на услуги на възрастните хора. Предлага се по инициатива на възрастните хора да се създават клубове на старейшините на общинско ниво и съвет на старейшините (от представители на клубовете). Представители на клубовете, съответно Съвета, е предвидено да участват при разработването на общински програми и планове, целящи защита правата и интересите на възрастните хора.

Контрола по спазване на стандартите и предвидено да се осъществява от инспектората към МТСП на национално и от кмета на местно ниво.

Можете да се запознаете с целия законопроект, както и да следите движението.

Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 17 септември 2019

 

 

Сходни публикации

17.01.2020
Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария

Тази седмица беше публикувано заключението на Генералния адвокат по делото на Европейската комисия ...

14.01.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г. Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

23.12.2019
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...