Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
15Из българското законодателство през изминалата седмица (14 – 18 октомври 2019 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (14 – 18 октомври 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 14 – 18 октомври 2019 г.: 

I. В Държавен вестник бр. 81 от 15 октомври 2019 г. беше обнародвана:

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора

С измененията и допълнянията на Закона за борба с трафика на хора се създава изцяло нов механизъм за осъществяване на дейностите и целите му - приюти за последваща реинтеграция.


Въведени са и редица промени, които отговарят на поетите от Р. България задължения с ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора. Сред тях са увеличаване на минималния срок за настаняване в приютите за временно настаняване на 30 дни, което отговаря на минимално заложения период за възстановяване и размисъл в Конвенцията както и осигуряване на безплатни правна помощ и преводачески  услуги на жертвите на трафик, което също е задължение на страните ратифицирали Конвенцията.

С Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора може да се запознаете тук, а с измененията и допълненията на Закона за борба с трафика на хора тук.

II. На Портала за обществени консултации (strategy.bg) бяха публикувани:

  • Наръчник за гражданско участие

Основна цел на Наръчника за гражданско участие е да ориентира и подпомогне гражданите и техните организации в диалога им с публичните власти. Предназначен е за национални и местни граждански организации, но може да бъде от полза и за публичните институции.

Наръчникът е структуриран в две части:

  • Част първа: Обща рамка за гражданско участие - разгледани са различни основания за ангажиране и участие на гражданския сектор, сред които постигане на прагматични цели, мобилизиране на широк кръг от гледни точки за информиране и подобряване на управленските решения, осигуряване на демократичното право и възможност на всички засегнати да огласят своите мнения и интереси. Изяснени са основните понятия, методите и практическите стъпки за постигане на ефективно гражданско участие.
  • Част втора: Възможности и форми за гражданско участие – представят се разнообразните възможности и форми за включване на гражданите в предоставяне на информация на органите на държавното управление, в консултативните процеси между институциите и гражданското общество и във вземането на управленски решения на три нива – европейско; национално; и местно.

С Наръчника може да се запознаете тук.

  • Проект на Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието

Администрацията на Министерския съвет организира обществена консултация на проект на Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието. Изработването на ръководството е част от последователния процес по утвърждаването на нормативноустановената система за извършване на предварителна оценка на въздействието от структурите на изпълнителната власт.

Ръководството е предназначено предимно за служителите в централната администрация, но е и приложимо и за експерти, извършващи оценка на въздействието на друго основание.

В проекта на Ръководството се разглежда подробно процедурата по оценка на въздействието, която е разделена на следните етапи:

· Планиране на оценката на въздействието

· Идентифициране на заинтересовани страни. провеждане на консултации и сондирания

· Същинско извършване на предварителна оценка на въздействието

· Съгласуване на оценката на въздействието с администрацията на министерския съвет

· Провеждане на официални обществени консултации

· Приключване на оценката.

Общественото обсъждане приключва на: 15.11.2019 г.

На Портала за обществени консултации можете да се запознаете с текста на Проекта за Ръководството и да дадете мнение.

III.  На страницата на Министерство на здравеопазването беше публикувана:

  • Частична оценка на въздействието - Постановление на Министерския съвет за струтурни промени в системата на здравеопазването

Оценката разглежда предприетата активна политика по деинституционализация в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, приета през 2010 г. Прави се заключението, че прогресивно намалява броят на децата, отглеждани в Домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) и отпада необходимостта от съществуването на институциите от този вид и по конкретно ДМСГД – Видин.

Разглеждат се позитивните ефекти от деинституционализация и се изтъква важността на елиминирането на възможността за институционализация на деца на възраст между 0 и 3 години.

Направена е и съпоставка между последствията от бездействие и тези от закриване на ДМСГД (в случая ДМСГД – Видин).

Оценката е приложена към Доклад от Министъра на здравеопазването. С него се прави предложение за приемане на Постановление за структурни промени в системата на здравеопазването.

Пълният текст на Доклада от Кирил Ананиев – Министър на здравеопазването.

Приложената към него Частична оценка вижте тук.
 

 


Автор: Захари Янков, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 23 октомври 2019

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...