Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
07Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 ноември 2019 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 ноември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.

 

ОБНАРОДВАНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

С измененията се урежда възможността във военните клубове да се провеждат мероприятия от военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица за осъществяване на общественополезна дейност.

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В спортната сфера:

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на младежта и спорта на Република Сърбия за сътрудничество в областта на младежта и спорта.

 

Двете страни ще насърчават обмена на опит в институционалното сътрудничество; областта на науката и технологиите, приложени към спорта; спортната медицина; борбата срещу негативните явления в спорта; организирането на спортни мероприятия; обучението на спортни специалисти; програми за подкрепа и насърчаване на спорта за хора с увреждания; областта на жените и спорта; спортната инфраструктура; спортния туризъм и младежкия обмен; обмена на опит в младежките политики, проекти и програми.


В културната сфера:

Програмата удовлетворява взаимните интереси на двете страни и съдържа необходимите текстове за развитие на двустранните отношения между Република България и Република Куба в областта на културата.

Програмата регламентира възможностите за сътрудничество в областта на музиката, танца, фолклора, филмовото изкуство, литературата, превода, библиотечното и музейно дело, изобразителното изкуство, организирането на художествени изложби и музикални фестивали. Уточняват се и възможностите за сътрудничество между двете страни по отношение на опазването на културното наследство.

Документът удовлетворява взаимните интереси на двете страни и съдържа всички необходими текстове за развитие на отношенията между Република България и Република Хърватия в областта на културата.

Предлаганият проект на Програма регламентира възможностите за сътрудничество в областта на театъра, литературата, превода и публикуването на творби на писатели от другата страна, библиотечното и музейно дело, изобразителното изкуство, организирането на художествени изложби и музикални фестивали, киното, музиката и танца, аудиовизията и защитата на авторските права. Уточняват се ангажиментите на двете страни по опазването на културното наследство и сътрудничеството за предотвратяване на незаконната търговия с културни ценности.

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Във финансовата сфера

Срок за коментари:   24.11.2019 г.

Обсъжданата наредба ще се отнася до работодателите, осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ във връзка със задължението им да подават законово изискуема информация относно осигурени лица (работници, служители самоосигуряващи) до Националната агенция за приходите. В проекта на Наредбата са включени образци на декларации и изискуемата информация, която следва да се попълни в тях.

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

В статията можете да прочете обобщение на най – важното относно неправителствения сектор заложено в проекта на Републиканския бюджета за 2020 г. – отделени средства и кои са бенефициентите. Обърнато е специално внимание на Програма „Бежанци“ на Министерски съвет както и на дейностите на Министерски съвет свързани с борбата с трафика на хора

За първи път в историята три правозащитни организации в сферата на уврежданията предизвикват съдебна процедура срещу Европейската комисия поради отказ да бъде спряно инфраструктурно финансиране от ЕС, което България ще използва за изграждане на институции за хора с увреждания. Дело № T-613/19, внесено в Съда на Европейския съюз в Люксембург оспорва Решение на Европейската комисия да не спре финансиране от ЕС за България.

Въпреки заявения ангажимент на България да провежда политика на деинституционализация, тази инвестиция ще подпомогне заместването на големи специализирани институции с малки такива, като по този начин се избягва решаването на всички сериозни проблеми, предизвикващи дискриминация, социално изключване и сегрегация на тези групи граждани.

 

КАЛЕНДАР

Няма важни срокове

 

АКЦЕНТИМониторингът на законодателство и обществени консултации и свързаните с него публикации се извършва с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП (www.activecitizensfund.bg), проект „За гражданите и техните организации“, изпълняван от фондация ПАЦЕП, фондация БЦНП и фондация 42. Цялата отговорност за съдържанието на материалите се носи от авторите им и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.


Източник: НПО Портал, 19 ноември 2019

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...