Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (18 – 22 ноември 2019 г.)

Правна
Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (18 – 22 ноември 2019 г.)
НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от Български център за нестопанско право.

ОБНАРОДВАНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
В социалната сфера

С тази наредба се регламентират условията и редът за създаването и поддържането на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията на Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО) за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на ученици и обучаеми, навършили 16-годишна възраст.ЮЛНЦ могат да бъдат работодатели по смисъла на наредбата.

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
В сфера миграция:

Съгласно правителствено постановление се одобряват допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. в размер на 10 000 000 лв. за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности по Фонд „Вътрешна сигурност” и Фонд „Убежище, миграция и интеграция” - Спешни мерки.По Фонд „Убежище, миграция и интеграция” има НПО бенефициенти, но на сайта на МВР не се публикувани актуални списъци на бенефициентите след 2017 г.

ЗАКОНОПРОЕКТИ
В социалната сфера

Законопроектът е внесен на 21.11.2019 г. от Ангел Исаев (ДПС) с мотива, че ЗСУ представлява заплаха за националния суверенитет и националната сигурност. Основни акценти от предложените промени са:
- Социални услуги да се замени със социална подкрепа
- Отмяна на чл. 1, ал. 2 т. 5 - насърчаване и развитие на публично-частното партньорство при предоставянето на социални услуги
- Отмяна на чл. 2, т. 5 - превенция на институционализацията
- Напълно премахване на Агенцията за качеството на социалните услуги 
- Премахване на ролята на ЮЛНЦ (чл. 23)

Законопроектът, внесен на 05.09.2019 г., урежда обществените отношения, свързани с правата и интересите на възрастните хора с цел осигуряване на подходящи, справедливи и достъпни услуги, чрез които да се даде възможност на възрастните хора да продължат да живеят смислено и ползотворно в общество, което ги признава за важен източник на знание, мъдрост и опит.

На 22.11.2019 г. бе разгледан от една от четирите комисии на, които е разпределен - Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. След гласуване Комисията реши да предложи на Народното събрание Законопроектът да не бъде приет на първо гласуване.

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ
Няма

КАЛЕНДАР
Няма

АКЦЕНТИ
Обявената за противоконституционна разпоредба въвеждаше критериите за журналистическа дейност във връзка с обработката на лични данни. Тази разпоредба предизвика спорове още при обсъждането и приемането на Закона заради опасенията, че чрез нея се създават предпоставки за цензура.Журналистическа дейност се тълкува разширително и може да обхваща много дейности на едно НПО. Пример за това е публикация на сайта на неправителствена организация относно проведена от нея събитие.


 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...