Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
19Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (18 – 22 ноември 2019 г.)

Правна
Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (18 – 22 ноември 2019 г.)
НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от Български център за нестопанско право.

ОБНАРОДВАНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
В социалната сфера

С тази наредба се регламентират условията и редът за създаването и поддържането на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията на Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО) за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на ученици и обучаеми, навършили 16-годишна възраст.ЮЛНЦ могат да бъдат работодатели по смисъла на наредбата.

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
В сфера миграция:

Съгласно правителствено постановление се одобряват допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. в размер на 10 000 000 лв. за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности по Фонд „Вътрешна сигурност” и Фонд „Убежище, миграция и интеграция” - Спешни мерки.По Фонд „Убежище, миграция и интеграция” има НПО бенефициенти, но на сайта на МВР не се публикувани актуални списъци на бенефициентите след 2017 г.

ЗАКОНОПРОЕКТИ
В социалната сфера

Законопроектът е внесен на 21.11.2019 г. от Ангел Исаев (ДПС) с мотива, че ЗСУ представлява заплаха за националния суверенитет и националната сигурност. Основни акценти от предложените промени са:
- Социални услуги да се замени със социална подкрепа
- Отмяна на чл. 1, ал. 2 т. 5 - насърчаване и развитие на публично-частното партньорство при предоставянето на социални услуги
- Отмяна на чл. 2, т. 5 - превенция на институционализацията
- Напълно премахване на Агенцията за качеството на социалните услуги 
- Премахване на ролята на ЮЛНЦ (чл. 23)

Законопроектът, внесен на 05.09.2019 г., урежда обществените отношения, свързани с правата и интересите на възрастните хора с цел осигуряване на подходящи, справедливи и достъпни услуги, чрез които да се даде възможност на възрастните хора да продължат да живеят смислено и ползотворно в общество, което ги признава за важен източник на знание, мъдрост и опит.

На 22.11.2019 г. бе разгледан от една от четирите комисии на, които е разпределен - Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. След гласуване Комисията реши да предложи на Народното събрание Законопроектът да не бъде приет на първо гласуване.

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ
Няма

КАЛЕНДАР
Няма

АКЦЕНТИ
Обявената за противоконституционна разпоредба въвеждаше критериите за журналистическа дейност във връзка с обработката на лични данни. Тази разпоредба предизвика спорове още при обсъждането и приемането на Закона заради опасенията, че чрез нея се създават предпоставки за цензура.Журналистическа дейност се тълкува разширително и може да обхваща много дейности на едно НПО. Пример за това е публикация на сайта на неправителствена организация относно проведена от нея събитие.


 

 

Сходни публикации

17.01.2020
Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария

Тази седмица беше публикувано заключението на Генералния адвокат по делото на Европейската комисия ...

14.01.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г. Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

23.12.2019
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...