Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10



Три граждански организации са поканени да излъчат представители в състава на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство за периода 2021-2027 г.

Правна
Приключи първият етап от избора на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на работната група за разработване на Споразумението за партньорство за програмен период 2021-2027 г.

В резултат от проверката беше установено, че две организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата и една организация на местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи за изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие", съответстват на критериите, посочени в ПМС № 142/2019 г.

Поради липсата на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферите на: 
  • равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности; 
  • социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи; 
  • екология, 
чиито заявления да съответстват на критериите, посочени в ПМС № 142/2019 г. и с оглед важната роля на тези хоризонтални политики за изпълнението на фондовете на Европейския съюз, ще бъде публикувана нова покана за набиране на заявления от юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в тези три сфери.

За повече информация - https://www.eufunds.bg/bg/node/3321

Този материал е част от серията "Правни новини за НПО"



Източник: eufunds.bg, 27 ноември 2019