Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (25 – 29 ноември 2019 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (25 – 29 ноември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.

 

ОБНАРОДВАНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

В сфера миграция:

С постановлението се одобряват допълнителни трансфери в размер 10 000 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности по Фонд „Вътрешна сигурност“ и Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ – Спешни мерки.

По Фонд „Убежище, миграция и интеграция” има НПО бенефициенти. На сайта на МВР вече са публикувани актуални списъци на бенефициентите за 2018 г. и за 2019 г. към 15.10.2019 г. На сайта може да видите и правилата за кандидатстване за финансиране от Фонда.

В сфера административен контрол:

Направени са редица промени на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), сред които е и въвеждането на изричното задължение на действителните собственици на юридическите лица и други правни образувания да предоставят изискуемата по закон информация. Детайлизирани са и действията, които задължените по ЗМИП лица следва да предприемат при обичайно големи и сложни сделки ( виж чл. 47);

 

 В сфера защита на личните данни:

Обнародвано е Решението на Конституционния съд за обявяване за противоконституционен чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) (критериите за журналистическото изключение при обработка на лични данни). Според Конституционния съд: „въведените чрез нея (б.а. чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД) неясни критерии за законосъобразност създава непредвидимост и правна несигурност и ограничава правото на свобода на изразяване и информация непропорционално на преследваната цел в контекста на журналистическото изразяване, Конституционният съд намира, че тази разпоредба следва да бъде обявена за противоконституционна на основание противоречие с чл. 4, ал. 1 от Конституцията.“

Решенията на Конституционния съд не са нормативни актове, но имат ефект върху правоприлагането. След обнародване на Решението съответната разпоредба не се отменя, но като противоконституционна не се прилага.


РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Няма

ЗАКОНОПРОЕКТИ

В социалната сфера

Законопроектът внесен на 05.09.2019 г. урежда обществените отношения, свързани с правата и интересите на възрастните хора с цел осигуряване на подходящи, справедливи и достъпни услуги, чрез които да се даде възможност на възрастните хора да продължат да живеят смислено и ползотворно в общество, което ги признава за важен източник на знание, мъдрост и опит.

На 28.11.2019 г. бе разгледан от една от четирите комисии на, които е разпределен - Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. След гласуване Комисията реши да предложи на Народното събрание Законопроекта да не бъде приет на първо гласуване. Това втората Комисия, която не подкрепя Законопроекта след Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление (с решение от 22.11.2019 г.).

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

В отговор на зачестили запитвания Комисията за защита на личните данни информира, че институциите в системата на предучилищното и училищното образование (училища, детски градини и др.), в качеството си на администратори на лични данни, са задължени да определят длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД). Напомняме, че има принципна възможност едно и също лице да е ДЛЗД на повече от една организации със сходна дейност (виж чл. 37 ОРЗД).

 

КАЛЕНДАР

Няма

 

АКЦЕНТИ

Две от общо четирите комисии, на които е разпределен Законопроекта, са гласували да предложат на Народното събрание Законопроекта да не бъде приет на първо гласуване.

Източник: НПО Портал, 03 декември 2019

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...