Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
15Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (2 – 6 декември 2019 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (2 – 6 декември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.

 

ОБНАРОДВАНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

В сфера данъци:

 С ПЗР на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане се приемат нови (или по – точно се възстановяват отменените на 01.01.2019 г.) ал. 2 и 3 на чл. 49 на Закона за местните данъци и такси. Ал. 2 на чл. 49  урежда задължението да се плаща данък и да се подава съответна декларация при придобиване на имущество чрез дарение, а ал. 3 на чл. 49 регламентира изключенията от това задължение.

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера миграция

С Постановлението се намаляват утвърдените разходи за 2019 г. по Бюджета на МС по: бюджетна програма „Убежище и бежанци“, с 900 000 лв. и със същата сума се увеличават разходите по бюджетна програма „Други дейности и услуги“ (тази програма обхваща борбата с трафик на хора и други дейности).

В социалната сфера

 

Министерският съвет прие Постановление от 01.01.2020 г. да бъде закрит Дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) - Видин и на негово място да бъде открит Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.

Функционалната необходимост от съществуването на ДМСГД - Видин отпада поради факта, че провежданата активната политика за деинституционализация доведе до прогресивно намаляване на броя на децата, отглеждани в дома.

ЗАКОНОПРОЕКТИ

В социалната сфера

Законопроектът внесен на 05.09.2019 г. урежда обществените отношения, свързани с правата и интересите на възрастните хора с цел осигуряване на подходящи, справедливи и достъпни услуги, чрез които да се даде възможност на възрастните хора да продължат да живеят смислено и ползотворно в общество, което ги признава за важен източник на знание, мъдрост и опит.

На 13.11.2019 г. водещата Комисия по труда, социалната и демографската политика реши да предложи на Народното събрание Законопроектът да не бъде приет на първо гласуване. Така три от четирите парламентарни комисии, на които е разпределен Законопроектът, не го подкрепят.

Публикувани са внесените на 25.11.2019 г.  в Комисия по труда, социалната и демографската политика становища по  Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги. Можете да ги прочетете тук.

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Няма

КАЛЕНДАР

Няма

 

АКЦЕНТИ

В Закона за местните данъци и такси са направени промени, които уреждат данъчните задължения във връзка с получаване на дарения. Промените са в чл. 49 от ЗМДТ.Източник: НПО Портал, 10 декември 2019

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...