Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
07Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (09 – 13 декември 2019 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (09 – 13 декември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право. 

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера свобода на словото:

С Решение Народното събрание възложи на Министерския съвет в срок до 31 март 2020 г. да предложи на Народното събрание план за развитието на медийната среда в България, който да съдържа и модел за финансиране на обществените медии, гарантиращ финансовата и редакционната им независимост.

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера превенция на насилието

Министерският съвет одобри позицията на Република България по дело пред Съда на Европейския съюз, което е образувано по искане на Европейския парламент за становище относно присъединяването на ЕС Истанбулската конвенция.

 

В рамките на делото ЕП отправя два въпроса към Съда на ЕС, по които могат да участват и държавите членки, за да изразят своята позиция по исканите въпроси.

Българското правителство дава положителен отговор на въпроса дали за сключването от името на ЕС на Истанбулската конвенция е необходимо Съветът на ЕС да приеме две процедурни решения, по подобие на възприетия при подписването й подход.

Вторият въпрос се отнася по същество до това дали е съвместимо с учредителните договори на ЕС Съюзът да сключи Истанбулската конвенция без наличие на общо съгласие на всички държави членки, в резултат на което те всички ще бъдат обвързани от тази конвенция.

По този въпрос правителството отговаря, че за сключването от името на ЕС на Истанбулската конвенция е необходимо общото съгласие на всички държави членки.

ЗАКОНОПРОЕКТИ

В сфера миграция

  • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците

Започнало е обществено обсъждане на промени в Закона за убежището и бежанците. Акценти от предложените промени:

- Премахване на възможността за спиране на производството за предоставяна на международна закрила. Предпоставките за спиране стават предпоставки за прекратяване.

Промени свързани с конкретизиране на изискванията към представителите на непридружени малолетни и непълнолетни лица. В тази връзка се дават и правомощия на ДАЗД (чл. 25 ЗУБ)

Краен срок за подаване на становища: 17.1.2020 г.

 

В социалната сфера

С проекта на наредба се предлага приемането на държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Социален асистент“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Могат да се подават становища по проекта до 10.01.2020 г.

Със Законопроекта се предлага отлагане на влизането в сила на Закона за социалните услуги с една година, т.е. да влезе в сила на 31.12.2019 г. Този Законопроект и останалите три внесени законопроекта за отмяна, отлагане и изменение на Закона за социалните услуги ще се гледат на заседанието на Комисия по труда, социалната и демографската политика на 18.12.2019 г.

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Статията обръща внимание на „журналистическото изключение“ за обработка на лични данни и как то се ползва от неправителствения сектор.

 

КАЛЕНДАР

Няма

 

АКЦЕНТИ

Научете повече за обявената за противоконституционна разпоредба от Закона за защита на личните данни и как това ще се отрази на едно НПО от статията Какво ни каза Конституционният съд с отмяната на текст от ЗЗЛД
Източник: НПО Портал, 18 декември 2019

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...