Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.  

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В социалната сфера:

 Намаляват се утвърдените разходи по „Политика в областта на социалното включване“ и по бюджетна програма „Подпомагане на семейства с деца.“ Увеличават се утвърдените разходи за персонал по бюджетна програма „Социално включване на други рискови групи от населението,“ разходи по „Политика в областта на хората с увреждания“ и по бюджетна програма „Интеграция на хората с увреждания.“

В сфера екология:

Намаляват се утвърдените разходи по „Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда,“ по бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България,“ по бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“;

 Увеличават се утвърдените разходи по бюджетна програма „Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол“ и утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“.

В сфера бюджет

Обнародван е Законът за държавния бюджет на Република България за 2020 г. В статията  Из проекта на държавен бюджет: интересно за ЮЛНЦ“ можете да прочетете подробна информация за отделените средства от Републиканския бюджет за финансиране на неправителствени организации. В окончателно приетият бюджет, освен описаното в статията финансиране на неправителствени организации, са предвидени и 100 000 лева към бюджета на Министерството на образованието и науката предназначени за Македонския научен институт.


РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


В социалната сфера

Приоритетите на документа са свързани с насърчаване на заетостта, активното участие в обществото, създаването на възможности за самостоятелен живот и на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора на национално и регионално ниво.

ЗАКОНОПРОЕКТИ

В сфера миграция

  • Обществена консултация относно усъвършенстване на регулирането на обществените отношения и институционалната рамка в областта на миграцията

Предвид изключително обемната и разпокъсана в множество нормативни актове уредба на миграцията, българското правителство обмисля преразглеждане и оптимизиране на съществуващата правна уредба на регулирането на обществените отношения и институционалната рамка в областта на миграцията, целящи повишаване на нейната ефективност и подобряване на взаимодействието между отделните институции, които имат правомощия в тази област. Крайна дата за приемане на становища по общественото обсъждане е 19.01.2020 г.

 

В социалната сфера

На заседание на Парламента на 20.12.2019 г. бе приет Законопроект за отлагане влизане на Закона за социалните услуги в сила с 6 месеца.

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

 

Цел на изследването е да се проучи общата информираност на респондентите за отворените данни, както и да се определят тези набори от данни към които има най-голям интерес за публикуване. В резултат на изследването бяха определени 150 набори от данни, които следва да се публикуват приоритетно поради заявения към тях интерес.

 

КАЛЕНДАР

Няма

 

АКЦЕНТИ

На заседание на Парламента на 20.12.2019 г. бе приет Законопроект за отлагане влизане на Закона за социалните услуги в сила с 6 месеца. 


Източник: НПО Портал, 23 декември 2019

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...