Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария

Правна
Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария

Тази седмица беше публикувано заключението на Генералния адвокат по делото на Европейската комисия срещу Унгария по повод приетия от страната през 2017 г. закон, задължаващ гражданските организации, които получават финансиране от чужбина, да се вписват в нарочен регистър и да се обозначат като „организация, получаваща чуждестранна подкрепа“, като при неизпълнение биват санкционирани и е възможно да бъдат принудително прекратени.


Според становището законът е в противоречие с европейското право и принципи, както и с основни свободи, закрепени в Хартата на основните права на Европейския съюз. Генералният адвокат аргументира твърдението, че противоречието на правото на ЕС (в частност на Договора за функциониране на ЕС по отношение на нарушаване свободното движение на капитали) е на практика последица от нарушаването на основни свободи – най-вече, на правото на сдружаване.


„Проблемът е не в самото ограничение на движението на капитали като такова, а […] в това, че чрез него се нарушават определени основни права.“ (пар. 116)


Според Генералния адвокат условията, наложени чрез закона върху организациите, получаващи дарения от чужбина, „[…] биха могли да ограничат свободното движение на капитали, доколкото:

  • могат да засегнат неблагоприятно финансирането на установените в Унгария сдружения и фондации, които получават средства отвън. По този начин те ще се отразят неблагоприятно и на упражняването на свободата на сдружаване, гарантирана с член 12 от Хартата,
  • могат да засегнат, също неблагоприятно, правото на зачитане на личния живот и правото на защита на личните данни (членове 7 и 8 от Хартата) на лицата, които от чужбина внасят средства в посочените граждански организации." (пар. 115)

И продължава: „По-специално, независимо от икономическото си значение, даренията, произхождащи от чужбина, представляват за пребиваващите/установените извън страната дарители най-непосредственият, ако не и единственият начин да участват в дейностите на организациите, които подкрепят със своето финансиране. Затрудняването на икономическия принос на тези лица означава фактически да им се попречи да упражняват чисто и просто свободата си на сдружаване: чрез финансовата подкрепа за организацията тези лица се обединяват с други с цел общо преследване на определени цели, което в крайна сметка е предметът на свободата на сдружаване.“ (пар. 122)


„Заклеймяващ ефект“ и неблагоприятно влияние върху дейността на гражданските организации са сред изводите в заключението: „Макар да не пречи на създаването на такива субекти, нито да ограничава възможността им за самоорганизация, посоченият закон влияе неблагоприятно на възможностите им за финансиране, което предполага засягане на тяхната жизнеспособност и оцеляване със следващите от това пречки за постигането на социалните им цели.“ (пар.120).  


Сред основните аргументи на унгарското правителство е че чрез предоставените дарения се позволява чуждестранно влияние върху политическия и социалния живот в страната. Един от коментарите на Генералния адвокат подчертава, „че както унгарското правителство признава в съдебното заседание, гражданите на Съюза имат засилен интерес от участието в икономическия, социалния и културния живот на всички държави членки и съответно от реализирането на идеала за „все по-тесен съюз“. […] Свободата на сдружаване и следователно на участие в публичното обсъждане на въпросите в съответното общество често се свежда до възможността за принос към финансирането на предпочитани от съответното лице организации в която и да е от тези държави. Това е още една причина, поради която този начин на колективно участие в обществените дела не следва да се ограничава, нито да се дискредитира."(пар. 124).


Предстои Съдът на ЕС да излезе с окончателно решение по делото.
Този материал е част от серията "Правни новини за НПО".


Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП (www.activecitizensfund.bg), по проект „За гражданите и техните организации“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ПАЦЕП и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „За гражданите и техните организации“ се изпълнява от фондация ПАЦЕП, фондация БЦНП и фондация 42 с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „За гражданите и техните организации“ е подобряване на информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.


Източник снимка: Съд на Европейския съюз

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...