Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
07Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 13 – 17 януари 2020 г.

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  13 – 17 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.  

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Няма

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В социалната сфера:

Министерският съвет прие Постановление за създаване на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Бургас, с което ще се създадат условия за предоставяне на комплексни здравни услуги за децата с увреждания и техните семейства. Основната цел е да се подобри здравният статус на децата като се гарантира достъпа им до всички необходими медицински грижи и социални услуги. Такъв тип иновативно лечебно заведение ще осигури подкрепа на семействата за превенция на изоставянето на деца с увреждания.

Правителството одобри анализ на причините за нарастването на изплатените от осигурителите и държавното обществено осигуряване парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване.

Съгласно решението на Министерския съвет в едномесечен срок в Националния съвет за тристранно сътрудничество ще бъдат обсъдени мерки за ограничаване на злоупотребите при получаване на парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване.

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

В социалната сфера:

Със Законопроекта се предлага НАП да предостави достъп до регистрите си чрез RegiX на МТСП, за да се намали административната тежест при вписване в Регистъра социалните предприятия.

 

В сфера мерки срещу изпиране на пари:

Предложеното Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) има за цел постигане на завършена и хармонизирана нормативна уредба, отнасяща се до обществените отношения, свързани с  определяне на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Предложението не предвижда промени Раздел VІІI „Особени правила по отношение на юридическите лица с нестопанска цел.“ Сред предложените промени са:

-  Раздел І „Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари: чл. 61, 62, 63 се отменят

-  Чл. 67 – отпадане задължението да се изпраща планът за обучение на служителите до ДАНС.

Актуалният текст на Правилника може да видите в страницата на ДАНС, предложения по Проекта за изменения на Постановлението можете да правите до 17.02.2020 чрез портала Strategy.bg


В сфера младежи и образование

С приемане на Постановлението се цели постигне обезпечаване на дейностите, свързани с насърчаване на децата и младите хора към системни занимания със спорт. Ще се осигури участието на децата, учениците и студентите в спортни прояви – училищни и студентски турнири, състезания, спортни празници и мероприятия.

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Тази седмица беше публикувано заключението на Генералния адвокат по делото на Европейската комисия срещу Унгария по повод приетия от страната през 2017 г. закон, задължаващ гражданските организации, които получават финансиране от чужбина, да се вписват в нарочен регистър и да се обозначат като „организация, получаваща чуждестранна подкрепа“, като при неизпълнение биват санкционирани и е възможно да бъдат принудително прекратени.

 

КАЛЕНДАР

  • 31 март 2020 г. - Всички вписани доставчици на социални услуги в регистъра на Агенцията за социално подпомагане до 31 декември 2019 г. са задължени да представят в срок до 31 март 2020 г. отчет за дейностите по предоставяне на социалните услуги по регистрация, за предходната 2019 г. Повече информация на сайта на АСП

АКЦЕНТИ


Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария -от статията ще получите повече информация за заключението на Генералния адвокат на СЕС във връзка със законовите мерки предприети от Унгария по отношение на финансирането на граждански организации.


Източник: НПО Портал, 21 януари 2020

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...