Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 20 – 24 януари 2020 г.

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  20 – 24 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   


ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В социалната сфера:

От 1 февруари 2020 г. се създава Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Бургас със 75 щатни бройки персонал. Центърът ще осигурява подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация както и обучение на родителите на деца с увреждания и хронични заболявания за поемане на грижата в семейна среда.


РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В социалната сфера:

Правителството одобри Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 - 2030 г.) в секторните политики за периода 2017 - 2018 г. Документът представя основните демографски тенденции, предизвикателства и предприети действия от страна на отговорните институции за насърчаване на активния живот на възрастните хора и в отговор на застаряването на населението. В него се отчитат резултатите от заложените мерки за осигуряване на възрастните хора на по-добър достъп до пазара на труда, здравни услуги и учене през целия живот, както и за ограничаване на бедността.

 

Сдружението осъществява дейност в обществена полза като доброволна, независима и недържавна организация в областта на социалното включване посредством активно партньорство с всички заинтересовани страни, имащи отношение към живота на хората с увреждания на европейско, национално и местно ниво.

В културната сфера:

С предлаганите промени се определя 10-дневен срок за отстраняване на нередовности на заявленията за вписване в регистъра на културните организации.

Отпада още една административна тежест за културните организации, като се предвижда възможността да могат да подават заявленията си по електронен път, като към тях ще се прилага акт за създаване на културната организация само в случаите, когато той не е обнародван или вписан в публичен регистър. С текстовете на Закона за закрила и развитие на културата се определят също реквизитите на заявлението за вписване и за доброволно заличаване от регистъра и обстоятелствата, подлежащи на вписване. Въведен е срок за административния орган, в който следва да издаде удостоверение да вписване в регистъра или мотивирано да го откаже. Изрично се предвижда, че действието на регистрацията е безсрочно, като за вписване или заличаване на културна организация не се събират държавни такси.


ЗАКОНОПРОЕКТИ

няма

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

няма

 

КАЛЕНДАР

  • 31 март 2020 г. - Всички вписани доставчици на социални услуги в регистъра на Агенцията за социално подпомагане до 31 декември 2019 г. са задължени да представят в срок до 31 март 2020 г. отчет за дейностите по предоставяне на социалните услуги по регистрация, за предходната 2019 г. Повече информация на сайта на АСП

АКЦЕНТИ

Министерският съвет одобри Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата

Със Законопроекта се предвиждат административни облекчения за културните организации

 

 

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...