Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО – 27 – 31 януари 2020 г.

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  – 27 – 31 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В социалната сфера:

Признава се Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ (НАСО) със седалище и адрес на управление – гр. Варна, ул. Княз Борис І № 115, регистрирано по ф.д. № 82/2009 г. по описа на Варненския окръжен съд, том/стр. 55/118, ЕФН 0309000825, БУЛСТАТ 175712639, за национално представителна организация за срок 4 години считано от 2 март 2020 г.

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В законодателната сфера:

Министерският съвет прие законодателната и оперативната си програма за периода 1 януари - 30 юни 2020 г.

Програмите осигуряват планиране на актовете, които Министерският съвет ще разгледа и приеме през периода, както и планиране на процеса по извършването на оценка на въздействието.

Съгласно разпоредбите на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, двете програми ще бъдат публикувани заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието на Портала за обществени консултации www.strategy.bg.

Сдружението осъществява дейност в обществена полза като доброволна, независима и недържавна организация в областта на социалното включване посредством активно партньорство с всички заинтересовани страни, имащи отношение към живота на хората с увреждания на европейско, национално и местно ниво.

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

В сфера наказателно право:

Със Законопроекта се предлага изменение и допълнение на чл. 63 от Наказателния кодекс. С изменението ще се въведат по-тежки наказания за непълнолетни лица навършили 16 г. и ще се даде възможност на съда при определени престъпления да налага тези лица присъда като на възрастни, ако прецени, че в конкретния случай не е изпълнима основната задача на наказанието - да се поправи и превъзпита осъденият към спазване законите и добрите нрави.

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

От публикацията ще научите дали и какви документи трябва да представи едно юридическо лице с нестопанска цел и в какви срокове пред трите основни институции: Национален статистически институт (НСИ)Национална агенция за приходите (НАП) и Агенция по вписванията (АВ) във връзка с годишното си отчитане за изминалата 2019 година.

В доклада ще откриете обобщена информация за съдебната практика на ЕСПЧ през изминалата година както и друга полезна информация. Статистически относно дейността на Съда свързана с България и останалите държави членки на Съвета на Европа може да прочетете в Статистическия анализ на ЕСПЧ за 2019 г. - https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2019_ENG.pdf

 

КАЛЕНДАР

  • 31 март 2020 г. - Всички вписани доставчици на социални услуги в регистъра на Агенцията за социално подпомагане до 31 декември 2019 г. са задължени да представят в срок до 31 март 2020 г. отчет за дейностите по предоставяне на социалните услуги по регистрация, за предходната 2019 г. Повече информация на сайта на АСП

АКЦЕНТИ

Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2019 – задължения, документи и срокове наближават крайните срокове за подаване на отчетни документи за дейността на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) през 2019. Какво и до кога трябва да подаде едно ЮЛНЦ, за да е изрядно прочетете в публикацията. 

 

Източник: НПО Портал, 04 февруари 2020

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...