Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 2 – 7 февруари 2020 г.

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  2 – 7 февруари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера съдебна система и право на сдружаване:

С промяна в чл. 195а отпадна задължението на съдиите, прокурорите и следователите да декларират членството си в професионални организации по чл. 217 като промяната не засяга друг вид организации. В хода на дебатите по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт бяха направени две предложения за промени на чл. 217. Първото беше за пълна забрана на съдиите, прокурорите и следователите  да образуват и да членуват в професионални и неправителствени организации, а второто целеше да въведе изчерпателно изброяване на допустимите източници на финансиране на организациите по чл. 217. И двете предложения не бяха приети и чл. 217 остава непроменен.

В сфера екология:

С Решение на Народното събрание се задължава Министерски съвет да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането и/или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на „Български Енергиен Холдинг“ – ЕАД. На Министерски съвет също така се възлага да предприеме действия за присъединяване на Република България към платформата „Въглищни региони в преход“ без поемане на ангажименти за закриване на въглищни централи.

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера права на човека:

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 18 254 лв. обезщетения в изпълнение на три решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Решенията по делата срещу България са постановени в периода 10.10.2019 г. - 12.12.2019 г.

По делото „О. Д. срещу България“ България е осъдена за нарушение на чл. 2 и 3 на ЕКПЧ във връзка с предприети действия по експулсация на сирийски гражданин. По делото „ДУМАГАС СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ е установено нарушение на правото на собственост във връзка със иззети камиони като веществени доказателства. По делото „Илиева срещу България“ държавата е осъдена за нарушение на чл. 8 на ЕКПЧ - - право на зачитане на личния и семеен живот, във връзка с претърсване на жилище без да е бил налице изискуемият предварителен и последващ съдебен контрол за извършването му.

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

няма

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

От публикацията ще научите дали и какви документи трябва да представи едно юридическо лице с нестопанска цел и в какви срокове пред трите основни институции: Национален статистически институт (НСИ)Национална агенция за приходите (НАП) и Агенция по вписванията (АВ) във връзка с годишното си отчитане за изминалата 2019 година.

 

КАЛЕНДАР

  • До 31 март 2020 г. - Всички вписани доставчици на социални услуги в регистъра на Агенцията за социално подпомагане до 31 декември 2019 г. са задължени да представят в срок до 31 март 2020 г. отчет за дейностите по предоставяне на социалните услуги по регистрация, за предходната 2019 г. Повече информация на сайта на АСП
  • До 31 март 2020 г. - Всички предприятия с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да подадат Годишен отчет за дейността си през 2019 г. в НСИ
  • До 31 март 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални и/или облагаеми представителни разходи през 2019 г., са длъжни да подадат пред Националната агенция за приходите (НАП)  ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2019 г.
  • До 30 юни 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията
АКЦЕНТИ


Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2019 – задължения, документи и срокове наближават крайните срокове за подаване на отчетни документи за дейността на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) през 2019. Какво и до кога трябва да подаде едно ЮЛНЦ, за да е изрядно прочетете в публикацията.  

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...