Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
07Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (10 – 14 февруари 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (10 – 14 февруари 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК


В сфера спорт
:

С Наредбата се определят подлежащите на вписване обстоятелства в регистрите по чл. 9, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), воденето и съхраняването на регистрите, процедурите, които осигуряват функционирането им като единна информационна система, както и достъпът на други административни органи до данните в тях. Регистрите по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС са електронни бази данни, които се водят чрез единна информационна система, структурирана в следните дялове: 1. „Спортни организации“ – регистър по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС; 2. „Други организации в областта на спорта“ – регистър по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС; 3. „Спортни обекти“ – регистър по чл. 9, ал. 1, т. 3 от ЗФВС; 4. „Треньорски кадри“ – регистър по чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗФВС.

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


В
сфера гражданско участие:

 С изменението на постановлението ще може да се конституира Гражданският съвет след провеждане на публична процедура за определяне по един представител на неправителствени организации с опит в областта на превенцията и противодействие на корупцията, на съдебната реформа и на работодателите, признати на национално равнище. Професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите също ще могат да посочат свои представители в Гражданския съвет. Гражданският съвет ще осъществява гражданско наблюдение за постигнатия напредък и изпълнението на мерки и дейности от Съвета за координация и сътрудничество, който изпълнява Националният механизъм за мониторинг.

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

няма

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Националният център за парламентарни изследвания е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Народното събрание. Той извършва изследвания и проучвания по заявка на Народното събрание, парламентарна група или комисия. На посочения линк ще намерите: Изследване на законодателната дейност на 44-то Народно събрание; Изследване на законодателната дейност на 43-тото Народно събрание и Последваща оценка на въздействието на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (2019 г.)

Агенция по вписванията (АВ) изисква да се представя удостоверение по чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), респективно Националния осигурителен институт (НОИ) издава  при заличаване на търговци, ЮЛНЦ и техните клонове от съответните регистри;

 

КАЛЕНДАР

  • До 31 март 2020 г. - Всички вписани доставчици на социални услуги в регистъра на Агенцията за социално подпомагане до 31 декември 2019 г. са задължени да представят в срок до 31 март 2020 г. отчет за дейностите по предоставяне на социалните услуги по регистрация, за предходната 2019 г. Повече информация на сайта на АСП
  • До 31 март 2020 г. - Всички предприятия с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да подадат Годишен отчет за дейността си през 2019 г. в НСИ
  • До 31 март 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални и/или облагаеми представителни разходи през 2019 г., са длъжни да подадат пред Националната агенция за приходите (НАП)  Годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2019 г.
  • До 30 юни 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.


АКЦЕНТИ

Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2019 – задължения, документи и сроковенаближават крайните срокове за подаване на отчетни документи за дейността на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) през 2019. Какво и до кога трябва да подаде едно ЮЛНЦ, за да е изрядно прочетете в публикацията. 

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...