Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
07Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (17 – 21 февруари 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (17 – 21 февруари 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера гражданско участие:

С изменението на Постановление № 240 отпадна отлагателното условие за влизането му в сила. Това означава, че след три дни след обнародването на промяната, Постановлението ще влезе в сила и в едномесечен срок Министерството на правосъдието ще обяви процедура за попълване на състава на Гражданския съвет. Гражданският съвет ще е съставен от представители на неправителствени организации и ще участва като наблюдател в дейността на Съвета за координация и сътрудничество за осъществяване на Националния механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона. Съветът за координация започва дейността си при влизането в сила на отмяната на Решението на Европейската комисия от 13 декември 2006 г. за създаване на механизъм за сътрудничество и проверка за напредъка на България в постигането на специфични цели в областите на съдебна реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност (обн., ОВ, L 354/58 от 14 декември 2006 г.)

В сфера алтернативно решаване на спорове:

Прецизира се дейността по одобряване на организации за обучение на медиатори, водене на Единния регистър на медиаторите и вписване на медиатор в Единния регистър на медиаторите. Въвежда се изискване към организациите, кандидатстващи за одобрение за обучение на медиатори, да разполагат със специалисти с квалификация и опит в областта на медиацията, съответно да представят не само учебен план и програма за обучение, но и правила за провеждане на изпита. Регламентира се поддържането от Министерството на правосъдието на публичен списък на одобрените организации за обучение на медиатори, както и вписването и заличаването на организации от него.


РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Няма

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

В социалната сфера:

На 13.02.2020 г. Законопроектът е приет на второ четене и предстои неговото обнародване. Със Законопроекта се регламентира НАП да предостави достъп до регистрите си чрез RegiX на МТСП, за да се намали административната тежест при вписване в регистъра социалните предприятия.

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

На основание чл. 4, ал. 5, т. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел във връзка с чл.6 и чл. 7, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество, Секретариатът на Съвета отправя покана до всички заинтересовани юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, да се включат в процедурата за избор на първия Съвет за развитието на гражданското общество в България. Информация за правомощията и състава на Съвета е приложена към настоящата покана.

Участието в процедурата за избор ще се осъществи чрез уеб-базирана електронна платформа, достъпна на https://voting.government.bg/

Платформата се отваря за регистрация на 20 февруари 2020 г. от 8.00 часа. Платформата ще е отворена за регистрация в продължение на 15 работни дни, считано от публикуването на настоящата покана, и ще бъде затворена за регистрация на 12 март 2020 г. в 18 часа.

 

КАЛЕНДАР

  • До 31 март 2020 г. - Всички вписани доставчици на социални услуги в регистъра на Агенцията за социално подпомагане до 31 декември 2019 г. са задължени да представят в срок до 31 март 2020 г. отчет за дейностите по предоставяне на социалните услуги по регистрация, за предходната 2019 г. Повече информация на сайта на АСП
  • До 31 март 2020 г. - Всички предприятия с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да подадат Годишен отчет за дейността си през 2019 г. в НСИ
  • До 31 март 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални и/или облагаеми представителни разходи през 2019 г., са длъжни да подадат пред Националната агенция за приходите (НАП)  ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2019 г.
  • До 30 юни 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията/
АКЦЕНТИ 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...