Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
07Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (24 февруари – 6 март 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (24 февруари – 6 март  2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В социалната сфера:

С цел намаляване на административната тежест се създава нов чл. 10а, който гласи - за изпълнение на възложените на министъра на труда и социалната политика правомощия по този закон чрез средата за междурегистров обмен се предоставя достъп до регистрите, администрирани от Националната агенция за приходите. Промяната следва да доведе до намаляване броя на изискуемите документи за вписване в Регистъра на социалните предприятия.

В сфера спорт:

С измененията се добавя ал. 5 на чл. 47, която урежда финансирането на туристически сдружения. Създава се и нов чл. 143б, съгласно който туристическа дейност като ски училище може да се извършва от юридически лица с нестопанска цел.

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера екология:

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие. Основната цел на законопроекта е да бъде нормативно регламентирано въвеждането на новия подход за управление на мрежата Натура 2000 в България, чрез който да се осигури цялостния процес по разработване и прилагане на мерки за подобряване/поддържане на природозащитното състояние на видовете и природните местообитания, предмет на опазване в защитените зони. Осигурява се и ефективното и ефикасно управление на мрежата Натура 2000, в съответствие е изискванията на двете природозащитни директиви на Европейския съюз. Със законопроекта се прецизират и други разпоредби и се намалява административната тежест.

 

В социалната сфера:

Планът предвижда създаването на мрежа от ресурсни центрове/инкубатори на местно и регионално ниво за подкрепа на социалната и солидарна икономика, включително за предоставяне целенасочена институционална подкрепа чрез програми за начални и продължаващи обучения, бизнесинкубатори за социални предприятия, платформи за споделяне на опит и подкрепа за развитие на социални предприятия.

Предвиждат се и действия, които ще насочат вниманието на потребителите към продуктите на социалните предприятия на пазара. Предвидени са и мерки за създаване на благоприятни условия за образование, обучение и изследвания в подкрепа на социалната и солидарна икономика.

Планът включва и проучвания за състоянието на сектора на социалната икономика и влиянието му върху заетостта на лицата от уязвимите групите, съобразно Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. Проучванията ще обхванат потреблението и инвестициите в социалното предприемачество, както и обема на социалните инвестиции в национален мащаб.

 

В сфера мерки срещу изпиране на пари

 

Приемането на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари е от значителна важност за хармонизиране на отделните разпоредби на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането. Подробности за съдържанието на Постановлението очаквайте след публикуването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание

 

На 4 март 2020 г. Народното събрание прие Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание.


Според Процедурата  „предложения за омбудсман могат да правят народни представители, парламентарни групи и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. Предложенията се внасят чрез народни представители или парламентарни групи в писмена форма до Комисията по вероизповеданията и правата на човека чрез председателя на Народното събрание в 7-дневен срок от приемането на тези правила.“

Съгласно чл. 10 от Закона за омбудсмана „предложение за избор на омбудсман могат да правят народните представители, парламентарните групи и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза.“ Въпреки ясната законова разпоредба, която не прави разлика между субектите легитимирани да правят предложения за кандидатури, приетата Процедура предвижда предложения за кандидатури на омбудсман от ЮЛНЦ в обществена полза да се приемат само косвено чрез народни представители или парламентарни групи.

  

ЗАКОНОПРОЕКТИ

В сфера юридически лица с нестопанска цел

 

 

С промените в закона се предвиждат значителни облекчения при подаване на Годишен финансов отчет (ГФО) и Годишен доклад за дейността (ГДО) към Регистъра на ЮЛНЦ. Предвидено е повечето промени включително отпадането на държавната такса за обявяване на ГФО и ГДД да влязат в сила от 2022 г. След обнародване на Закона обаче веднага ще влезе в сила отпадането на задължението, че ГФО и ГДД са приети от съответния компетентен орган на ЮЛНЦ. Ако Законът за изменение и допълнение влезе в сила, при обявяване на ГФО и ГДО обстоятелството, че те се приети от компетентния орган ще става само с Декларация от заявителя, което значително ще облекчи административната тежест.

 
ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Професионални, неправителствени и работодателски организации могат да подават заявление за участие в Граждански съвет към Съвета за координация и сътрудничество в 14-дневен срок, след публикуване на обявлението на сайта на Министерство на правосъдието.


Гражданският съвет включва до 8 членове. Петима от членовете са представители от професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, един представител на организация с опит в областта на превенцията и противодействието на корупцията, един представител на организация с опит в съдебната реформа и един представител на организациите на работодателите, признати на национално равнище. При подадени повече заявления за участие, ще се проведе жребий.

За да сме отличници при ръководенето на нашето сдружение, е много важно да събираме и да съхраняваме пълния комплект документи от всяко Общо събрание.

Вижте в статията кои са тези, които винаги трябва да помним, подготвяме и прилагаме към заявленията за вписване на промени в Регистъра на ЮЛНЦ, когато от решенията на ОС настъпят изменения в обстоятелствата на сдружението

 

КАЛЕНДАР

  • До 31 март 2020 г. - Всички вписани доставчици на социални услуги в регистъра на Агенцията за социално подпомагане до 31 декември 2019 г. са задължени да представят в срок до 31 март 2020 г. отчет за дейностите по предоставяне на социалните услуги по регистрация, за предходната 2019 г. Повече информация на сайта на АСП
  • До 31 март 2020 г. - Всички предприятия с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да подадат Годишен отчет за дейността си през 2019 г. в НСИ
  • До 31 март 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални и/или облагаеми представителни разходи през 2019 г., са длъжни да подадат пред Националната агенция за приходите (НАП)  ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2019 г.
  • До 30 юни 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията

АКЦЕНТИ


Свикване и провеждане на Общо събрание на сдружение – какво трябва да знаем?


За да сме отличници при ръководенето на нашето сдружение, е много важно да събираме и да съхраняваме пълния комплект документи от всяко Общо събрание.

Вижте в статията кои са тези, които винаги трябва да помним, подготвяме и прилагаме към заявленията за вписване на промени в Регистъра на ЮЛНЦ, когато от решенията на ОС настъпят изменения в обстоятелствата на сдружението.  

 


Източник: НПО Портал, 10 март 2020

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...