Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (09 – 13 март 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  (09 – 13 март 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В мерки срещу изпиране на пари:

Юридически лица с нестопанска цел вече не са в обхвата на Раздел II на Наредбата, който след промените се нарича - “Изисквания към дейността на клоновете и дъщерните дружества на лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП”. Чл. 61-63 са отменени, а в Раздел VIII – „Особени правила по отношение на юридическите лица с нестопанска цел,“ няма промени.

При подаване на Заявление Г2 за обявяване на годишни финансови отчети в Агенция по вписванията вече няма да се изискват документи, които да доказват, че е била спазена процедурата за свикване и провеждане на заседание на компетентния за приемане на отчетите орган в ЮЛНЦ (напр., покани за общо събрание, списък на актуалните членове на сдружение, протокол от общо събрание и прочие). Удостоверяването, че процедурата е била спазена ще става с представянето на ДЕКЛАРАЦИЯ по образец, с която законният представител на юридическото лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) декларира, че отчетите са приети от компетентния за това орган. Повече за промените прочете в статията „Приети са промените, свързани с годишното отчитане на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията“

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В социалната сфера:

Правителството утвърди предназначението на субсидиите на организациите с призната национална представителност за бюджетната 2020 година.

В Закона за хората с увреждания е предвидено държавата да осигурява финансова подкрепа за дейности на организациите на и за хората с увреждания с призната национална представителност под формата на субсидия. Тя се предоставя за изпълнение на дейности в областта на правата на хората с увреждания с цел тяхното социално приобщаване.

Размерът на субсидиите е индивидуален за всяка организация и е определен със Закона за държавния бюджет за 2020 г.

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

В сфера противоепидемични мерки:

 

Със Законопроекта се предвижда в периода на извънредно положение да са забранени всички учебни и извънкласни мероприятия; всякакви групови форми на дейност и работа с деца извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически или юридически лица; всякакъв вид масови мероприятия; обучение и командировки в страната и чужбина.        

 

В сфера Регистър на ЮЛНЦ

Законопроектът е приет на първо четене от Парламента. С него се предвижда от 2022 г. да отпаднат държавните такси при обявяване на Годишен финансов отчет и Отчет за дейността.

 

В сфера достъп до информация:

  • Законопроект за допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

В преходните и заключителни разпоредби ще се измени Закона за достъп до обществена информация. Според адв. Кашъмов промените ще доведат до сериозни рискове за упражняването на правото на достъп до информация. Подробни аргументи можете да прочетете в Блогът на Програма достъп до информация.

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Комисията за защита на личните данни препоръчва в периода на засилени противоепидемични мерки комуникацията с институцията да се осъществява доколкото е възможно неприсъствено, като се използват наличните за това средства

Препоръчително е посещенията в офисите на Агенцията по вписванията да се ограничат. Пропускателният режим във всички офиси в страната ще бъде затегнат, ще се следи за по-голяма дистанция между посетителите. При необходимост, клиентите ще трябва да изчакват реда си извън сградите, за да се избегне струпване на хора в затворени помещения

За първи път в практиката си ЕСПЧ констатира, че кибертормозът може да е „аспект на насилието срещу жени и момичета и може да се изрази в различни форми, които включват кибер нарушения на личния живот, проникване в компютъра на жертвата и улавяне, споделяне и манипулиране на данни и изображения, включително лични данни.“

Как организациите в качеството си на работодатели да действат в ситуацията на обявено извънредно положение? Какво гласи законът и какви мерки да предприемем? Отговори на тези важни въпроси дава д-р Цвета Попова.

Български център за нестопанско право публикува ценни съвети към нестопанските организации как да постъпят по време на извънредната ситуация, ако са планирали провеждане на общо събрание или публични събития.

 

КАЛЕНДАР

  • До 31 март 2020 г. - Всички вписани доставчици на социални услуги в регистъра на Агенцията за социално подпомагане до 31 декември 2019 г. са задължени да представят в срок до 31 март 2020 г. отчет за дейностите по предоставяне на социалните услуги по регистрация, за предходната 2019 г. Повече информация на сайта на АСП
  •  До 31 март 2020 г. - Всички предприятия с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да подадат Годишен отчет за дейността си през 2019 г. в НСИ
  • До 31 март 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални и/или облагаеми представителни разходи през 2019 г., са длъжни да подадат пред Националната агенция за приходите (НАП)  ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2019 г.
  • До 30 юни 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията

АКЦЕНТИ

Как организациите в качеството си на работодатели да действат в ситуацията на обявено извънредно положение? Какво гласи законът и какви мерки да предприемем? Отговори на тези важни въпроси дава д-р Цвета Попова.

Български център за нестопанско право публикува ценни съвети към нестопанските организации как да постъпят по време на извънредната ситуация, ако са планирали провеждане на общо събрание или публични събития.Източник: НПО Портал, 17 март 2020

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...