Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 март 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 март 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

нищо

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера устойчиво развитие:

Дневният ред за устойчиво развитие на ООН представлява споделен план за мир и благоденствие на хората сега и в бъдеще. В основата на Дневния ред са 17 цели за устойчиво развитие, които представляват спешен призив към всички държави да предприемат действия в глобално партньорство. Тези цели отчитат, че преодоляването на бедността и други лишения е неизменно съпроводено със стратегически подход към подобряване на здравето и образованието, намаляване на неравенството и насърчаване на икономическия растеж.

Проектът на Националния преглед вижте тук.

 

В сфера равенство между половете:

Министерският съвет прие Национален план за действие относно жените, мира и сигурността за периода 2020-2025 г. В документа са разписани дейностите, които следва да бъдат реализирани за конкретния период, отговорните органи, източниците на финансиране и сроковете за изпълнение на тези дейности, както и индикаторите за изпълнението им. В проекта са предложени институционални и организационни мерки, мерки за обучение и квалификация, мерки за защита, възстановяване и реинтеграция, мерки за популяризиране на темата.

Насърчаването на ефективното участие на жените в усилията за постигане на мир е приоритет за ООН, формулиран чрез единодушното приемане на резолюция 1325 относно жените, мира и сигурността от Съвета за сигурност на ООН на 31 октомври 2000 г. Това е първият международен документ, който свързва пряко ролята на жените в процесите на предотвратяване и разрешаване на конфликти и изграждане на мира.

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

В сфера свобода на изразяване:

 Със Законопроекта се предвижда:

1. Законът вече да се прилага и за медийни услуги, които не са за масово осведомяване, т.е. не са предназначени за значителна част от аудиторията както и за електронни варианти на вестници и списания;

2.  Предвижда се правомощие на Съвета за електронни медии (СЕМ) да осъществява надзор за предотвратяване и ограничаване на дезинформацията в интернет средата. Според предложението това ще се случва като СЕМ с решение оповестява интернет страници, чрез които се разпространява дезинформация. Ако лицата отговарящи за интернет страницата обект на решението на СЕМ, не премахнат в тридневен срок статиите, които съдържат дезинформация, то СЕМ следва да подаде искане до председателя на Софийски районен съд (СРС) за спиране на достъпа до съответната страница. Председателят на СРС се произнася в срок от 72 часа.

3. Създаване на нов Публичен регистър на медийни услуги чрез интернет.

4. Предвижда се глоба за собственика на домейна (страницата), когато на него е публикувана статия без автор, която съдържа дезинформация.

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

В статията можете до прочете коментар от БЦНП във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията и притесненията, който той предизвиква за опазването на свободата на изразяване както и анализ на възможността за дерогация на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.

Важна информация във връзка със сроковете за отчитане на НПО и уреждане на трудовите правоотношения във връзка с обявеното извънредно положение

Как организациите в качеството си на работодатели да действат в ситуацията на обявено извънредно положение? Какво гласи законът и какви мерки да предприемем? Отговори на тези важни въпроси дава д-р Цвета Попова.

Български център за нестопанско право публикува ценни съвети към нестопанските организации как да постъпят по време на извънредната ситуация, ако са планирали провеждане на общо събрание или публични събития.

 

КАЛЕНДАР

Сроковете са актуализирани във връзка с въведеното извънредно положение

  • До 31 юни 2020 г. - Всички предприятия с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да подадат Годишен отчет за дейността си през 2019 г. в НСИ
  • До 31 юни 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални и/или облагаеми представителни разходи през 2019 г., са длъжни да подадат пред Националната агенция за приходите (НАП)  ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2019 г.
  • До 30 септември 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията

АКЦЕНТИ

В статията можете до прочете коментар от БЦНП във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията и притесненията, който той предизвиква за опазването на свободата на изразяване както и анализ на възможността за дерогация на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.

Важна информация във връзка със сроковете за отчитане на НПО и уреждане на трудовите правоотношения във връзка с обявеното извънредно положение.


 

 

Източник: НПО Портал, 24 март 2020

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...