Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
07



Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (23 – 27 март 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (23 – 27 март 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера образование и култура:

Одобрени са допълнителни разходи:

- по бюджета на Министерството на образованието и науката – 4 523 234 лв.; сумата ще се разпредели между програми „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, „Училищно образование“

- по бюджета на Министерството на културата – 1 807 579 лв; сумата ще се разпредели между програми „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“

В сфера обществени поръчки:

Основната част от измененията са свързани с прилагането на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Направени са промени в правилата за подаване на заявления и оферти, за работа на комисиите, за провеждане на процедурата конкурс за проект, както и при събирането на оферти с обява. Прецизирани са разпоредбите, свързани със съдържанието и поддържането на списъка на стопанските субекти с нарушения.

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера екология:

В рамките на заседанието на Съвета на ЕС министрите одобриха предложението за Принос от името на Съюза и неговите държави-членки на Европейска дългосрочна стратегия за нискоемисионно развитие, която ще бъде представена пред Секретариата на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Документът потвърждава ангажираността на ЕС и неговите държави-членки към Парижкото споразумение и отправя апел за спешно засилване на световната амбиция в светлината на последните научни доклади.

 

В сфера благотворителност:

Средствата от даренията за превенция и лечение на COVID-19, постъпили в разкритата от Министерството на здравеопазването дарителска сметка, ще бъдат използвани единствено за тази цел. При даренията, независимо под каква форма са направени, изрично упоменатата воля на дарителите да се спазва. Това реши Министерският съвет на база доклад от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.

Министерството на здравеопазването ще предоставя информация на Националния оперативен щаб за борба с COVID-19 и на официалната си интернет страница www.mh.government.bg за постъпилите парични средства по дарителската сметка, както и за предадените за съхранение в склада на Българския червен кръст дарения в натура.

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

няма

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Според КЗЛД законодателството по никакъв начин не изключва задължението на МВР да обработва данните единствено за целите на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, както и да гарантира сигурността на обработването на личните данни, съдържащи се в декларациите, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки.

В статията можете до прочете коментар от БЦНП във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията и притесненията, който той предизвиква за опазването на свободата на изразяване както и анализ на възможността за дерогация на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.

Важна информация във връзка със сроковете за отчитане на НПО и уреждане на трудовите правоотношения във връзка с обявеното извънредно положение

Как организациите в качеството си на работодатели да действат в ситуацията на обявено извънредно положение? Какво гласи законът и какви мерки да предприемем? Отговори на тези важни въпроси дава д-р Цвета Попова.

Български център за нестопанско право публикува ценни съвети към нестопанските организации как да постъпят по време на извънредната ситуация, ако са планирали провеждане на общо събрание или публични събития.

 

КАЛЕНДАР

Сроковете са актуализирани във връзка с въведеното извънредно положение

  • До 31 юни 2020 г. - Всички предприятия с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да подадат Годишен отчет за дейността си през 2019 г. в НСИ
  • До 31 юни 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални и/или облагаеми представителни разходи през 2019 г., са длъжни да подадат пред Националната агенция за приходите (НАП)  ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2019 г.
  • До 30 септември 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията

АКЦЕНТИ

Български център за нестопанско право актуализира статията си за годишно отчитане на ЮЛНЦ във връзка с новите срокове в следствие на обявеното извънредно положение.



 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...