Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
07



Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (30 март – 03 април 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (30 март – 03 април 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера кризисни мерки:

Работодатели (включително и работодатели НПО, които осъществяват стопанска дейност), които поради извънредното положение са преустановили дейността или част от нея на предприятието или са установили временно намалено работно време, могат да кандидатстват за компенсация в размер 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки засегнат работник и служител. В чл. 2 на Постановлението са изброени останалите условия, на които работодателят трябва да отговаря, за да получи компенсацията. Икономическите сфери, които са изключени напълно от обхвата на Разпоредбата са секторите А, К, О, Р, Q, T и U от Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008) - селско, горско и рибно стопанство; финансови и застрахователни дейности; държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби.

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В социалната сфера:

При подготовката на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания служителите на дирекциите „Социално подпомагане“ ще провеждат интервю по телефона с тях или с техен законен представител. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, които бяха одобрени от правителството.

 

В сфера благотворителност:

  • МС одобри механизмите за разпределяне на предпазни средства и постъпили дарения

Средствата от даренията за превенция и лечение на COVID-19, постъпили в разкритата от Министерството на здравеопазването дарителска сметка, ще бъдат използвани единствено за тази цел. При даренията, независимо под каква форма са направени, изрично упоменатата воля на дарителите да се спазва. Това реши Министерският съвет на база доклад от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.

Министерството на здравеопазването ще предоставя информация на Националния оперативен щаб за борба с COVID-19 и на официалната си интернет страница www.mh.government.bg за постъпилите парични средства по дарителската сметка, както и за предадените за съхранение в склада на Българския червен кръст дарения в натура.

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

С предложените изменения и допълнения се предлагат политики, насочени към въвеждане на задължителното предучилищно образование от 4-годишна възраст, подпомагане чрез държавния бюджет на заплащането на дължими от родителите такси за ползване на детски градини и установяването на контрол върху дейността на настоятелствата към образователните институции. В момента Проектът е на етап обществена консултация, която ще продължи до 23.04.2020 г.

 

В сфера свобода на изразяване:

В Народното събрание е постъпило Становище на АБРО относно Законопроекта.Ккоментар от БЦНП във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията и притесненията, които той предизвиква за опазването на свободата на изразяване, можете да прочетете в статията Права по време на криза #1.

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“ е посветена на регистърната реформа и наближаващия краен срок за пререгистрация на НПО (до 31.12.2020 г.) съгласно промените в ЗЮЛНЦ от 01.01.2018 г. Кампанията включва поредица от разяснителни материали, които да бъдат в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени в обстоятелства и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Публикувани са материали на тема - Получихме отказ от Регистъра на ЮЛНЦ – какво следва?; Получихме указания от Регистъра на ЮЛНЦ – какво да правим?; Кога ни трябва нотариус?; Какви са таксите на Регистъра на ЮЛНЦ и как се плащат?; Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ?; Какви са плюсовете и минусите от регистърната реформа за ЮЛНЦ?; Как се свиква и провежда заседание на Настоятелството на фондация – необходими документи. Предстои публикуване на още информационни материали.

В третият материал на БЦНП от поредицата Права по време на криза можете да прочетете за Тракера на гражданските свободи , който е създаден с цел проследяване на реакциите на държавите по света на пандемията  от COVID-19 и тяхното отражение върху гражданските свободи.

  • Противопоставяне на вредните наративи

Коментар относно необходимост от противопоставяне на вредните наративи посочена в доклада на Комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Дуня Миятович.

  • Становище относно социалните предприятия в ситуацията на извънредно положение

БЦНП изпрати становище към Министерството на труда и социалната политика, с искания за:

1) Свикване на междуведомствената работна група и актуализиране на плана за действие по социална икономика с цел създаване адресиране на сегашните предизвикателства на социалните предприятия;

2)  Изработване на пакет от спешни мерки за подкрепа на социалните предприятия, както и планиране на мерки в средносрочен план..

 

КАЛЕНДАР

Сроковете са актуализирани във връзка с въведеното извънредно положение

  • До 31 юни 2020 г. - Всички предприятия с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да подадат Годишен отчет за дейността си през 2019 г. в НСИ
  • До 31 юни 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални и/или облагаеми представителни разходи през 2019 г., са длъжни да подадат пред Националната агенция за приходите (НАП)  ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2019 г.
  • До 30 септември 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията

АКЦЕНТИ

Български център за нестопанско право актуализира статията си за годишно отчитане на ЮЛНЦ във връзка с новите срокове в следствие на обявеното извънредно положение.

В третият материал на БЦНП от поредицата Права по време на криза можете да прочетете за Тракера на гражданските свободи , който е създаден с цел проследяване на реакциите на държавите по света на пандемията  от COVID-19 и тяхното отражение върху гражданските свободи.

  • Становище относно социалните предприятия в ситуацията на извънредно положение

БЦНП изпрати становище към Министерството на труда и социалната политика.






 

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...