Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
25При какви условия НПО могат да кандидатстват за изплащане на компенсации по схемата 60/40

Правна
При какви условия НПО могат да кандидатстват за изплащане на компенсации по схемата 60/40

На 30.03.2020 Министерският съвет публикува дългоочакваното Постановление № 55 за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодателите с цел запазване на заетостта при извънредно положение. За съжаление, въпреки няколкото редакции на първоначалния текст, голяма част от неправителствения сектор няма да може да се възползва от тези компенсации. Едно от условията за получаване на помощите е кандидатите да декларират 20% намаляване на приходите от продажби. Това автоматично изключва като допустими всички организации, които към момента на обявяване на извънредното положение не са се финансирали чрез стопанска дейност, независимо дали другите им приходи (от дарения, членски внос, финансиране) са намалели значително или че са преустановили дейността си.


Другото голямо ограничение е посочено в чл. 2, ал. 2 от Постановлението, където са изброени секторите, които са изрично изключени от компенсациите, независимо дали отговарят на другите критерии. Тези сектори са:

 • Селско, горски и рибно стопанство
 • Финансови и застрахователни дейности
 • Държавно управление
 • Образование
 • Хуманитарно здравеопазване и социална работа
 • Дейности на домакинства като работодатели
 • Дейности на екстериториални организации и служби

Министерски съвет е приел, че това са сектори, които не са спрели работата си по време на извънредното положение, а само са я преобразували, но не считаме, че тази презумпция е валидна за неправителствения сектор. Стопанската дейност на голяма част от неправителствените организации е свързана именно с образование (читалища, предоставяне на образователни курсове, неформално образование) и социална дейност (предоставяне на социални услуги срещу такси, кинезитерапия, дневни центрове). Не всички предоставяни от тях услуги могат да се извършват дистанционно и в условията извън специално оборудваните центрове. Считаме, че изричното изключване на тези сектори е неоправдано и не отразява очевидната нужда от финансова подкрепа за тези така важни за обществото дейности.


Ако организацията е развивала стопанска дейност преди обявяването на извънредното положение извън посочените като недопустими за финансиране сектори, може да кандидатства за компенсация, ако отговаря на едно от следните условия и подадете едно от съответните заявления:

 • Заявление по  чл. 1, ал. 1 - ако работата е преустановена въз основа на вътрешна заповед, издадена въз основа на заповед, издадена от държавен органнапример, ако стопанската дейност е била ресторант, затворен въз основа на заповедта на министъра на здравеопазването
 • Заявление по чл. 1, ал. 2 – ако във връзка с извънредното положение работодателят сам е преценил да преустанови работата на цялото предприятие, части от него или на отделни работници (без да се позовава на заповед на държавен орган) – например, ако стопанската ви дейност е била свързана с ателие за изработка на сувенири и сте обявили престой с цел да не се събират големи групи в едно помещение.
 • Заявление по чл. 1, ал. 3 – ако във връзка с извънредното положение сте установили непълно работно време в предприятието или в негово звенонапример, ако стопанската ви дейност е магазин, който е продължил да функционира, но с намалено работно време от 8 на 4 часа дневно.

Обръщаме внимание, че няма ограничение дали стопанската дейност се извършва като част от неправителствената организация или е изнесена в отделно дъщерно дружество – ако не попада в изрично изключените сектори и работодателят е предприел едно от посочените по-горе 3 действия, можете да подадете документи за компенсации.


Другите условия, на които трябва да отговаряте като работодател, са:

 • да нямате задължения за данъци и осигурителни вноски към държавата или общината;
 • предприятието да не е в процедура по несъстоятелност и ликвидация;
 • да нямате установени нарушения по Кодекса на труда за предходните 6 месецa.*

*Описаните в Постановлението нарушения на КТ са:

 1.  чл. 61, ал. 1 -  да сте наемали служители без трудов договор
 2.  чл. 62, ал. 1 или 3 - да не сте регистрирали/прекратили в срок трудов договор
 3.  чл. 63, ал. 1 или 2- да не сте предоставили договора на служителя преди да започне работа,
 4.  чл. 118 - да сте изменяли неправомерно едностранно условията по договорите,
 5. чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 128, чл. 228, ал. 3 - да не сте изплащали заплати и обезщетения в срок (или минимум 60% от тях) или да не сте предоставяли информация за тях при поискване
 6.  чл. 301–305 - да сте нарушили специалната закрила на някои категории служители
 7. Чл. 13 от Закона за трудовата миграция и мобилност – да сте наемали незаконно пребиваващи

Трябва да можете да докажете, че приходите от продажби са спаднали с поне 20%:

 • за лицата, учредени преди 01 март 2019 – в сравнение със същия период от миналата календарна година
 • за лицата, учредени след 01 март 2019 – в сравнение с усреднените приходи за 01 и 02.2020 г.

Пример от практиката: В тази разпоредба се крие още един подводен камък за неправителствения сектор. Да допуснем, например, че неправителствена организация с дългогодишна история през юни 2019 решава да стартира допълваща стопанска дейност – изработка на текстилни изделия. Начинанието се развива добре и за няколко месеца предприятието започва да генерира значителни приходи. С обявяването на извънредното положение ателието за изработка на изделията и магазина затваря по решение на ръководството и през март и април реализираният приход е 0 лева. Въпреки че формално отговаря на всички условия организацията няма да може да кандидатства за финансова помощ, защото датата на учредяване на организацията е преди 01.03.2019 и за база на намаляване на приходите се взима съответният месец от 2019 г. Тъй като тогава организацията не е имала стопанска дейност приходите от продажби в този период са били 0 лева и по формулата в Постановлението намаление в продажбите не се отчита. Ако стопанската дейност беше изнесена в отделно дружество, регистрирано през юни 2019 при стартирането на дейността, организацията щеше да може да кандидатства за финансиране на база средните приходи за 1-2.2020 година.


Условия, на които трябва да отговарят служителите, за които можете да получите компенсация:

 • да са били наети на трудов договор преди датата на обявяване на извънредното положение (13.03.2020) – не се компенсират наетите на граждански договор, самоосигуряващите се и наетите на договор за управление и контрол.
 • не са били заети в икономическата дейност, за която кандидатствате  - например, ако организация има наети социални работници в дневен център, финансиран изцяло от дарения, и служители, заети изцяло в стопанска дейност част от организацията (например, продавач в магазин на продукцията, изработена като трудотерапия в дневния център), не може да поиска компенсации за служителите от затворения дневния център, защото те се декларират под недопустим код на икономическата дейност. Заявлението за компенсации може да включва единствено продавача, деклариран под кода за икономическа дейност за продажби на дребно.
 • да не получавате за тях финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.
 • да не ползват по време на периода, за които искате компенсации, болнични, отпуски за бременности и раждане, осиновяване на дете и отглеждане на дете до 2 годишна възраст (основания, за които се изплащат обезщетения от НОИ).

Внимание: Основно изискване в Постановлението е работодателят да изплати на служителите пълното им дължимо трудово възнаграждение. Това означава, че дори да сте обявили престой, персоналът не може да бъде в неплатен отпуск за периода, за който ще искате компенсации.


Как се определя размерът на компенсациите:

 • ако кандидатствате в случай на преустановена работа (на основание чл. 1, ал. 1 или 2) и бъдете одобрени ще възстановят 60% от осигурителния доход и дължимите осигурителни вноски на служителите, които сте посочили, но на база осигурителния им доход за януари.

Освен това е напълно възможно реално дължимите суми за март и април да са по-големи от одобреното обезщетение - ако служителите във взетия за база месец януари са били в неплатен отпуск, в болнични или на по-ниска заплата. Сумата, преведена от НОИ няма да е буквално 60% от разходите за работни заплати за периода на извънредното положение. Освен това е възможно работните заплати и осигуровки да станат дължими, преди да получите компенсациите – т.е работодателите трябва да осигурят достатъчно ликвидни парични средства, с които да покрият задълженията си в срок, иначе ще им бъде отказано финансиране поради наличие на задължения към бюджета.  

 • ако кандидатствате в случай на намалено работно време (на основание чл. 1, ал. 3) – обезщетението отново ще бъде върху 60% от осигурителния доход и дължимите осигурителни вноски за януари 2020, но ще бъде пропорционално намалено на неотработеното време.

Внимание: Ако сте въвели намаляване на работното време от 8 на 4 часа, имате законово основание да намалите и възнаграждението наполовина. В случай че решите да кандидатствате за компенсации обаче, трябва да изплатите възнаграждение на служителите си като за пълен работен ден, а НОИ ще ви възстанови само 60% от половината работна заплата, изчислена на базата на януари 2020.

Пример: Брутното възнаграждение на служител за 8 часов работен ден е 1500 лева (допускаме, че и през януари е било същото). Въвеждате за него 6 часов работен ден и кандидатствате за компенсация. Изплащате на служителя пълната заплата – 1500 лева и дължимите осигуровки 284 лева – общо 1784 лв. От НОИ ще получите обезщетение в размер на 60% от платеното за 2-та часа, които служителят НЕ е отработил:

 2 часа/8 часа= 25% намалено работно време

25% * 1500 лв. възнаграждение + 25% * 284 лв.осигурителни вноски= 446 лв., които сте заплатили без да са дължими

60% * 446 лв. = 267,6 лева компенсация ще получите по реда на ПМС 55 при непълно работно време

За сравнение – ако за същия служител сте обявили престой и той не е работил изобщо ще получите компенсация от 60% * 1784 лв. = 1070,40 лв. компенсация ще получите по реда на ПМС 55 при обявен престой.

Реалните разходи за работодателя и в двата случая ще бъдат общо 1784 лв (1500 лв. работна заплата и 248 лв. осигуровки)


Какви задължения имат работодателите, получили компенсациите:
 • да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период, не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
 • да не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации.
Внимание:  Ако получите компенсация за 1 служител за периода от 13.03 до 13.04, не можете да прекратите неговия трудовия договор до 13.05, но в периода от 13.03 до 13.04 не можете да прекратите нито един трудов договор на други служители, за които не получавате компенсации на основание намаляване обема на работата, съкращаване на щата, закриване на част от предприятието или престой за повече от 15 дни. Получаването на компенсацията може да ви лиши от правото да ползвате законови инструменти за регулиране на персонала в условията на криза.

Как и къде  да кандидатствате за компенсации

Информация за реда и условията за кандидатстване се публикува на интернет страницата на Агенцията по заетостта и на информационните табла в дирекции „Бюро по труда“. Работодателите подават в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, заявление за изплащане на компенсации и изискуемите приложения, подробно описани за всяко отделно основание за кандидатстване в инструкцията на Агенцията по заетостта.


Документите се изпращат по:

- електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ - препоръчително, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/;

- с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор, като се прилага и на електронен носител списъка на работниците/служителите, за които се заявява изплащане на компенсации;

- при невъзможност за подаване на документите дистанционно - в съответната Дирекция „Бюро по труда“ на хартиен носител. Заедно с документите се предоставя на електронен носител списъка на работниците/служителите, за които се заявява изплащане на компенсации.

Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда”, разглежда документите по чл. 4 и извършва проверка за съответствие с критериите за изплащане на компенсации в срок до 7 работни дни от подаването на заявлението. След това информацията за допустимите кандидати се изпраща към Агенцията по заетостта, която координира информацията с НОИ и изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за изплащане на дължимите суми.

Този материал е част от серията "Правни новини за НПО"


#ресурсниматериали 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право