Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
07Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (06 – 10 април 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (06 – 10 април 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера кризисни мерки:

Първите изменения в Закона за извънредното положение (ЗМДВИП) бяха обнародвани в бр. 34 на ДВ от 9 април 2020 г. Относно някои конкретни промени по отношение на отлагане на срокове по Закона за мерките срещу изпирането на пари; дарения към Министерство на вътрешните работи; сроковете по различни производства, можете да прочетете в статията КАКВО КАЗВАТ ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ (ЗМДВИП).

 

В социалната сфера:

 

За времето на обявено извънредно положение интервютата за индивидуална оценка  по чл. 3 във връзка с чл. 2 на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания ще се извършват по телефона без осъществяване на личен контакт. В същия смисъл е изменен и Правилникът за прилагане на Закона за хората с увреждания.

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера борба с домашното насилие:

Министерският съвет прие Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2020 г. Програмата е разработена от четири министерства - на вътрешните работи, на правосъдието, на труда и социалната политика и на финансите.

В документа са посочени дейностите, които следва да се реализират през тази година, отговорните органи, източници на финансиране, сроковете за изпълнение на тези дейности, както и очакваните резултати. Предложени са законодателни, институционални и организационни мерки, мерки за превенция, за обучение и квалификация, за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, както и мерки за контрол и оценка.

 

В сфера неправителствени организации:

С решение на Министерски съвет са признати за национално представителни организации Сдружение „Център за психологически изследвания,“ Сдружение „Българската асоциация за невромускулни заболявания,“ Сдружение „Асоциация на родители на деца е епилепсия.“

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

В сфера свобода на изразяване:

В Народното събрание са постъпили становища на  "ИАБ България," БСК и на Висшия адвокатски съвет относно Законопроекта. Коментар от БЦНП във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията и притесненията, които той предизвиква за опазването на свободата на изразяване, можете да прочетете в статията Права по време на криза #1.

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

На сайтът Strategy.bg са публикувани:
- Стратегия за развитието на пенитенциарната система в Република България за периода до 2025 г. ,
- Национален план за действие относно жените, мира и сигурността за периода 2020 - 2025 г. ,
- Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 2030 г.
 

На 30.03.2019 Министерският съвет публикува дългоочакваното Постановление № 55 за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодателите с цел запазване на заетостта при извънредно положение. За съжаление, въпреки няколкото редакции на първоначалния текст, голяма част от неправителствения сектор няма да може да се възползва от тези компенсации. В статията ще научите повече за конкретните условия за кандидатстване за компенсацията.


  • Права по време на криза #4

В четвъртия материал от поредицата Права по време на криза можете да прочетете превод на анализа „COVID-19 И ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА“ изготвен от Джеръми МакБрайд, адвокат, Адвокатска кантора „Монктън“, Лондон, и гост-преподавател в Централноевропейския университет, Будапеща и публикуван в блог сайта за публикации, свързани с Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, поддържан от проф.др. Антоан Бюзе. Статията в оригинал на английски вижте тук.

 

КАЛЕНДАР

Сроковете са актуализирани във връзка с въведеното извънредно положение

  • До 31 юни 2020 г. - Всички предприятия с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да подадат Годишен отчет за дейността си през 2019 г. в НСИ
  • До 31 юни 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални и/или облагаеми представителни разходи през 2019 г., са длъжни да подадат пред Националната агенция за приходите (НАП)  ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2019 г.
  • До 30 септември 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията

АКЦЕНТИ

Български център за нестопанско право актуализира статията си за годишно отчитане на ЮЛНЦ във връзка с новите срокове в следствие на обявеното извънредно положение.

  • Права по време на криза #4

В четвъртия материал от поредицата Права по време на криза можете да прочетете превод на анализа „COVID-19 И ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА“ изготвен от адвокат Джеръми МакБрайдИзточник: НПО Портал, 14 април 2020

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...