Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
07Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (20 – 24 април 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  (20 – 24 април 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера образование:

Дава се възможност, когато присъственият учебен процес в училището е временно преустановен по предписание на компетентен орган, поради което обучението на учениците се осъществява от разстояние в електронна среда, за периода на дистанционното обучение училищата за сметка на бюджетите си да извършват разходи за доставка на интернет свързаност по местоживеенето на учениците, които по социални причини не разполагат с достъп до интернет. Разходите ще са за сметка на неизразходваните средства за времето на преустановяването на присъствените учебни занятия за издръжка на процеса на възпитание и обучение на децата и учениците и/или за подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие.

 

В сфера лични данни:

Министерството на образованието и науката осигурява достъп за справочна дейност в автоматизираните си информационни фондове от автоматизирани работни места (АРМ) на ДАНС. Достъпът до информационните фондове на МОН се предоставя на ДАНС с цел извършване на справочна дейност във връзка осъществяване на възложените със закон дейности на ДАНС.

 

В сфера неправителствени организации:

В сила от 01.01.2022 г. държавна такса за обявяване на годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел няма да се дължи.

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера образование:

 

Министерският съвет одобри трансфер в размер на 29 998 109 лв. по бюджетите на общините за 2020 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които има очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Предоставянето на средствата по бюджетите на общините за 2020 г. няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, тъй като те са разчетени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.

 

В сфера кризисни мерки:

България подкрепя договорените и синхронизирани действия на държавите членки при излизане от кризата с цел намаляване риска от появата на вторична вълна, породена от свободното движение на хора. Следва първо да бъдат адресирани в дълбочина отделните аспекти на кризата, причинена от COVID-19, особено здравните, като след това се премине към решителни мерки за възстановяване на икономиките.

Министерският съвет одобри също българската позиция за участие в заседанието на Съвет „Общи въпроси“, което ще се проведе на 22 април посредством видеоконферентна връзка. В подготовка на видеоконференцията на Европейския съвет на 23 април COB ще обмени мнения по Комуникацията на Европейската комисия от 15 април относно съвместната пътна карта за европейската стратегия за изход от пандемията CОVID-19 както и за последните мерки, предприети на национално ниво в борба с пандемията.

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

В сфера свобода на словото:

  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията

Публикувано е становището на АЕЖ-България по Законопроекта. В становището се аргументира позицията, че Законопроектът е „противоконституционен, като по същество предлага въвеждана на възможност за налагане на цензура.“

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

  • Спаси Спасителите / Save the Saviors

Инициативата SAVE the SAVIORS / Спаси Спасителите е бърза и навременна подкрепа, която да помогне на организациите да помагат на още повече хора, нуждаещи се от храна, работа, емоционална стабилност, грижа и внимание. Аксенчър България дари 24 000 лева и подкрепата вече е факт. Пет социални предприятия, в които работят уязвими хора, ще получат финансова помощ, за да продължат работата си и да постигат социалните се цели. Вижте тук кои са подкрепените социални предприятия и какво означава това за тях.

Целта на инициативата #ПраваПоВремеНаКриза е да осигури платформа на група юристи да споделят своите възгледи дали, в каква степен, защо и какви са последиците от ограничаването на различните ни права, както и възможни ли са по-добри решения.

  • А оттук накъде?

Извънредното положение и ограничителните мерки затрудниха дейността на гражданските организации. За много от тях в степен, че поставят в риск оцеляването им. Същевременно, кризисната ситуация породи огромна нужда именно от подкрепата на гражданските организации, които работят на терен и помагат на най-уязвимите сред нас.

Настоящата анкета цели да погледнем обективно върху това как се справяме в извънредното положение, какъв е приносът на гражданските организации за преодоляване на социалните последици от кризата, какви са проблемите сега и какви очакваме да са след като извънредното положение приключи. Този обективен поглед ще ни помогне в разговора, който става все по-належащо да водим - А оттук накъде?

 

КАЛЕНДАР

Сроковете са актуализирани във връзка с въведеното извънредно положение

  • До 31 юни 2020 г. - Всички предприятия с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да подадат Годишен отчет за дейността си през 2019 г. в НСИ
  • До 31 юни 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални и/или облагаеми представителни разходи през 2019 г., са длъжни да подадат пред Националната агенция за приходите (НАП)  ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2019 г.
  • До 30 септември 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията

АКЦЕНТИ

  • А оттук накъде?

Извънредното положение и ограничителните мерки затрудниха дейността на гражданските организации. За много от тях в степен, че поставят в риск оцеляването им. Същевременно, кризисната ситуация породи огромна нужда именно от подкрепата на гражданските организации, които работят на терен и помагат на най-уязвимите сред нас.

Настоящата анкета цели да погледнем обективно върху това как се справяме в извънредното положение, какъв е приносът на гражданските организации за преодоляване на социалните последици от кризата, какви са проблемите сега и какви очакваме да са след като извънредното положение приключи. Този обективен поглед ще ни помогне в разговора, който става все по-належащо да водим - А оттук накъде? 

Източник: НПО Портал, 29 април 2020

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...