Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
22Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 4 –8 май 2020 г.

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 4 –8 май 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера образование:

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. в размер 20 000 000 лв. за изпълнението на Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

Определена е еднократна помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година в размер 250 лв.

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера наука:

Основната цел на Фонда е да подкрепя финансово проекти и дейности за насърчаване и развитие на научните изследвания, като през 2020 г. се планира да бъдат обявени тематични конкурси в следните области на интервенция: биологични и биомедицински изследвания в областта на генетичния носител на SARS-CoV2, епидемиологични и имунологични изследвания, свързани с протичането на инфекцията; разработване на терапии за лечение на корона-вирусна инфекция и ваксинални препарати за превенция на заразяване със SARS-CoV2, доказани при модели in vivo; социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19 и др.

 

В сфера здравеопазване:

Получаването на статут „обект с национално значение“ ще позволи да бъдат съкратени сроковете за провеждане на необходимите административни процедури, свързани с различните етапи от реализацията на проекта. По този начин Министерството на здравеопазването ще успее да осъществи проекта в предвидените срокове, с което ще бъдат изпълнени изискванията и препоръките на Европейския съюз, изразени в изготвената през 2005 г. Европейска стратегия „Здраве и развитие на децата и подрастващите“.

 

В сфера екология:

В състава на новия съвет ще влизат освен всички министри, занимаващи се с темите от обхвата на Съобщение СОМ(2019) 640 final, представители на президентската институция, парламентарно представените политически сили, национално представителните работодателски и синдикални организации, научната и академичната общност.

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

няма

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Гражданските организации имат централна роля за защита на правата на човека, помощ на жертви и уязвими групи и опазване на демократичните принципи. Но какво става, когато именно правата на гражданските организации са атакувани и се нарушава правото на сдружаване, правото да се изразява свободно мнение, да се получава и дава информация и се ограничават възможностите за финансиране и провеждане на кампании – въпрос особено актуален по време на криза или извънредно положение. Наръчникът на Европейският център за нестопанско право предоставя практически насоки за гражданските организации как чрез правото на Европейския съюз могат да защитят правата си и да се противопоставят на свиването на гражданско пространство.

 

Вече трета година Български център за нестопанско право подкрепя будните и социално ангажирани творци, като провежда конкурса ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК. Чрез него насърчаваме и отличаваме млади артисти, разказващи за важността на свободата да се сдружаваме за общи действия, да отстояваме открито целите си и да казваме какво мислим.

По целия свят правителствените реакции на пандемията от Covid-19 включват въвеждане на широкообхватни, необходими и временни ограничения на основни права на човека, включително ограничения на правото на мирни събрания. Ограниченията се налагат чрез различни правни механизми, но е важно както ограниченията, така и тяхното прилагане да останат пропорционални на нуждите в контекста на променящата се епидемична обстановка и да се отменят при първа възможност като част от прехода към нормално ежедневие.

 

В обновената секция на сайта на БЦНП ще намерите полезни материали за необходимите стъпки, които едно НПО следва да предприеме за обявяване на промени в актовете си, за вписване на новоизбран управителен съвет на сдружение, за регистрация на клон. На страницата ще откриете и информация как да пререгистрирате НПО. Напомняме, че краен срок за пререгистрация е  31.12.2020 г.

 

КАЛЕНДАР

Сроковете са актуализирани във връзка с въведеното извънредно положение

  • До 31 юни 2020 г. - Всички предприятия с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да подадат Годишен отчет за дейността си през 2019 г. в НСИ
  • До 31 юни 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални и/или облагаеми представителни разходи през 2019 г., са длъжни да подадат пред Националната агенция за приходите (НАП)  ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2019 г.
  • До 30 септември 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

АКЦЕНТИ

Протест по време на пандемия


По целия свят правителствените реакции на пандемията от Covid-19 включват въвеждане на широкообхватни, необходими и временни ограничения на основни права на човека, включително ограничения на правото на мирни събрания. Ограниченията се налагат чрез различни правни механизми, но е важно както ограниченията, така и тяхното прилагане да останат пропорционални на нуждите в контекста на променящата се епидемична обстановка и да се отменят при първа възможност като част от прехода към нормално ежедневие.

  

 

 

Сходни публикации

15.09.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  (7 –11 август 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (7 –11 август 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

08.09.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (31 август – 4 септември 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (31 август – 4 септември 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

01.09.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (24 – 28 август 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (24 – 28 август 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...