Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
22Състезания със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 –15 май 2020 г.)

Правна
Състезания със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 –15 май 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера наука:

Постановление № 89 от 8 май 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. за разработване на тематични конкурси, свързани с пандемията от COVID-19, финансирани от Фонд „Научни изследвания“, в общ размер 2 400 000лв., както следва:

-  за провеждане на национален тематичен конкурс за проекти за научни изследвания, свързани с диагностика, превенция, лечение на заболелите от COVID-19, както и прогнозиране, мониторинг и превенция на разпространението му в размер 1 800 000 лв.;

-  за двустранни или международни проекти, свързани с COVID-19, както и с превенция на разпространението на епидемии от високорискови вирусни заболявания в размер 600 000 лв.

 

В социалната сфера:

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравето

С изменение на Закона за здравето се дава възможност до 31 декември 2020 г. по предложение на кмета нa общината ръководителят на социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, да може без съгласието на работник или служител, който е част от персонала в социалната услуга, да му възлага извършване на работа в друга социална услуга на територията на съответната община.

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги

Със Законопроекта се предлага поредно отлагане с 6 месеца на влизане в сила на приетия Закон за социалните услуги. Със свое становище МТСП не подкрепя така направеното предложение.

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ


Гражданският сектор след началото на кризата с COVID-19

Български център за нестопанско право подготви доклад, който очертава основните посоки на засягане дейността на гражданските организации и средата, в която работят, в резултат на пандемията. В него са включени обобщени данни за състоянието на сектора, конкретни примери за дейността на организациите в кризата, нагласи и очаквания спрямо настоящето и бъдещето през призмата на социално-икономическите последици.

 

ГРАЖДАНСКА КУЛТУРНА СЕДМИЦА 2020

От 18 до 24 май 2020 във виртуалното пространство на Къщата на гражданските организации ще проведем поредица от онлайн лабораторни ателиета и срещи за любители на изкуството в градска среда, в лицето на които граждански организации могат да открият нови съмишленици и посланици на каузи.

Сроковете са актуализирани във връзка с въведеното извънредно положение

  • До 31 юни 2020 г. - Всички предприятия с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да подадат Годишен отчет за дейността си през 2019 г. в НСИ
  • До 31 юни 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални и/или облагаеми представителни разходи през 2019 г., са длъжни да подадат пред Националната агенция за приходите (НАП)  ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2019 г.
  • До 30 септември 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията


АКЦЕНТИ


Гражданският сектор след началото на кризата с COVID-19

Български център за нестопанско право подготви доклад, който очертава основните посоки на засягане дейността на гражданските организации и средата, в която работят, в резултат на пандемията. В него са включени обобщени данни за състоянието на сектора, конкретни примери за дейността на организациите в кризата, нагласи и очаквания спрямо настоящето и бъдещето през призмата на социално-икономическите последици. 

Източник: НПО Портал, 19 май 2020

 

 

 

Сходни публикации

15.09.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  (7 –11 август 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (7 –11 август 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

08.09.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (31 август – 4 септември 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (31 август – 4 септември 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

01.09.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (24 – 28 август 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (24 – 28 август 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...