Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13Състезание със законодателя: Правен бюлетин НПО (18 –22 май 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин НПО (18 –22 май 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

няма

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

В социалната сфера:

Одобрени са промени в Методиката за оценка на потребностите за хората с увреждания

Правителството одобри промени в Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания. Допълненията предвиждат при обявена извънредна епидемична обстановка, изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите за лична помощ да не се осъществява чрез личен контакт между социалните работници и хората с увреждания и посещения в дома.

За тази цел социалните работници ще продължат при обявена извънредна епидемична обстановка да правят необходимите интервюта с хора с увреждания по телефона или електронната поща.

Измененията целят да продължи процесът по противоепидемичното предпазване и ограничаване на заразата сред гражданите, като същевременно се осигуряват условия да получат необходимата им асистентска подкрепа.

Индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания ще продължи да се извършва по телефона

При обявена извънредна епидемична обстановка, индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания от лична помощ ще продължи да се прави от социалните работници по телефона или по електронната поща. Това предвиждат допълнения в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, които бяха одобрени от правителството.

Наредбата за приобщаващото образование ще важи и за децата, които не са обхванати в обучение от разстояние

Правителството прие промени в Наредбата за приобщаващото образование, които ще позволят в допълнително обучение да бъдат включени и ученици, които по време на извънредното положение не са участвали в обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии или частично са се обучавали с учебни материали на хартиен носител. Промените ще осигурят и възможност на децата в детските градини, които не владеят български език, да се включат в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие през неучебното време с обща продължителност до 40 астрономически часа.

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията

 

Постъпили са още три становища по Законопроекта въвеждащ спорни правомощия на Съвета за електрони медии да осъществява надзор за предотвратяване и ограничаване на дезинформацията в интернет средата – Становище на МК по ЗИД на ЗРТ № 054-01-25; Становище на СЕМ по ЗИД на ЗРТ № 054-01-25; Становище на БНР по ЗИД на ЗРТ № 054-01-25. И трите становища не подкрепят Законопроекта.

 

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Какво можем и какво не можем да правим по време на извънредната епидемична обстановка

 

На 13 май официално извънредното положение приключи, за да бъде заменено от евфемизма „извънредна епидемична обстановка“ до 14 юни. За тази цел се приеха промени в Закона за здравето (ЗЗдр.) и чрез него в редица други нормативни актове, а ограничителни мерки се въведоха с нови заповеди на Министъра на здравеопазването, които към 21.05 вече наброяват 9. За да ви помогнем да се ориентирате в лабиринта от закони, заповеди, изменения и допълнения  в следващите редове може да прочетете обобщение на промените през последната седмица, засягащи най-пряко работата на неправителствените организации.

 

В ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СЕГА: Оздравителна програма LET‘s GO

 

Оздравителната програма помага на граждански организации и техните социални предприятия  да развият потенциала си в новата обстановка, предизвикана от COVID-19

 

Сроковете са актуализирани във връзка с въведеното извънредно положение

  • До 31 юни 2020 г. - Всички предприятия с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да подадат Годишен отчет за дейността си през 2019 г. в НСИ
  • До 31 юни 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални и/или облагаеми представителни разходи през 2019 г., са длъжни да подадат пред Националната агенция за приходите (НАП)  ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2019 г.
  • До 30 септември 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията
  • ДАНС - За лицата по чл. 4, т. 28 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (юридически лица с нестопанска цел), които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4, срокът за приемане на правилата по чл. 101 от ЗМИП изтича в 24.00 часа на 13 септември 2020 г., за останалите лица по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал.5, сроковете изтичат в 24.00 часа на 21 август 2020 г.

АКЦЕНТИ

Какво можем и какво не можем да правим по време на извънредната епидемична обстановка

 

На 13 май официално извънредното положение приключи, за да бъде заменено от евфемизма „извънредна епидемична обстановка“ до 14 юни. За тази цел се приеха промени в Закона за здравето (ЗЗдр.) и чрез него в редица други нормативни актове, а ограничителни мерки се въведоха с нови заповеди на Министъра на здравеопазването, които към 21.05 вече наброяват 9. За да ви помогнем да се ориентирате в лабиринта от закони, заповеди, изменения и допълнения  в следващите редове може да прочетете обобщение на промените през последната седмица, засягащи най-пряко работата на неправителствените организации.

ДАНС

За лицата по чл. 4, т. 28 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (юридически лица с нестопанска цел), които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4, срокът за приемане на правилата по чл. 101 от ЗМИП изтича в 24.00 часа на 13 септември 2020 г., за останалите лица по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал.5, сроковете изтичат в 24.00 часа на 21 август 2020 г.
 

Източник: НПО Портал, 26 май 2020

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...