Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
01Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (15 –19 юни 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (15 –19 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера култура:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 от 12 юни 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2020 г.
 

Oдобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2020 г. в размер 5 000 000 лв. за финансова подкрепа на програми и проекти на частни културни организации, дейци и творци, осъществяващи дейност на свободна практика в условията на извънредна епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 на Министерския съвет от 2020 г

 

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

В социалната сфера:

Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 3/2020 г.


Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 3 за 2020 г., образувано по искане на 54 народни представители от 44-ото Народно събрание с искане за установяване на противоконституционност на целия Закон за социалните услуги (ЗСУ) и на всички изменения и допълнения в други закони, предвидени в неговите преходни и заключителни разпоредби, а при условията на евентуалност - и за установяване на противоконституционност на отделни негови членове.

Тезите на вносителите на искането и техните оспорвания на Закона за социалните услуги в цялост като противоречащ на Преамбюла, чл. 1, ал. 2 и 3; чл. 4; чл. 5; чл. 6, ал. 2; чл. 7; чл. 14; чл. 23; чл. 30, ал. 1; чл. 31, ал. 3; чл. 32, ал. 1; чл. 44, ал. 2; чл. 47, ал. 1 и 5; чл. 51, ал. 1 и 3; чл. 53, ал. 6; чл. 56; чл. 57, ал. 1 и 2; чл. 60, ал. 1 и чл. 122, ал. 1 от Конституцията са оборени в становището на Министерския съвет като недоказани и неоснователни.

Обхващане на 4-годишните деца в предучилищното образование предвиждат законови промени


Обхващане на 4-годишните деца в предучилищното образование и възможност за обучение от разстояние в електронна среда предвиждат промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

Мотивът за предложените от правителството допълнения е, че обхващането в детска градина на децата на 4 години е изключително важно за езиковото, когнитивното, емоционалното и социалното им развитие. Заедно с обучението, възпитанието и социализацията се осигурява и редовна грижа, здравословна храна и контролирани хигиенни условия. В същото време се дава възможност на родителите да са активни на пазара на труда. Осигуряването на подкрепа за преодоляване на обучителните затруднения чрез ранно идентифициране на потребностите на децата ще предотврати натрупването на дефицити, а в последствие отпадането им от образователната система.

В държавния бюджет са предвидени 10 млн. лв., които освен за въвеждане на задължителното предучилищно образование за 4-годишните ще бъдат и за подпомагане заплащането на такси от родителите, които са в неблагоприятно социално положение. По този начин ще се стимулира включването в предучилищно образование на децата, които не посещават детска градина поради нисък социален статус или трайна безработица на родителите.

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

 

В социалната сфера:

Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги, внесен от Елена Пешева и Боряна Георгиева.

 

Със Законопроекта се предлага отлагане на влизането в сила на Закона за социалните услуги. На заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 17.06.2020 г. Законопроектът беше отхвърлен с 3 гласа против, 2 – за, и 14 – въздържали се.

Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги, № 054-01-53, внесен от Десислав Славов Чуколов и група народни представители на 10 юни 2020 г.


Със Законопроекта се предлага отмяна на Закона за социалните услуги. На заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 17.06.2020 г. Законопроектът беше отхвърлен с 16 гласа против, 0 – за, и 3 – въздържали се.

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ


СВОБОДАТА НА СДРУЖАВАНЕ: Знаци на внимание

 

В края на месец май т.г. страната ни отново беше осъдена от Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ) за нарушаване свободата на сдружаване

Още един знак за внимание обаче трябва да бъде взет предвид. Инициативният комитет за спасяването на парка зад  хотел "Санкт Петербург", гр. Пловдив повече от година се застъпва за опазването на парка от застрояване. На последното събрание на членовете на инициативата, публично обявено в групата, се очаква дискутиране на въпроса за създаване на гражданска организация, която да може да защитава обществения интерес и исканията на гражданите пред съда. На събранието се появяват няколко полицейски патрули, които извършват проверка на личните документи на всички присъстващи – видно от кадрите, публикувани в медии и от граждани във фейсбук групата на инициативата. Не е ясно какви са причините за тази проверка, която на практика води до ограничаване на правото на сдружаване.

 

Знаци за внимание #2: Съдът в Люксембург постанови, че законът на Орбан за прозрачност на гражданските организации в Унгария противоречи на правото на ЕС

 

През 2017 г. Унгария приема закон, който е бил представен като акт, осигуряващ прозрачността на гражданските организации, получаващи дарения от чужбина (наричан Закон за прозрачността). Съгласно Закона тези организации трябва да се регистрират в унгарските съдилища като „организации, получаващи подкрепа от чужбина,“ в случай че в рамките на една година получават дарения с произход от държави членки или трети държави, надхвърлящи определен размер.

В следствие на това ЕК пpeдявявa пpeд Cъдa на ЕС иcĸ зa ycтaнoвявaнe нa нeизпълнeниe нa зaдължeния oт Унгapия, тъй ĸaтo cчитa, чe cпoмeнaтият зaĸoн e в нapyшeниe ĸaĸтo нa Дoгoвopa зa фyнĸциoниpaнeтo нa EC, тaĸa и нa Xapтaтa. Съдът на ЕС уважи иска на Комисията. Подробности за мотивите вижте в статията.

#ПраваПоВремеНаКриза: Отпечатъкът на COVID-19 в България

Въвеждането на извънредно положение с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. беше неочаквано и без прецедент в новата ни история. Опасностите за здравето и живота на хората, предизвикани от епидемията от COVID–19, изискваха вземането на бързи и неотложни решения, но наложиха и ограничения на основни права на гражданите.


Извънредната ситуация изискваше анализ върху пораждащите се правни предизвикателства — за институции, бизнес, граждани, уязвими групи. Именно това бе целта на инициативата #ПраваПоВремеНаКриза.


Сроковете са актуализирани във връзка с въведеното извънредно положение

  • До 31 юни 2020 г. - Всички предприятия с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да подадат Годишен отчет за дейността си през 2019 г. в НСИ
  • До 31 юни 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални и/или облагаеми представителни разходи през 2019 г., са длъжни да подадат пред Националната агенция за приходите (НАП)  ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2019 г.
  • До 30 септември 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията
  • ДАНС - За лицата по чл. 4, т. 28 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (юридически лица с нестопанска цел), които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4, срокът за приемане на правилата по чл. 101 от ЗМИП изтича в 24.00 часа на 13 септември 2020 г., за останалите лица по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал.5, сроковете изтичат в 24.00 часа на 21 август 2020 г.

АКЦЕНТИ


Знаци за внимание #2: Съдът в Люксембург постанови, че законът на Орбан за прозрачност на гражданските организации в Унгария противоречи на правото на ЕС

 

В статията са разгледани мотивите на Решението на Съда на ЕС относно Закона за прозрачността на Унгария.


 

 

 

Сходни публикации

26.07.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (19 – 23 юли 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (19 – 23 юли 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

22.07.2021
Партньорство за открито управление е възможност за повече гражданско участие Партньорство за открито управление е възможност за повече гражданско участие

„Партньорство за открито управление“ е международна инициатива, чиято цел е да бъдат постигнати ...

20.07.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (12 – 16 юли 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (12 – 16 юли 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...