Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
15Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.


Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

нищо

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

В сфера миграция:Правителството прие Отчет на Плана за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 - 2020 г. и План за действие за 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 - 2020 г.

Планът за действие за 2020 г. включва изпълнението на 34 стратегически цели, като 11 от тях са специално насочени към интеграцията на лицата с международна закрила в Република България. Съгласно т. 9 от Глава IV от Националната стратегия, всички дейности, заложени в Плана за действие за 2020 г. се финансират от държавния бюджет, чрез бюджетите на съответните институции, както и от финансовите инструменти на Европейския съюз и други международни донорски програми.

Правителството одобри финансова помощ за бежанците в Турция

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. в размер на 1 835 789 лева за плащания към Механизма на ЕС за бежанците в Турция. Средствата ще бъдат изплатени на две вноски. Общият размер на средствата на ЕС по Механизма за периода 2016-2023 г. е 6 млрд. евро. Българският принос е 9 075 527 евро за целия период, или 0,15 % от общата сума.

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

 

В социалната сфера:

Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги, внесен от Елена Пешева и Боряна Георгиева.

 

Със Законопроекта се предлага отлагане на влизането в сила на Закона за социалните услуги. На заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 17.06.2020 г. Законопроектът беше отхвърлен с 3 гласа против, 2 – за, и 14 – въздържали се. Публикувани са 24 становища по Законопроекта

Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги, № 054-01-53, внесен от Десислав Славов Чуколов и група народни представители на 10 юни 2020 г.


Със Законопроекта се предлага отмяна на Закона за социалните услуги. На заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 17.06.2020 г. Законопроектът беше отхвърлен с 16 гласа против, 0 – за, и 3 – въздържали се.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги, внесен от група народни представители на 23.06.2020 г.


Със Законопроекта се предвижда изрично констатиране, че социалните услуги не са търговска дейност. Предвиждат се и промени в Закона за закрила на детето, с които да се създаде нов ред за оспорване на заповед за временно настаняване както и да не се разглеждат анонимни сигнали и да не се търси мнение на доставчици на социални услуги. Предлага се и отмяна на чл. 138а, ал. 1 от Семейния кодекс.

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ


Без ратификация на България предстои да влезе в сила Конвенцията на Съвета на Европа за достъпа до официални документи

 

На 27.11.2008 г. на 104-то заседание на Комитета на Министрите на страните членки на Съвета на Европа е приета Конвенция за достъпа до официални документи. Конвенцията е първият обвързващ международен правен инструмент, който признава общо право на достъп до официални документи, съхранявани от публичните институции.

 

Пролетната обучителна програма през 2020 – свързваща и подкрепяща НПО в кризисна ситуация

 

Когато в началото на 2020 г. планирахме обучителните теми, канихме лекторите и обявихме четвъртото издание на обучителната програма на Къщата на гражданските организации, и през ум не ни мина, че ще водим всички сесии в ситуация на извънредно положение и социална изолация. Така обучителната програма стана изцяло онлайн! Всички обучения отново се водеха в Къщата, но този път в нейното ново и гостоприемно виртуално пространство. Това отвори вратите на Програмата за нови участници и съмишленици от цяла България.

Сроковете са актуализирани във връзка с въведеното извънредно положение


  • До 30 юни 2020 г. - Всички предприятия с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да подадат Годишен отчет за дейността си през 2019 г. в НСИ
  • До 30 юни 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални и/или облагаеми представителни разходи през 2019 г., са длъжни да подадат пред Националната агенция за приходите (НАП)  ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2019 г.
  • До 30 септември 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията
  • ДАНС - За лицата по чл. 4, т. 28 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (юридически лица с нестопанска цел), които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4, срокът за приемане на правилата по чл. 101 от ЗМИП изтича в 24.00 часа на 13 септември 2020 г., за останалите лица по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал.5, сроковете изтичат в 24.00 часа на 21 август 2020 г.

АКЦЕНТИ


Без ратификация на България предстои да влезе в сила Конвенцията на Съвета на Европа за достъпа до официални документи

 

На 27.11.2008 г. на 104-то заседание на Комитета на Министрите на страните членки на Съвета на Европа е приета Конвенция за достъпа до официални документи. Конвенцията е първият обвързващ международен правен инструмент, който признава общо право на достъп до официални документи, съхранявани от публичните институции.


 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...