Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
13Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (6 – 10 юли 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  (6 – 10 юли 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера сигурност:

Във окончателно приетият текст на Закона не са влезли предложенията за създаване на „доброволни отряди“ към МВР. Законът предвижда обучаване на доброволци за пожарогасителна и спасителна дейност и за неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване, и химическа, биологическа и радиационна защита.

В сфера гражданско участие:

Предложението за заместник-омбудсман заедно с приложените към него документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 7 дни преди изслушването. Публикуването на предложението и документите се извършва при спазване на Закона за защита на личните данни.

Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, не по-късно от три дни преди изслушването на кандидата могат да представят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени.

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В социалната сфера:

В Плана за 2020 г. са предвидени мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца, подобряване на репродуктивното здраве на населението, подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност, осигуряване на заетост и намаляване на бедността, адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението и за осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование. Всички мерки са насочени към благоприятно повлияване върху основните демографски показатели - раждаемост, смъртност и миграции, към развитието на качеството на човешките ресурси и към преодоляване на последиците от разпространението на COVID-19.

Мерките ще бъдат финансирани от бюджетите на компетентните ведомства според Закона за държавния бюджет на Република България за 2020- г. и неговата актуализация, оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, други оперативни програми, както и по европейски и международни проекти.

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

В социалната сфера:


С проекта на Постановление се предлага приемане на Устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ). Съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ), обн., ДВ, бр. 24 от 2019 г., изм., бр. 101 от 2019 г. АКСУ е създадена като изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за осъществяване на контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги. С Устройствения правилник се определя дейността, структурата, числеността на персонала и организацията на работата на агенцията.

 

АКСУ ще контролира спазването на стандартите за качество на социалните услуги и изискванията на закона, спазването на правата на потребителите и разходването на средства от държавния бюджет. В резултат от въведения със ЗСУ мониторинг на социалните услуги на национално ниво Агенцията за качеството на социалните услуги ще изготвя ежегоден анализ на състоянието и ефективността на услугите. Новата агенция има и функции, свързани с оказване на методическа подкрепа за спазване на нормативно определените стандарти и критерии за качество на социалните услуги и разработване на критерии за анализ на добри практики за високо качество и ефективност на социалните услуги, извършване на подбор на такива практики и предлагането им за утвърждаване на национално ниво. АКСУ ще лицензира частните доставчици на социални услуги, като ще може да извършва и проверки на място за проверка на посочени от кандидатите обстоятелства. Тя ще извършва проверки на местата, в които се предоставят и управляват социални услуги, в т.ч. и задължителна първа проверка на новосъздадена от община или новолицензирана от частен доставчик социална услуга (до 6 месеца от стартирането ѝ).

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

В началото на юли ПГ „Обединени патриоти“ внесе Законопроект за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), вх. № 054-01-60, който засяга правото на сдружаване в България чрез въвеждане на необосновани ограничения върху дейността и най-вече финансирането на гражданските организации.

 

Над 150 организации подкрепиха до момента общо становище, чрез което изявяват ясна позиция против предложените изменения. Становището можете да видите тук и да го подкрепите до 16 юли включително.

 


Кандидатите могат да получат до 10 000 лв. субсидия за  осигуряване на достъп за хора с увреждания до съществуващи или новоразкрити работни места. Същата сума е предвидена и за финансиране на проекти за приспособяване на съществуващи работни места за хора с увреждания и за оборудване на нови, съответстващи на характера на тяхното заболяване. За квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст субсидията е до 1000 лв. на лице с трайно увреждане.

 

КАЛЕНДАР

  • До 30 септември 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията
  • ДАНС - За лицата по чл. 4, т. 28 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (юридически лица с нестопанска цел), които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4, срокът за приемане на правилата по чл. 101 от ЗМИП изтича в 24.00 часа на 13 септември 2020 г., за останалите лица по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал.5, сроковете изтичат в 24.00 часа на 21 август 2020 г.

АКЦЕНТИ

В началото на юли ПГ „Обединени патриоти“ внесе Законопроект за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), вх. № 054-01-60, който засяга правото на сдружаване в България чрез въвеждане на необосновани ограничения върху дейността и най-вече финансирането на гражданските организации.


Над 150 организации подкрепиха до момента общо становище, чрез което изявяват ясна позиция против предложените изменения. Становището можете да видите тук и да го подкрепите до 16 юли включително.

  

 

 

Сходни публикации

31.07.2020
Мерките срещу изпирането на пари: ДАНС публикува примерни вътрешни правила и критерии за оценка на риска за ЮЛНЦ Мерките срещу изпирането на пари: ДАНС публикува примерни вътрешни правила и критерии за оценка на риска за ЮЛНЦ

Според действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) юридическите лица с нестопанска цел ...

31.07.2020
 БХК осъди главния прокурор за отказа му да предостави списък на наименованията на указанията и инструкциите, издадени от него БХК осъди главния прокурор за отказа му да предостави списък на наименованията на указанията и инструкциите, издадени от него

И след решението на съда прокуратурата не предостави исканата информация.   С ...

29.07.2020
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за убежището и бежанците Парламентът прие на първо четене промени в Закона за убежището и бежанците

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за убежището и бежанците с 90 гласа "за", 0 "против" ...