Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
18Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (20 – 31 юли 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (20 – 31 юли 2020 г.)
НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.


ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК


В социалната сфера:


Конституционният съд обявява за противоконституционни разпоредбите на чл. 81, ал.1, чл. 87 и чл. 116, ал.1, т. 3 и 7 от Закона за социалните услуги /обн., ДВ, бр. 24/22.03.2019 г. в сила от 01.07.2020 г./.

Отхвърля искането на 54 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 1, чл. 2, чл. 3, ал. 1, чл. 5, чл. 6, чл. 7, чл. 11, ал. 2, чл. 12, чл. 13, ал.2, чл. 14, чл. 15, чл. 17, чл. 23, чл. 26, чл. 29, чл. 31, чл. 41, чл. 48, чл. 50, чл. 57, чл. 61, чл. 63, чл. 64, чл. 65, чл. 74, чл. 81, ал.2 и 3, чл. 82, чл. 88, чл. 91, чл. 95, чл. 96, чл. 100, чл. 102, чл. 103, чл. 104, чл. 116, ал.1, т.1, 2, 4, 5, 6 и ал.2, чл. 120, чл. 121, чл. 136, ал. 3, чл. 137, чл. 143, чл. 144, чл.169 и § 43 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за социалните услуги /обн., ДВ, бр. 24/22.03.2019 г. в сила от 01.07.2020 г./, и на закона в неговата цялост.


Определя се еднократна помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 – 2021 година в размер 250 лв.

Помощта се отпуска на семейства по чл. 3, т. 2, 3 и 5 от Закона за семейни помощи за деца, при условие че средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 450 лв. Помощта се предоставя независимо от дохода на семейството за:

1. деца с трайни увреждания съгласно § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца;

2. деца с един жив родител съгласно § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца;

3. деца, настанени в семейства на роднини и/или близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето 


В сфера гражданско участие:


Елена Николова Чернева-Маркова е избрана за заместник-омбудсман.


РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


В сфера  равенство между половете:


Разликата в заплащането на жените и мъжете в България намалява за четвърта поредна година – от 15,4% през 2015 г. до 13,5% през 2018 г. Това показват данни на Евростат, цитирани в Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2019 г., който беше приет от правителството. Средната разлика в заплащането в ЕС през 2018 г. е 15,7%.


Докладът за равнопоставеността на жените и мъжете отразява и резултатите от изпълнението на политиките за повишаване на участието на жените на пазара на труда,  насърчаването на равенството в процесите на вземане на решения. Сред приоритетните области в документа са още борбата с насилието, основано на пола и промяната на обществените стереотипи спрямо жените и мъжете.


В доклада се посочва, че през 2019 г. безработните лица на възраст 15 и повече  години са 142 800 души. От тях 82 300 са мъже, а 60 500 са жени, което е с 30 500 (17,6%) по-малко от 2018 г.


Акцент в доклада е поставен върху изпълнението на Закона за равнопоставеност между мъжете и жените, който регламентира институционалната рамка, стратегическите и оперативни документи за управление на политикатa по равнопоставеност на жените и мъжете. Докладът отчита също дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет, който е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество.


В социалната сфера:


Национална стратегия за борба с наркотиците (2020-2024 г.) включва пет основни области на действие - ограничаване на предлагането и разпространението на наркотични вещества; ограничаване на търсенето, употребата и влиянието на наркотичните вещества и зависимостите върху личното и общественото здраве; повишаване на експертния капацитет за изследвания и обновяване на технологичното оборудване; подобряване на взаимодействието и координацията между институциите; усъвършенстване на нормативната база.


В сфера права на човека:


Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 227 021 лв. обезщетения в изпълнение на седем решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Решенията по делата срещу България са постановени в периода 14.05.2020 г. – 11.06.2020 г.


ЗАКОНОПРОЕКТИ


В сфера правосъдие:


Предвидени са редица допълнителни права, а именно: родител, попечител или лице, което по закон полага грижи за непълнилетния обвиняем, да получи пълна информация за правата му в наказателния процес; да бъде придружаван в съдебните заседания от родител, попечител или лице, което по закон полага грижи за него, а когато това е в негов най-добър интерес и няма да затрудни наказателното производство и в действията по разследването на досъдебното производство; на медицински преглед при задържане; установяване на личностните му особености, както и да получи защита на правото на личен и семеен живот чрез ограничаване на разпространяването на информация.


ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ


Дискриминативни, стигматизиращи, необосновани и несъразмерни са внесените предложения за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел от ПГ „Обединени патриоти“. Това е позицията, която над 300 граждански организации подписаха в защита на свободата на сдружаване у нас.


Според действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) юридическите лица с нестопанска цел са задължени да спазват определени мерки, чрез които да се намали рискът дейността им да бъде използвана за изпиране на пари или финансиране на тероризъм. 


Приемането на Вътрешни правила и изготвянето на собствена оценка на риска са едни от мерките, предвидени в закона. В този материал разясняваме кои ЮЛНЦ, какво и в какви срокове следва да предприемат, за да изпълнят тези си задължения.


От 10 до 31 август БЦНП ще проведе 4 обучителни уебинара по темата – ЗАПИШЕТЕ СЕ ТУК.


КАЛЕНДАР


До 30 септември 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията


ДАНС - За лицата по чл. 4, т. 28 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (юридически лица с нестопанска цел), които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4, срокът за приемане на правилата по чл. 101 от ЗМИП изтича в 24.00 часа на 13 септември 2020 г., за останалите лица по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал.5, сроковете изтичат в 24.00 часа на 21 август 2020 г.


АКЦЕНТИ


Мерките срещу изпирането на пари: ДАНС публикува примерти вътрешни правила и критерии за оценка на риска за ЮЛНЦ


От 10 до 31 август БЦНП ще проведе 4 обучителни уебинара по темата – ЗАПИШЕТЕ СЕ ТУК.