Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
19Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (24 – 28 август 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (24 – 28 август 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В социалната сфера:

Агенцията има следните правомощия:

  • осъществява контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги;
  • лицензира доставчиците на социални услуги;
  • прави предложения до министъра на труда и социалната политика за разработване на нормативни стандарти и критерии за качество и ефективност на социалните услуги;
  • оказва методическа подкрепа за спазване на нормативно определените стандарти и критерии за качество на социалните услуги;
  • разработва критерии за анализ на добри практики за високо качество и ефективност на социалните услуги, извършва подбор на такива практики и предлага утвърждаването им на национално ниво.

Наредба № 1 от 19 август 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори

Според Наредбата подборът на здравни медиатори се извършва от комисия, назначена от кмета на съответната община, в състава на която се включват:

1. представители на общината;

2. представител на регионалната здравна инспекция;

3. представител на съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към съответната областна администрация;

4. представител на местната уязвима общност;

5. представител на юридическо лице с нестопанска цел, имащо отношение към дейността на здравните медиатори на национално ниво;

6. представител на дирекция „Социално подпомагане“ или на лечебно заведение, което работи на територията на съответната община.

Съгласно Наредбата юридически лица с нестопанска цел отговарящи на условията по чл. 10, могат да подпомагат общината при провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред населението.

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

нищо

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

В социалната сфера:


Проект на ПМС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги

Проектът на правилник урежда всички въпроси, за които има законова делегация в ЗСУ, а именно:

-  Редът за насочване за ползване на социални услуги и за изготвяне и актуализиране на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалния план за подкрепа;

-  Редът за сътрудничеството между доставчиците на социални услуги при изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалния план за подкрепа в случаите, когато лицето ползва социални услуги от различни доставчици;

-  Редът за координацията на изготвянето на съвместен план за предоставяне на подкрепа при интегрирано предоставяне на подкрепа от различни системи;

-  Редът за управлението на случай при интегрирано предоставяне на подкрепа от различни системи и при интегрирано предоставяне на подкрепа чрез социални услуги от различни доставчици;

-  Редът за отказ по чл. 78, ал. 5 от ЗСУ;

-  Минималното съдържание на договора за ползване на социални услуги, условията за неговото прекратяване и продължаване;

-  Условията и редът за ползване на заместваща грижа;

-  Елементите на разходите, които формират размерите на стандартите за делегираните от държавата дейности за различните социални услуги и услугите, за които се разработва допълващ стандарт;

-  Начинът за формиране на размера на таксите за ползване на социални услуги, финансирани от държавния бюджет;

-  Случаите, в които лицата не заплащат пълния размер на таксата за ползване на социални услуги, финансирани от държавния бюджет и социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, за които не се заплаща пълният размер на таксата от лицата, които ги ползват;

-  Редът за създаване на социални услуги съгласно Националната карта на социалните услуги и редът за предварително одобрение от Агенцията за социално подпомагане за създаване на социални услуги съгласно картата;

-  Редът за промяна на броя на потребителите и мястото на предоставяне на социални услуги съгласно Националната карта на социалните услуги, както и за прекратяване на предоставянето на социални услуги, създадени съгласно картата;

-  Редът за провеждане на общински конкурси за възлагане на предоставянето на социални услуги, основното съдържание на договорите за възлагане и критериите за оценка на изпълнението на договорите;

-  Основното съдържание на договора за публично-частно партньорство при смесено финансиране на социална услуга, която се предоставя от общината.

 

  • ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Кое е новото в проекта за "нова" Конституция

 

На 17.08.2020 г. парламентарната група на политическа партия ГЕРБ внесе в Народното събрание проект за нова Конституция на Р. България, който впоследствие бе подложен на сериозна критика от юристи и общественици.

 

КАЛЕНДАР

  • До 30 септември 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията
  • ДАНС - За лицата по чл. 4, т. 28 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (юридически лица с нестопанска цел), които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4, срокът за приемане на правилата по чл. 101 от ЗМИП изтича в 24.00 часа на 13 септември 2020 г., за останалите лица по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал.5, сроковете изтичат в 24.00 часа на 21 август 2020 г.

АКЦЕНТИ

Кое е новото в проекта за "нова" Конституция

 

На 17.08.2020 г. парламентарната група на политическа партия ГЕРБ внесе в Народното събрание проект за нова Конституция на Р. България, който впоследствие бе подложен на сериозна критика от юристи и общественици.

  

 

 

Сходни публикации

15.09.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  (7 –11 август 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (7 –11 август 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

08.09.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (31 август – 4 септември 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (31 август – 4 септември 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

31.08.2020
Кое е новото в проекта за ”нова” Конституция Кое е новото в проекта за "нова" Конституция

На 17.08.2020 г. парламентарната група на политическа партия ГЕРБ внесе в Народното събрание проект за ...