Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
19Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (31 август – 4 септември 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (31 август – 4 септември 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В социалната сфера:


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 от 17 август 2020 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 63 от 2015 г., бр. 89 от 2016 г., бр. 17 и 89 от 2017 г., бр. 27, 39 и 65 от 2019 г. и бр. 52 от 2020 г.)

 

Урежда се месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера реформи

 

> Одобрен е доклад с нови и актуализирани мерки в Националната програма за реформи на Република България за 2020 г.


Ангажиментите в НПР са допълнени с двадесет и девет нови мерки в областите: ефективно справяне с последствията от пандемията COVID-19, подпомагане на последващото възстановяване и на икономиката, укрепване на здравната система и регионално разпределение на здравните работници, активни политики на пазара на труда, равен достъп до образование, подкрепа за малки и средни предприятия, екологичен преход, електронно управление, борба с изпирането на пари и правна рамка по несъстоятелността. Актуализирани са пет мерки в областите: достъп до здравно-социални услуги, екологичен преход и правна рамка по несъстоятелността.

В сфера миграция

 

> Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет


С правителствено постановление се отпускат допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. в размер на 518 661 лв. Средствата ще бъдат отразени по бюджетна програма „Убежище и бежанци“, с цел осигуряване на средства за повишение на разходите по показател „Персонал“ на Държавна агенция за бежанците. Повишаването на възнагражденията и полагащите се осигурителни плащания за сметка на работодателя са част от одобрените от правителството нови социално-икономически мерки във връзка с предотвратяване на разпространението и/или ограничаване на последиците от COVID-19. Средствата за изпълнението на проекта на акт се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

ЗАКОНОПРОЕКТИ

нищо

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

> Включи се в есенната обучителна програма на Къщата на гражданските организации: от 13 октомври до 8 декември

 

Програмата е подходяща и полезна за граждански организации, читалища, социални предприятия и всички любознателни НПО хора и граждани, които не спират да търсят, да учат и да вярват, че „човек може толкова – колкото знае“ (Франсис Бейкън).

 

> Предмети на дейност

 

Какво правят НПО-тата? Често работата на неправителствените организации в България остава неразбрана. В същото време, гражданският сектор е пълен с невероятни хора, движещи изключителни организации, които променят средата, подкрепят най-уязвимите, създават смисъл и дават шанс за достоен живот и бъдеще. 

 

КАЛЕНДАР

  • До 30 септември 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията
  • ДАНС - За лицата по чл. 4, т. 28 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (юридически лица с нестопанска цел), които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4, срокът за приемане на правилата по чл. 101 от ЗМИП изтича в 24.00 часа на 13 септември 2020 г., за останалите лица по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал.5, сроковете изтичат в 24.00 часа на 21 август 2020 г.

АКЦЕНТИ


> Включи се в есенната обучителна програма на Къщата на гражданските организации: от 13 октомври до 8 декември

 

Цена за участие на участник в една сесия е 20 лева, като при шест сесии общата стойност за шестте сесии е 100 лева, а при регистрация на всички девет сесии общата стойност на деветте сесии е 150 лева. При регистрация за три сесии, участниците ще имат възможност да участват в бонус сесия. Форма за регистрация вижте тук
 

 

 

 

Сходни публикации

15.09.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  (7 –11 август 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (7 –11 август 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

01.09.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (24 – 28 август 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (24 – 28 август 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

31.08.2020
Кое е новото в проекта за ”нова” Конституция Кое е новото в проекта за "нова" Конституция

На 17.08.2020 г. парламентарната група на политическа партия ГЕРБ внесе в Народното събрание проект за ...