Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (7 –11 август 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  (7 –11 август 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера образование:

Намаляват се утвърдените разходи по „Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал“, бюджетна програма „Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа“ с 878 900 лв.;

Увеличават се утвърдените разходи за персонал по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“ с 878 900 лв.

 

В сфера култура:

С изменението на Наредбата се дава възможност на управителния съвет на фонда „Култура“ да взема решения за провеждане на конкурси за творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата. Конкурсната документация се одобрява от управителния съвет и включва обява и образци на документите за кандидатстване. С решението се определят и:

- цел на програмата;

- изисквания към кандидатите;

- общ бюджет на програмата;

- срок и място за подаване на документите.

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера образование:

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 4 390 257 лв., които ще бъдат разпределени по бюджетите на общините, за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.


2 179 487 лв. ще бъдат предоставени по Национална програма (НП) Осигуряване на съвременна образователна среда”. 722 336 лв. са предвидени за финансиране на 17 общински професионални гимназии и средни училища за модернизиране на материално-техническата им база. Целта е учениците да имат възможност да работят с най-новото техническо оборудване и да придобиват професионални компетентности в реални трудови условия.

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

нищо

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Стандартите определят методическата рамка и изискванията към действията, свързани с разработване на нормативни и други актове, които предвиждат прилагане на регулаторни подходи, чието администриране е възложено на публичноправни организации, създадени със законодателен акт или възложено на частноправни субекти – нестопански организации по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

На своето 37-мо пленарно заседание, състояло се на 4 септември 2020 г. Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД) прие Насоки относно концепциите за администратор и обработващ лични данни според Общия регламент относно защитата на данните и Насоки относно таргетирането на потребителите на социални медии.

На 8 септември 2020 г. Комисията по образованието и науката към Народното събрание е гласувала на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 002-01-22, внесен от Министерски съвет на 19.06.2020 г. С гласуваните промени за пореден път се прави опит за налагане на контрол върху дейността на гражданските организации и за ограничаване на правото на сдружаване, този път чрез рестрикции в дейността на училищните настоятелства и настоятелствата към детски градини.

 

КАЛЕНДАР

До 30 септември 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.
 

 

 

Сходни публикации

14.06.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 юни –11 юни 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 юни –11 юни 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...